GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Deelnemende schoolbesturen en plannen van aanpak

Voor de jaren 2022 en 2023 heeft OCW/DUS-I aan 29 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meedoet.

Voion streeft naar een landelijk netwerk van regionale ‘aanjagers’, die kennis en ervaring delen zodat we samen een vliegwiel in gang kunnen zetten om het lerarentekort doeltreffend het hoofd te bieden. Daarom delen we op deze pagina de betrokken partijen die in de regio samenwerken met het doel om de regio’s toegankelijk te maken en zo bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen, hierbij aan te sluiten en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken.

Lees meer over de kenmerken en activiteiten van de deelnemende schoolbesturen uit het vo en mbo in de factsheet RAP - De aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023.

Hieronder vindt u per regio de deelnemende schoolbesturen, de thema's en activiteiten, een verwijzing naar het plan van aanpak en praktijkverhalen uit de regio.

De regio die u wilt raadplegen kunt u uitklappen door erop te klikken.

Regio Achterhoek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Achterhoek VO, Stichting Isendoorn College, Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland, De Vrije School Noord en Oost Nederland Zutphen.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen in-/door-/uitstroom opleidingen: Werving: nieuwe doelgroepen warm krijgen voor werken in het onderwijs.
 • Begeleiden zij-instromers
  Uitwerken inductietraject:
  • Opstartfase (oriënterende gesprekken deelnemende VO-scholen, opleidingsscholen en projectleiders)
  • Bestaande initiatieven in beeld brengen en bijeenkomsten organiseren voor kennisdeling en hiermee het opzetten van een leernetwerk
  • Bijeenkomsten leernetwerk, waarin partners kennis en ervaring delen
  • Opbrengsten bestaande initiatieven inzetten op partnerscholen d.m.v. het uitvoeren van pilots. Voorbeeld Lesson Study voor de tweedejaars (startende leraren)
  • Pilots van professionaliseringstrajecten uitvoeren voor eerstejaars startende leerkrachten (gericht op de context per school)
  • Programma's van tweede en derde jaar startende leraren (door)ontwikkelen (benutten van SO&P)
 • Behoud leraren
  Deelproject van werk naar werk:
  • Bijeenkomsten leernetwerk P&O, waarin partners kennis en ervaring delen
  • (Door)ontwikkelen trajecten werk naar-werk: preventief en actieve mobiliteit
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Het informatiepunt verder ontwikkelen op basis van uitkomsten onderzoek problematiek arbeidsmarkvraagstukken specifiek van de regio.
 • SPP/SHRM
  Deelproject van werk naar werk: SPP
  • In kaart brengen van problematiek arbeidsmarkvraagstukken specifiek van onze regio met behulp van SPP
  • Onderzoek inzetbaarheidsproblematiek in onze regio
  • Analyse en advies opstellen aan stuurgroep n.a.v. uitkomsten onderzoek arbeidsmarkt RAP-regio en SPP
  • Plan van aanpak opstellen en uitvoering geven aan opgestelde speerpunten
 • Overig
  Verbinding SO&P, RAP, RA-ZON en educatieve regio:
  • Contacten met andere RAP-projecten, partnerschappen SO&P in de regio en RA-ZON voor afstemming en uitwisseling
  • Volgen van ontwikkelingen rond regionale allianties en educatieve regio’s

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van de Achterhoek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Almere-Lelystad

Inzet op drie deelprojecten:

 1. Het behouden van personeel
 2. De instroom van nieuw personeel
 3. Anders organiseren van onderwijs

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Eduvier, Stichting Algemeen Bijzonder Onderwijs Flevoland, Stichting Aeres Groep, Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, Stichting Openbaar Onderwijs Almere, Het Baken Almere.
mbo: Stichting Aeres Groep, MBO College Almere, MBO College Lelystad, Landstede mbo College.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Promotie van Flevoland en het vak
  • Zij-instroom MBO
 • Begeleiden zij-instromers
  • HBO-zij-instroom in combinatie met project inzet coaching VO
  • Begeleiding voortraject oriëntatie overstap naar onderwijs
 • Behoud leraren
  • Inregelen extra begeleiding voor al het OP
  • Opleiden van begeleiders/coaches
  • Aanbieden door-stroommogelijkheden VO
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Opleiding pedagogisch handelen voor ondersteunend personeel
  • Opleidingen voor onderwijsassistenten
 • SPP/SHRM: Inzetten tool Scenariomodel VO van Voion

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Almere-Lelystad.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Meridiaan College Katholieke scholengemeenschap voortgezet onderwijs, Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, Stg. voor Protestants Christ. Voortgezet Onderwijs Eemland, Stg. Kath. Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken, Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag.
mbo: ROC Midden Nederland, MBO Amersfoort.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes, Universiteit Utrecht GSt.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Diversiteit in teams: werving zij-instromers
 • Begeleiden zij-instromers: Inspiratiemiddagen en startersnetwerk
 • Behoud leraren
  • Leer- en Veerkracht
  • Verstevigen inductieprogramma
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Professionalisering coaches
  • Professionalisering schoolleiders
  • Professionalisering coaching zittend personeel in loopbaanontwikkeling
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Doorontwikkeling regionaal loket
 • SPP/SHRM
  • Inventarisatie inzet op SPP
  • Regionale deling en vergaring SPP expertise

