Voion Stimuleren Onderwijsarbeidsmarkt

Onderwijsarbeidsmarkt

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Inleiding

Meer tijd voor onderwijsontwikkeling

Om de werkdruk te verminderen en om meer tijd en ruimte te creëren voor onderwijsontwikkeling willen cao-partijen de lestaak verminderen. De vrijgekomen uren kunnen leraren inzetten als ontwikkeltijd. In de CAO VO artikel 8.2 zijn hier afspraken over vastgelegd.  

Door het bieden van informatie (o.a. factsheet over de cao-afspraken), instrumenten (o.a. gesprekstool In dialoog over werkdrukvermindering en ontwikkeltijd), praktijkvoorbeelden en (inspiratie)bijeenkomsten wil Voion schoolleiders, leidinggevenden, leraren en medezeggenschapsraden ondersteunen en inspireren bij het realiseren van hun eigen plan voor lessenreductie en onderwijsontwikkeling. 


   

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken