GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

SER advies personeelstekort maatschappelijke sectoren

woensdag 1 juni 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

De SER ziet goede mogelijkheden voor de korte termijn om de krapte op de arbeidsmarkt in de maatschappelijke sectoren, waaronder het voortgezet onderwijs, te verminderen. Ze adviseert werken aantrekkelijker te maken door het tonen van goed werkgeverschap en in te zetten op verminderen van de regeldruk en werken in deeltijd.

In een motie heeft de Tweede Kamer het kabinet gevraagd om voor de zomer een aanpak van arbeidsmarktknelpunten te formuleren. Daarom komt de SER met een tussentijds briefadvies aan het kabinet dat zich richt op de korte termijn.

De SER doet een vijftal aanbevelingen:

 1. Stimuleer méér (uren) werken en heb over de benodigde randvoorwaarden het gesprek met medewerkers;

  - Voion voert momenteel onderzoek uit naar gedragsbepalende factoren en initiatieven om de deeltijdfactor van medewerkers te vergroten. Heeft u ideeën voor hoe het gesprek te voeren met medewerkers om de deeltijdfactor te verhogen? Of goede praktijkvoorbeelden hierover? Laat het ons weten via info@voion.nl.

 2. Toon goed werkgeverschap en heb aandacht voor wat nodig en mogelijk is om het werk hanteerbaar, aantrekkelijk en perspectiefrijk te maken. Bied goede loopbaanmogelijkheden, een inclusieve bedrijfscultuur en zorg voor een goede balans tussen werk en privé en geef ruimte voor zeggenschap over het eigen werk. Ook stelt de SER dat een vast contract van belang is voor behoud van medewerkers.

  - Dat laatste wordt bevestigd door het onderzoek Uitval startende docenten voortgezet onderwijs van Voion.
  - Inspiratie voor goed werkgeverschap vindt u op voion.nl > Goed werkgever- en werknemerschap.

 3. Kijk of en hoe het werk zonder verlies aan kwaliteit beter en slimmer georganiseerd kan worden;

  - Voor inspiratie en instrumenten voor het anders organiseren van het onderwijs: voion.nl > Anders organiseren.

 4. Verminder de regeldruk en ontwikkel een cultuur van vertrouwen in de professional;

   - Lees voor inspiratie het verhaal van het Haarlem College dat mee deed aan de pilot ‘Werkbalans: naar een effectiever taakbeleid’ van Voion.

 5. Bied een langjarig perspectief in beleid en uitvoering.

 

De SER verwacht in het najaar van 2022 met een volledig advies te komen en zal deze vijf aanbevelingen daarin verder uitwerken, ook met het oog op de lange termijn.