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Drenthe

Op drie manieren wordt er gewerkt aan een gezamenlijke missie:

 • De tekorten, overschotten en calamiteiten op het gebied van personeel met elkaar op te lossen
 • De regio als aantrekkelijk in de markt te zetten voor het zoeken, vinden, opleiden en behouden van deskundig en gekwalificeerd personeel
 • Te onderzoeken hoe het onderwijs anders georganiseerd kan worden

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noord- en Midden-Drenthe, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen, Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra, Stichting Carmelcollege, Stichting Roelof van Echten, Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland- Weststellingwerf, Stichting Hondsrug College, Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., Stichting Onderwijsgroep ZW-Drenthe, Stichting O.V.O. Coevorden Hardenberg eo, Stichting Esdal College, Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Vlagtwedde, Sticht. Chr. Voortgez. Onderw. Vincent van Gogh, Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving.
mbo: Drenthe College
Lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, Stichting NHL Stenden Hogeschool, Christelijke Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers: Zij-instroom
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief:
  • Opleiden
  • Kweekvijver leidinggevenden
  • Leernetwerk HRM'ers
  • Besturenraad
  • Stuurgroep
  • Inclusief werkgeverschap: plaatsen werknemer afstand tot arbeidsmarkt
 • Stimuleren innovatie: Anders organiseren
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Personeelspool
  • Loopbaancentrum Drenthe+
  • Platform en vacaturewebsite
  • Afstemming andere regio’s/externe communicatie
  • Centrale ondersteuning uitwerking activiteiten regionale activiteiten
  • Interne communicatie
  • Projectleiding
  • Evaluatie
 • SPP/HRM: 
  • PPP/SPP
  • HRM-groep
  • data-analyse

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Drenthe.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Food Valley

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Gemeente Veenendaal, Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken, Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, Stichting Aeres Groep, Yuverta, Stg Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland Midden, Stichting J.H. Donnerschool, Stg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde, Stichting voor Onderwijs op Reformatorische Grondslag, Sticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o., Stichting Openbaar Voortgez. Onderw. Ede, Stg. CVO op reform. grondslag Veenendaal en omgeving, Stichting Marnix College, St. voor Christelijk voortgezet onderwijs.
mbo: Stichting Aeres Groep, Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland Midden.
Lerarenopleidingen: Wageningen University.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Teachnasium
  • Samen opleiden
 • Behoud leraren
  • Begeleiden Startende Leraren (BSL)
  • VO-docenten aan het werk bij CHE-Aeres-WU
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief: MBO Didactisch-Pedagogisch Opleiden
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Regionaal loket
 • SPP/SHRM: SPP/SHRM d.m.v. kenniskring
 • Overig: Informatica in de regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Food Valley.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Friesland en Noordoostpolder

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. OSG Singelland, OVO Fryslan Noord, Stichting Lauwers College, Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in Noord-Oost Friesland, Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid-West Fryslân, Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland, Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Jourde, Vereniging voor Christelijk VO in Noord-Fryslân, Stichting voor christelijk VO in Noordwest Friesland, Stichting Berechja college, Stichting RSG Magister Alvinus, Stichting BHS, Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden, Stg. Inspecteur Boelensschool Schiermonikoog/ Stichting IBS, Stg. Voorg. Ond. Prot. Chr. grondslag Noordoostpolder e.o..
mbo: ROC Friese Poot, ROC Friesland College.
Lerarenopleidingen: NHL Stenden Hogeschool.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Behoud leraren 
  • Professionalisering personeel door kennisdeling
  • Duidelijk beeld van gevraagde en noodzakelijke competenties in veranderende onderwijsorganisaties scherp krijgen
  • Een algemene standaard voor de inductiefase van startende leraren ontwerpen
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum:
  • Vacaturesites
  • Onderzoek overstap naar Schoolplein Noord.
 • SPP/SHRM: analyse opstellen.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Friesland en Noordoostpolder.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Gooi en Vechtstreek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi, Christelijke Scholengemeenschap Erfgooierscollege, Stichting Alberdingk Thijm Scholen, Sticht. Interconfess. (RK/PC) Voortgezet Onderwijs i.h. Gooi, Stichting Gooise Scholen Federatie, Yuverta.
mbo: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam.
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Gezamenlijke regionale wervingsactie leraren (in opleiding)
  • Interne werving lerarenopleiding onder scholieren in samenwerking met po
  • Pilot opleidingstraject trainees zij-instromers en hybride leraren- Oriëntatietrajecten op het leraarschap, betekenisvolle meeloop trajecten voor geïnteresseerden (met assistentie taken)
 • Begeleiden zij-instromers: Leernetwerk begeleiding opleidingsroutes
 • Behoud leraren: Leernetwerk begeleiding opleidingsroutes
 • Activeren stille reserve: Onderzoeken van mogelijkheden statushouders en vluchtelingen voor de klas
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Onderzoeken, bevorderen van aantrekkelijk en afwisselend werk, middels gesprekscyclus/enquête
  • Bovenbestuurlijke scholingsactiviteiten voor leraren
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Loket/website leraarinhetgooi actueel, informatief en aantrekkelijk houden
  • Informatievoorziening Loket leraarinhetgooi voor alle doelgroepen informatieloket
  • Themabijeenkomsten Onderwijs in de regio uitwisselen visie met Sterk Techniek en bedrijfsleven
 • SPP/SHRM
  • Uitbreiden leernetwerk voor HR-managers: begeleiding bij ontwikkeling en deskundigheidsbevordering
  • Onderzoek naar mogelijkheden SHRM – SPP in het Gooi
  • Inventarisatie SPP in de regio (SHRM)
 • Overig: Inzicht in mogelijkheden educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Gooi en Vechtstreek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Groningen

