Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Nieuws

Veel aanvragen subsidie regionale aanpak lerarentekort ingediend

dinsdag 16 april 2019 | Arbeidsmarkt & mobiliteit | Algemeen Voion

Sinds 15 januari komen er veel regionale aanvragen binnen voor het aanpakken van het lerarentekort via de subsidieregeling regionale aanpak lerarentekort van OCW. Dat is goed nieuws! Het laat zien dat de samenwerking tussen besturen, opleidingen en andere spelers op steeds meer plekken van de grond komt of intensiever wordt. Dat is hard nodig om regionale arbeidsmarktvraagstukken gezamenlijk op te lossen.

Het aantal aanvragen in het primair onderwijs overtreft de verwachtingen. Er zijn signalen dat er nog steeds plannen in de maak zijn, terwijl het subsidieplafond in zicht komt. Het ministerie van OCW wil graag alle aanvragen honoreren die aan de voorwaarden voldoen. Daarom bekijkt het ministerie momenteel of hiervoor extra geld beschikbaar kan worden gemaakt.

Voor het voortgezet onderwijs en mbo is het subsidieplafond op dit moment nog niet in zicht. Maar ook daar zijn nog veel plannen in de maak. De regioadviseurs van Voion denken mee, geven feedback op de projectplannen, bieden ondersteuning bij de planvorming en verzorgen onderlinge kennisdeling in- en tussen de regio’s. Jack de Bruin, regioadviseur en programmaleider Arbeidsmarkt bij Voion: “We zien mooie initiatieven tot stand komen. De subsidieregeling zorgt ervoor dat bestaande samenwerking versterkt wordt. De extra mankracht, bijvoorbeeld een kwartiermaker die via de subsidieregeling wordt aangesteld, zorgt ervoor dat er (bestaande) ideeën of initiatieven nu eerder worden opgepakt of dat er versneld voortgang komt in de verdieping van samenwerking. Ook zoeken vo-scholen de samenwerking op met het mbo om regionaal gezamenlijk de onderwijsarbeidsmarkt aan te pakken. Regioadviseur Robert Hommen: “Deze samenwerking VO MBO wordt ook opgezet om gezamenlijk naar innovatie van het onderwijs te kijken en van elkaar te leren over andere manieren van werken.”

Daarnaast zien beide adviseurs dat in verschillende regio’s ook totaal nieuwe samenwerkingsverbanden worden gezocht. Deze prille samenwerkingen zoeken dan vooral elkaar op om de werving, selectie en specifieke HR taken met elkaar te delen. Of voor het behoud van personeel in een regionaal mobiliteitscentrum, waar strategische regionale personeelsplanning een onderdeel van vormt. Samenwerken leidt vaak ook tot andere inzichten en het inrichten van leernetwerken op diverse niveaus zijn dan activiteiten die opgestart worden.

Aanvraag
Schoolbesturen kunnen nog tot en met 31 augustus 2019 online een aanvraag indienen. De aanvragen die binnenkomen nadat het subsidieplafond is bereikt worden voorlopig aangehouden. De indieners krijgen zo snel mogelijk te horen of het subsidieplafond kan worden verhoogd. Als dat gebeurt worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Vragen
Schoolbesturen in het vo en mbo die een subsidieaanvraag willen indienen en vragen hebben over de voorwaarden of advies willen bij het opstellen van het plan van aanpak, kunnen contact opnemen met de regioadviseurs van Voion.

Meer informatie