Nieuws

Scholen blijven open bij opleving coronavirus

donderdag 7 juli 2022 | Veilig en vitaal werken

Bij een opleving van het coronavirus is het de bedoeling dat leerlingen fysiek naar school blijven gaan. Dat is een van de uitgangspunten van het sectorplan COVID-19 voor het funderend onderwijs dat het ministerie van OCW in samenwerking met verschillende onderwijspartijen heeft opgesteld. Op 1 juli 2022 is de ministerraad akkoord gegaan met het sectorplan COVID-19.

Vier scenario’s
Het sectorplan COVID-19 beschrijft vier scenario’s van licht (donkergroen) naar zwaar (rood) op basis van het aantal besmettingen. In elk scenario in het sectorplan blijft de school open, in het slechtste scenario voor de helft van de leerlingen (die elkaar afwisselen). Met de fases uit het sectorplan wordt de voorspelbaarheid vergroot en kunnen scholen nu al anticiperen op de te nemen maatregelen bij ieder scenario van opleving van het virus.
Het kabinet bepaalt wanneer op- of afgeschaald wordt naar een ander scenario. Uiterlijk binnen één werkweek na het in werking treden van een scenario, moeten scholen de bijbehorende maatregelen invoeren.

Bekijk de afbeelding van het Sectorplan COVID-19 po en vo in goede kwaliteit >>

Draaiboeken
Van scholen wordt verwacht dat ze een draaiboek maken waarin ze de maatregelen uit het sectorplan uitwerken voor hun eigen situatie. Het draaiboek dient uiterlijk 1 oktober aan de medezeggenschapsraad te worden voorgelegd.
Daarbij blijft de Arbowet onverkort van toepassing. Bij een wijziging van het risico op besmetting door het coronavirus op school, zal dus ook de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) met het bijbehorende Plan van aanpak met te nemen maatregelen moeten worden aangepast op de nieuwe situatie. De uitkomsten hiervan kunnen helpen bij het invullen van het draaiboek.   
De VO-raad heeft een voorbeeld van een draaiboek gemaakt. Ook is er een handreiking met praktijkvoorbeelden gemaakt voor het rode scenario, de situatie waarin beurtelings de helft van de leerlingen naar school gaat.

Arbocatalogus-VO
Mochten de sociale partners besluiten dat het wenselijk is de verschillende scenario’s uit te werken in een norm coronavirus in de Arbocatalogus-VO, dan informeren wij u via onze nieuwsbrief en website.

Download de Kamerbrief Sectorplannen COVID-19 onderwijs en kinderopvang >>
Download het Sectorplan COVID-19 funderend onderwijs >>