De regio Groningen heeft voor de uitvoering van de RAP drie doelstellingen geformuleerd:

 • Het optimaal benutten van het arbeidsmarktpotentieel.
 • Het versterken van de kwaliteit van het onderwijs en het personeel.
 • Het herinrichten van het onderwijslandschap - van krimp naar kans.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Schoolbestuur Lauwers en Eems, Onderwijsgroep Noord, Willem Lodewijk Gymnasium, Stichting Carmelcollege, Ubbo Emmius Scholengemeenschap, Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, Gereformeerde Scholengroep (Gomarus College en ROC Menno Alting), Stichting Openbaar Onderwijs Groningen, Stichting dr. Aletta Jacobs College, Stichting voortgezet onderwijs Eemsdeltaa, Stichting Winkler Prins.
mbo: ROC Alfa College, Noorderpoort.
Lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Doorstroom Vo lerarenopleiding verhogen
  • Student voor de klas
  • Uitstroomonderzoek- Voorlichting en kennismaking onderwijspotentials (andere doelgroepen) voor scholen
  • Ondersteuning scholen bij wervingsactiviteiten voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
 • Begeleiden zij-instromers
  • Werving en voorlichting aan onderwijspotentials (andere doelgroepen)
  • Oriëntatie op onderwijsbaan voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
  • Begeleiding bij onderwijsbaan voor potentials (andere doelgroepen)
 • Behoud leraren
  • Gezamenlijk zorgen voor instroom en behoud personeel
  • Versterking behoud docent d.m.v. professionalisering/competentieontwikkeling
  • Behoud docenten d.m.v. aantrekkelijke (leer)werkomgevingen- Onderzoek kwalitatieve en kwantitatieve tekorten
  • Ondersteuning voor scholen rondom begeleiding onderwijspotentials (andere doelgroepen)
 • Stimuleren innovatie: Nieuwe routes voor nieuwe soorten onderwijspersoneel - Opzetten van Professionele Leergemeenschappen (PLG’s) gekoppeld aan beroepsprofielen
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Ontwikkelen intern en extern communicatieplatform
  • Loket > interne adviseurs (HAN, RDA, voCampus) + externe adviseurs (landelijke onderwijsloket)
 • SPP/SHRM
  • Werkgroep Strategisch HRM-beleid
  • Onderzoek + kennisdeling Anders organiseren
  • RSPP-bijeenkomsten in de regio
  • RSPP scholing HR-medewerkers/management
  • RSPP scenarioplanning en aangescherpte/ up to date pva voor de regio
  • RSPP-onderzoek naar en aanschaf van regiotool om kwalitatieve tekorten in kaart te brengen
 • Overig: Samenwerking tussen verschillende sectoren en externe partijen

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Groningen.
Lees ook de RAPportage van de projectgroep over de tweede periode van de RAP, die loopt van voorjaar 2021 t/m december 2022.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Groot-Amsterdam

De regio Groot-Amsterdam zet zich in tegen het personeelstekort in het onderwijs door te focussen op verschillende pijlers:

 • Werving, voorlichting & voorbereiding
 • Inductie & Voortgezette professionalisering
 • SHRM

