Nieuws

Wettelijke plicht voor gelijke kansen bij werving en selectie

woensdag 16 september 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Op dit moment zijn organisaties, zoals schoolbesturen en ook detacheringsbureaus, nog niet verplicht om beleid te voeren gericht op het bevorderen van gelijke kansen bij werving en selectie. Dit gaat veranderen. Er komt een wettelijke verplichting om zich in te zetten om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. Dat staat in het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” waar de ministerraad op voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid mee heeft ingestemd.

Wat houdt het wetsvoorstel “Toezicht gelijke kansen bij werving en selectie” in?
Dit wetsvoorstel betreft een aanpassing op de Arbeidsomstandighedenwet (Arbowet) en op de Wet allocatie arbeid door intermediairs (Waadi) en is een onderdeel van een breed pakket aan maatregelen vanuit de regering om ieder die zich op de arbeidsmarkt begeeft, te voorzien van gelijke kansen en een eerlijke beoordeling. Deze maatregelen zijn te verdelen in drie thema’s:

  • Toezicht & handhaving
  • Onderzoek & instrumenten
  • Kennis & bewustwording

De aanpassing op de Arbowet geeft de Inspectie SZW straks meer toezichthoudende bevoegdheden, aanvullend zal de aanpassing op de Waadi de inspectie meer bevoegdheden geven om toezicht te houden op het wervings- en selectiebeleid van intermediairs in hun rol van dienstverlener aan werkgevers. Een intermediair kan een uitzendbureau, detacheringsbureau of een bemiddelaar zijn.

Wat zijn de consequenties voor organisaties wanneer zij niet voldoen aan de wetgeving?
Organisaties die niet  voldoen aan de verplichting zich in te zetten de arbeidsmarkt discriminatievrij te maken, kunnen  een boete krijgen. Het normbedrag van de boete is vastgesteld op € 4.500 en is vergelijkbaar met het niet-nakomen van andere verplichtingen vanuit de Arbowet. Aan de bemiddelaar, zoals een detacheringsbureau, zal bij niet-naleving van de Waadi verplichtingen naast een boete ook een boeterapport worden opgemaakt. De regering geeft aan dat in het kader van 'good governance' een breed draagvlak is voor openbaarmaking van inspectiegegevens. De boete wordt, wanneer er geen gelijke kansen worden geboden, openbaar gemaakt. Echter er wordt eerst nog een kans gegeven om alsnog te voldoen aan de wettelijke verplichting. Dat boetes openbaar gemaakt kunnen worden is onderdeel van de inzet op kennis en bewustwording.

Is deze wettelijke plicht voor alle organisaties? Ook voor kleinere?
Voor alle onderwijsorganisaties geldt straks de norm voor gelijke kansen. Er  zijn echter wel verschillen voor grote en kleine organisaties in de vorm en de inwerkingtreding.
Grote organisaties dienen een beleid op schrift te hebben, kleine bedrijven (< 50 medewerkers) lichten hun werkwijze in eerste instantie mondeling toe. De wijziging van de Arbowet vindt gefaseerd plaats op basis van de bedrijfsgrootte.

Vanaf wanneer geldt deze verplichting? En wat is dan het verschil voor een kleinere organisatie?
De ministerraad heeft onlangs ingestemd met het voorstel van staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wetswijziging wordt na de zomer aan de Tweede Kamer verstuurd en de wet zal inwerkingtreden na negen maanden na de publicatie van de wet. Hierdoor hebben werkgevers en bemiddelaars voldoende tijd  om een werkwijze voor gelijke kansen bij werving en selectie op papier te zetten en dit voor te leggen aan de medezeggenschap.
Omdat de regering ervan uit gaat dat kleinere organisaties (< 50 medewerkers) vaak geen personeelsafdeling hebben, krijgen deze organisatie meer tijd. Deze organisaties krijgen een extra implementatieperiode van een jaar. De regering verwacht dat deze extra tijd zal bijdragen aan een adequate uitvoering en effectieve toepassing van de wet.

Het streven is om de arbeidsmarkt vrij van discriminatie te krijgen, zodat ieder gelijke kansen heeft om een loopbaan op te bouwen en een eerlijke beoordeling te krijgen op basis van kennis en vaardigheden.