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Onderwijs Amstelveen College, Stichting IRIS - CVO, Stichting Yuverta, Stichting Ceder Groep, Dunamare Onderwijs Groep, Stichting Voor Voortgezet Onderwijs Amstelveen, Stichting Keizer Karel.
mbo: NOVA College, Stichting Yuverta, ROC van Amsterdam.
Lerarenopleidingen: UvA - ILO, Hogeschool van Amsterdam, VU - UCGB/Lerarenacademie.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Ministage in het veld
  • Socialmediacampagne
  • Voorlichtingsfilmpjes Talent als Docent
  • Voorlichting geven aan diverse betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid
 • Begeleiden zij-instromers
  • Intakegesprekken en meeloopdagen
  • Cursus Ontdek je Talent als Docent
  • Opleiding tot coach
  • Werkconferentie coaches
  • Informatie & scholingsmiddagen begeleiden zij-instroom/speciale trajecten (ASK/onderwijstrainees)
  • Netwerk voor zijinstromers - Ondersteuning scholen ontwikkelen 3-jarig introductiearrangement (maatwerk)
  • Portfoliobegeleiding zij-instromers
 • Behoud leraren
  • Masterclass Loopbaanontwikkeling /Regie over eigen loopbaan - stimuleringsbeurs
 • Activeren stille reserve
  • Opfriscursus voor herintreders
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Regionaal informatieloket, vraagbaak: telefonisch, per mail, face-to-face contact
  • Bijscholen collega's regionaal loket
 • SPP/SHRM
  • Netwerk HRM
  • Werkbijeenkomst SHRM gericht op arbeidsmarktproblematiek op externe locatie voor externe partijen, medwerkers en bestuurders in het vo en mbo

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Groot-Amsterdam.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Haarlem e.o.

De deelnemende besturen en opleidingsinstituten in de regio Haarlem e.o.willen samen zorgdragen voor drie verschillende pijlers:

 • Werving en instroom van nieuw personeel.
 • Een aantrekkelijk lerarenberoep.
 • Ondersteunend aan de eerste twee pijlers. Het gaat hierbij om activiteiten die het strategisch HR-beleid ondersteunen en versterken.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, IRIS-CVO, Voortgezet Vrijeschoolonderwijs NH, Dunamare Onderwijsgroep, Kennemer Lyceum, Lyceum Sancta Maria, Stichting Kolom, Onderwijsstichting College Hageveld, St. Interconfessioneel VO Gregor Mendel
mbo: Nova College.
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Informatieavonden
  • Meeloopdagen
  • Ministage in het veld
 • Begeleiden zij-instromers
  • Cursus Ontdek je Talent als Docent
  • Voorlichtingspakketten, informatieavonden en meeloopdagen
  • Informatie & scholingsmiddagen begeleiden zijinstroom/speciale trajecten
  • Netwerk 'bovenschoolse' coaches
  • Netwerk zij-instromers
  • Voorlichtingsfilmpjes Talent als Docent
  • Portfoliobegeleiding zij-instromers
 • Behoud leraren
  • Ondersteuning scholen ontwikkeling 3-jarig inductiearrangement (maatwerk)
  • Uitvoering leerarrangement voor docenten in de doorstartfase
 • Activeren stille reserve: Opfriscursus voor herintreders
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Opleiding tot coach (brede basisopleiding – theorie & praktijk)
  • Cursus intervisie
  • Masterclass Loopbaanontwikkeling/Regie over eigen loopbaan
  • Aanpassen bestaande trainingsaanbod op nieuwe doelgroepen
  • Cursusaanbod professionalisering
 • Stimuleren innovatie: Voorlichting geven aan diverse betrokkenen over 2e en hogere bevoegdheid
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Regionaal informatieloket behouden als vraagbaak
 • SPP/SHRM
  Netwerk HRM
  SPP en HRM
  • Samenwerking met interne en externe betrokkenen, zoals HR adviseurs, recruiters STO, UWV, mobiliteitscentra
  • Werkbijeenkomst SHRM voor vo enmbo

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Haarlem e.o.

Inspiratie uit deze regio:

Regio In en om het Groene Hart

Het regionaal samenwerkingsverband in het Groene Hart werkt aan de volgende doelstellingen om het personeelstekort in het onderwijs tegen te gaan:

 • Het versterken van de zij-instroom (Leraar van Buiten)
 • Het begeleiden van startende leraren
 • Het inzetten van strategisch HRM-beleid

Nieuwe doelstellingen en activiteiten:

 • Aan de slag met SPP
 • Het ontwikkelen van een educatieve regio.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Erasmus College, Stichting Protestant Christelijk Onderwijs Gouda e.o., Unicoz, SCOPE, Ashram (sinds 2021 bij SCOPE), Interconfessioneel Praktijkonderwijs Woerden Futura, Spinoza Onderwijsgroep, SSVOZ (sinds 2020 bij Lucas onderwijs), Lucas Onderwijs, Scala/Coenecoop, Carmel, Rijnlands Lyceum, Wellant (sinds 2021 Yuverta), Adelbert, Alfrink.
mbo: Wellant (sinds 2021 Yuverta)
Lerarenopleidingen: Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers
  • Verzorgen training en begeleiding
  • Werving belangstellenden
  • Voorlichtingsactiviteiten incl. bijbehorende administratie
  • Versterken BSL-beleid bij de scholen door uitvoeren eigen plannen die worden gefaciliteerd met arrangementen uit RAP-subsidie en eigen inzet
  • Presentaties door scholen van hun beleid in drie netwerkbijeenkomsten
 • Versterken BSL-beleid bij de scholen door uitvoeren eigen plannen die worden gefaciliteerd met arrangementen uit RAP-subsidie en eigen inzet
 • Verzorgen loketfunctie voor hele RAP, incl. onderhoud website
 • SPP/SHRM
  • Organiseren en uitvoeren van drie netwerkbijeenkomsten met extern deskundige
  • Uitwerken opdrachten uit netwerkbijeenkomsten en verzorgen presentaties
  • Voorbereiden en uitvoeren SPP
  • Analyseren uitkomsten in het sHRM-netwerk en bepalen vervolgstappen
 • Overig: Ontwikkelen educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak In en om het Groene Hart.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Leiden, Duin- en Bollenstreek

De regio Leiden, Duin- en Bollenstreek organiseert activiteiten langs vijf programmalijnen, te weten:

 • Versterking samenwerking voortgezet onderwijs
 • Verbinding met omgeving
 • Ontwikkeling HRM
 • Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen
 • Anders organiseren in het licht van personeelstekorten

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag, Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o., Stichting Wellant, Stichting Prakt.onderw. Leiden e.o., Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk, Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden, Stichting 'Het Rijnlands Lyceum', Stichting Fioretti Teylingen, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden, Stichting Vrije Scholen Zuidwest Nederland.
mbo: mboRijnland
Lerarenopleidingen: Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Behoud leraren
  • Leergang 'Dwarsliggers en Bruggenbouwers
  • Werkgroep Aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Leergang Talentontwikkeling
 • Stimuleren innovatie
  • Werkgroep en onderzoek anders organiseren
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum
  Doorontwikkeling regionaal loket en aantrekken en behouden nieuwe doelgroepen: 
  • Inzet (interne/externe) expertise
 • SPP/SHRM
  Ontwikkeling HRM:
  • Werkgroep regionale SPP
  • Inzet (interne/externe) expertise

         Werkgroep HRM

 • Overig
  • Versterking samenwerking voortgezet onderwijs
  • Vorming educatieve regio’s

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Leiden, Duin- en Bollenstreek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Midden-Brabant

De regio Midden-Brabant richt zich op drie verschillende actielijnen:

 • Regionale strategische personeelsplanning
 • Werving-imago-beroepsbeelden
 • Goede professionals in een aantrekkelijke werkomgeving

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting praktijkonderwijs in de Langstraat MET Pro, Stichting Onderwijsgroep Tilburg, Stichting voor Protestants-Christelijk Onderwijs Bommelerwaard, Land van Heusden en Altena en De Langstraat en omstreken, Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat', Stichting Biezonderwijs.
mbo: Onderwijsgroep Tilburg en Stichting Katholiek Ondernemersonderwijs te Tilburg.
Lerarenopleidingen: Eindhoven School of Education, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Radboud Docenten Academie Nijmegen.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Werving, imago, beroepsbeeld
  • Doorstroom vo lerarenopleiding verhogen
 • Begeleiden zij-instromers
  • Werving en voorlichting aan onderwijspotentials (andere doelgroepen)
  • Orientatie op onderwijsbaan voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
  • Begeleiding bij onderwijsbaan voor potentials (andere doelgroepen)
  • Voorlichting en kennismaking onderwijspotentials (andere doelgroepen) voor scholen
  • Ondersteuning voor scholen rondom begeleiding onderwijspotentials (andere doelgroepen)
  • Ondersteuning scholen bij wervingsactiviteiten voor onderwijspotentials (andere doelgroepen)
 • Behoud leraren
  • Versterking inductieprogramma en versterking inductie 'andere doelgroepen'
  • Behoud docenten d.m.v. professionalisering/competentieontwikkeling
  • Behoud docenten dmv loopbaanboks
 • Activeren stille reserve: Docentvluchteling voor de klas
 • Stimuleren innovatie: Werving en voorlichting hybride docenten
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Loketfunctie voortzetten
 • SPP/SHRM
  • RSPP- scan+ adviesrapport
  • RSPP bijeenkomsten in de regio (voorbereiding en strategiebepaling)
  • RSPP-scholing HR medewerkers/management
  • RSPP scenarioplanning en pva voor de regio
  • RSPP-onderzoek naar en aanschaf van regiotool
  • RSPP-huidige mobiliteitstool verbeteren
 • Overig: Voorbereiden op educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Midden-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Nijmegen

De regio werkt aan de volgende speerpunten:

 • regionale strategische personeelsplanning
 • werving, imago en tekortaanpak
 • goede onderwijsprofessionals ineen aantrekkelijke werkomgeving (behoud)

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Yuverta, Montessori College, Pro College, Karel de Grote College, @voCampus, Havo Notre Dame.
mbo: ROC Nijmegen, Yuverta MBO.
Lerarenopleidingen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen Academie Educatie, Radboud Docenten Academie.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Inzet van docentambassadeurs
  • Werving en voorlichting onderwijspotentials
  • Ondersteuning oriëntatietraject onderwijspotentials
  • Doorstroom vo-lerarenopleiding verhogen
  • Student voor de klas
 • Begeleiden zij-instromers: Voorlichting middels referral recruitment
 • Behoud leraren
  • Versterking behoud docenten dmv professionalisering en competentieontwikkeling, en aantrekkelijke werkomgeving
  • Voortzetten uitstroomonderzoek
  • Verdere versterking inductieprogramma
  • Behoud dmv aantrekkelijke (leer)werkomgevingen
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief: Versterking behoud docenten dmv professionalisering en competentieontwikkeling, en aantrekkelijke werkomgeving
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Voortzetting activiteiten onderwijsloket Nijmegen
 • SPP/SHRM
  • Werving o.b.v. regionale SPP en gericht op duurzame match
  • Inspiratiesessies SPP
  • Regionale SPP-tool verbeteren
  • Regionale SPP scan en onderzoek
 • Overig: Voorbereiding educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Nijmegen.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noord-Holland Noord

De regio Noord-Holland Noord heeft zichzelf de volgende kernopdracht ten doel gesteld gesteld:

 • Hoe houden we de leraren aan de regio verbonden?
 • Hoe binden we nieuwe leraren aan de regio?
 • Op welke wijze kunnen we bijdragen aan het oplossen van (dreigende en bestaande) tekorten onder ons personeel?

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, Stichting Clusius College/Vonk, Stichting Scholen aan Zee, Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Stichting Pontis, Stichting Atlas College, Stichting Openbare Scholengemeenschap De Hogeberg, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland, Stichting Petrus Canisius College, Stichting Tabor College, Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Alkmaar e.o.
mbo: Stichting Clusius College/Vonk
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Stichting Hogeschool van Amsterdam, Het College van Bestuur van de Vrije Universiteit.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Stimuleren instroom
 • Behoud leraren: Versterken duurzame inzetbaarheid, inzet vitaliteitscoaches
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Inductie en professionalisering
  • Opstromen en omscholen van docenten in tekortvakken
  • Leerarrangementen en onderzoekswerkplaats
 • Stimuleren innovatie: Stimuleren behalen tweede bevoegdheid, opleiding in de regio
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Regionaal informatieloket Stappen in het onderwijs
  • Versterken Regionale Techniekteams vo-mbo
  • Versterken regionale netwerken
 • SPP/SHRM: Strategische personeelsplanning, arbeidsmarktanalyse

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Noord-Holland-Noord.
Lees ook de Tussenrapportage Regionale aanpak lerarentekort (RAL19013) dd 11 november 2020.
Lees ook het RAP-programma 2021-2022.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noordoost-Brabant

Er is gekozen voor een projectstructuur met zes deelprojecten om de overall doelen van het RAP-programma zo goed mogelijk te kunnen realiseren:

 • Deelproject Ambassadeurschap
 • Deelproject Regionaal Loket, informatie en oriëntatie
 • Deelproject Regionale Strategische
 • Personeelsplanning
 • Deelproject Hybride Banen
 • Deelproject Begeleiding instromers en starters
 • Deelproject Assessment en maatwerkopleiding

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Het Hooghuis, Ons Middelbaar Onderwijs.
mbo: ROC Nijmegen, ROC Koning Willem I.
Lerarenopleidingen: Eindhoven School of Education, Fontys, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Docenten Academie.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Ambassadeurschap: Leerlingen enthousiasmeren voor het beroep van leraar met een positief en realistisch beeld
 • Begeleiden zij-instromers
  • Assessments in de regio ontwerpen en aanbieden voor zij-instromers
  • Maatwerktrajecten aanbieden ter verlichting van de opleidingsprogramma’s
 • Behoud leraren
  • Samenwerking op begeleiding instromers en starters voortzetten door voort te bouwen op de handreiking met handvatten voor scholen voor het inductietraject
  • Bijeenkomsten organiseren voor alle coaches van starters in de regio
  • Training/workshops voor coaches (van overstappers) ontwerpen en uitvoeren
 • Stimuleren innovatie
  • Doorzetten stimuleren en Werven van Hybride experts en Docenten voor o.a. gastlessen
  • Intensievere verbindingen met bedrijven in de regio: stimuleren van netwerken om kennis en informatie te benutten om wederzijdse overstap en personele uitwisselingsmogelijkheden te realiseren
  • Uitrollen en organiseren oriëntatie en wervingsactiviteiten voor hybride banen voortzetten
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Duurzaam (ook na RAP) vormgeven van het digitale loket, waarbinnen ‘overstappers’ en eigen personeel zich kunnen oriënteren op hun loopbaan
  • Duurzaam Fysiek Loket: Geïnteresseerden kunnen in gesprek en worden vandaaruit geholpen naar concrete mogelijkheden
 • SPP/SHRM
  • Doorzetten van de ingezette R-SPP-cyclus
  • Uitrollen en organiseren oriëntatie en wervingsactiviteiten op basis van behoefte en urgentie voortkomend uit het R-SPP
  • Doorontwikkeling rol P&O-ers
 • Overig
  • Verkenning samenwerking andere RAP regio’s
  • Verkenning educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Noordoost-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Oost Brabant - Orion Noord

In de regio 's Hertogenbosch en omgeving wordt o.a. gefocust op:

 • Samen opleiden
 • Strategische personeelsplanning
 • Samenwerking met nieuwe partners in de huidige RAP regio
 • Verkenner: Uitbreiding netwerk/ samenwerkingspartners
 • OMO producten

Deelnemende schoolbesturen:
vo: OOG, OMO, Cambium, Pierson, Elde, Sancta, Udens, VOBO.
mbo: KW1C.
Lerarenopleidingen: Fontys, HAN, TU/e ESOE.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Uitbreiden netwerk opleidingsscholen
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Informatieloket uitbreiden voor potentials en stille reserves in het onderwijs
  • Doorontwikkelen Communicatieplatform ORIONNXT
  • Verkenning mogelijkheden samenwerking met informatieloket in de nieuwe geformeerde eigen regio (nieuwe partners OMO scholen)
 • SPP/SHRM
  • Strategische Personeelsplanning (SPP) opstellen op zowel schoolniveau als in de regio
  • Uitbreiden netwerk van samenwerkingspartners
 • Overig: Verkenning, verbinding, samenwerking binnen de (nieuwe) educatieve regio’s
  OMO-producten.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van Oost Brabant - Orion Noord.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Oost Brabant - Orion Zuid

In de regio Eindhoven e.o. (Orion Zuid) wordt er o.a. gefocust op:

 • Samen opleiden
 • Strategische personeelsplanning
 • Samenwerking met nieuwe partners in de huidige RAP regio
 • Uitbreiding netwerk/ samenwerkingspartners
 • OMO producten

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Onderwijsstichting de Kempen, OMO, LCL, SILFO, OOB, CHC.
mbo: KW1C/De Leijgraaf.
Lerarenopleidingen: Fontys, HAN, TU/e ESOE.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Vergroten netwerk Samen Opleiden
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Informatieloket: Communicatieplatform ORIONNXT
  • Informatieloket voor potentials en stille reserves in het onderwijs
  • Verkenning, verbinding, kennisdeling, samenwerking met andere RAP regio’s en (al dan niet het lande lijke) informatieloketten
 • SPP/SHRM
  • Strategische Personeelsplanning (SPP) realiseren op schoolniveau t/m regionaal niveau
  • Samenwerking met nieuwe partners in de eigen RAP regio
  • Activiteiten opzetten nav uitkomsten regionale SPP
 • Overig:
  • Verkenning, verbinding, samenwerking binnen de (nieuwe) educatieve regio’s
  • OMO-producten.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van Oost Brabant - Orion Zuid.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-Noord

o.a. inzet op:

 • strategische personeelsplanning, het vergroten van de instroom (met aandacht voor tekortvakken)
 • loopbaanperspectieven
 • het voorkomen van uitstroom 

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Lentiz, Spinoza, Het Schoonhovens College, Boor, Driestar-Wartburg, Blick op Onderwijs, Krimpenerwaard college, CSG Willem de Zwijger, OZHW, CVO, CLD, Lucas, Stichting Laurentius.
mbo: ROC Mondriaan, Zadkine.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Rotterdam, ICLON Universiteit Leiden, SEC TU Delft.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers
  • Werving zij-instroom in tekortvakken: Leraar van Buiten
  • Begeleiding startende zij-instromers bij aanstelling
 • Behoud leraren
  • Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken
  • Samen Opleiden en Begeleiden van nieuwe en startende leraren
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum: Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond en borging van de loketfunctie
 • SPP/SHRM
  • Strategische personeelsplanning op regionaal niveau
  • Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten voor leraren en oop
  • Strategische personeelsplanning op bestuursniveau

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van Rijnmond-Noord.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-Oost

o.a. inzet op:

 • strategische personeelsplanning, het vergroten van de instroom (met aandacht voor tekortvakken)
 • loopbaanperspectieven
 • het voorkomen van uitstroom

Deelnemende schoolbesturen:
vo: CVO, H3O, CSG De Lage Waard, Develstein College, Driestar-Wartburg, Yuverta (vh Wellant), St. voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, Spon, HPS (Hans Petri School), Stichting Johan de Witt-gymnasium, Willem de Zwijger College Papendrecht, RGO Middelharnis, CSG Prins Maurits, OZHW.
mbo: Zadkine MBO.
Lerarenopleidingen: SEC TU Delft, ICLON Universteit Leiden, Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers
  • Werving zij-instroom in tekortvakken: Leraar van Buiten
  • Begeleiding startende zij-instromers bij aanstelling
 • Behoud leraren
  • Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken
  • Samen Opleiden en Begeleiden van nieuwe en startende leraren
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum: Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond en borging van de loketfunctie
 • SPP/SHRM
  • Strategische personeelsplanning op regionaal niveau
  • Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten voor leraren en oop
  • Strategische personeelsplanning op bestuursniveau
 • Overig: Voorbereiden op educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Rijnmond-Oost.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-West

o.a. inzet op:

 • strategische personeelsplanning
 • het vergroten van de instroom (met aandacht voor tekortvakken)
 • loopbaanperspectieven en het voorkomen van uitstroom.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: cvo, Lucas, Sint-Liduina/S.G. Spieringshoek, Lentiz, VCVO, Yuverta (vh Wellant), Stichting OVO Gorinchem, Stichting de Hoeksche School, Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam, Galilei, Gomarus, St.-Jozef Mavo, CVO-AV. 
mbo: Zadkine MBO, ROC Mondriaan.
Lerarenopleidingen: SEC TU Delft, ICLON Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers
  • Werving zij-instroom in tekortvakken: Leraar van Buiten
  • Begeleiding startende zij-instromers bij aanstelling
 • Behoud leraren
  • Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken
  • Samen Opleiden en Begeleiden van nieuwe en startende leraren
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum: Het Platform Onderwijsarbeidsmarkt Rijnmond en borging van de loketfunctie
 • SPP/SHRM
  • Strategische personeelsplanning op regionaal niveau
  • Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten voor leraren en oop
  • Strategische personeelsplanning op bestuursniveau
 • Overig: Voorbereiden op educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Rijnmond-West.

Inspiratie uit deze regio:

 

Regio Ring Utrecht

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs 'De Breul', Stichting Open Oecumenische Scholen voor Voortgezet Onderwijs Houten, De Willibrord Stichting, Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Zuidoost-Utrecht, Yuverta, Nuovo Scholengroep, Stichting Anna van Rijn College, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Nieuwegein/IJsselstein e.o., Stichting Werkplaats Kindergemeenschap.
mbo: Stichting ROC Midden Nederland.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes, Universiteit Utrecht GST.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Begeleiden zij-instromers
  • Matching zij-instromers
  • Intensivering coaching/begeleiding Zij-instromers/hybride docenten
  • Werving hybride professional/zij-instromers
  • Extra begeleiding zij-instromer oriëntatiefase
 • Behoud leraren
  • Activiteiten ter bevordering inductieproces voor verbreding en verdieping van vaardigheden
  • Professionaliseren/betrekken leidinggevenden
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Regionaal Informatiepunt doorontwikkelen tot kennispunt
 • SPP/SHRM: Strategische personeelsplanning

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Ring Utrecht.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Twente Achterhoek (VOTA-Oost)

Samenwerkingsverband VOTA is een vorm van een groeiende samenwerking. In 2022 zijn zeven scholen van Stichting Carmelcollege in de regio Twente/Achterhoek aangesloten bij VOTA. Door de groeiende omvang van de samenwerking en de nieuwe leden is gekozen voor het splitsen van VOTA in twee subregio’s: VOTA Oost en VOTA West. Binnen VOTA werken de subregio’s als één geheel. De activiteit Strategische Personeelsplanning is via VOTA opgezet en wordt in schooljaar 2022-2023 voortgezet.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Het Assink Lyceum, Stichting Carmel College, Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede, Stichting Staring College.
mbo: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente.
Lerarenopleidingen: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Gezamenlijke werving van zijinstromers/trainees/hybride docenten
 • Begeleiden zij-instromers
  • Afstemming tussen betrokken schoolopleiders/coaches van de zij-instromers/trainees/hybride docenten met een kartrekker en een opleidingsexpert
  • Informatieavonden/meeloopdagen gericht op zij-instromers/trainees/hybride docenten
 • Behoud leraren: Aanbod van loopbaancoachingstrajecten, vitaliteitstrajecten, vitaliteitsworkshops en groepstrainingen op VOTA-website
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief: Kennisuitwisseling professionaliseringsactiviteiten tussen schoolbesturen
 • Regionaal loket/mobiliteitscentrum
  • Vacatureplatform
  • Personeelspool 'VOTA flex'
 • SPP/SHRM
  • Strategische personeelsplanning
  • Formatieplanning

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Twente-Achterhoek Oost.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Twente Achterhoek (VOTA-West)

Samenwerkingsverband VOTA is een vorm van een groeiende samenwerking. In 2022 zijn zeven scholen van Stichting Carmelcollege in de regio Twente/Achterhoek aangesloten bij VOTA. Door de groeiende omvang van de samenwerking en de nieuwe leden is gekozen voor het splitsen van VOTA in twee subregio’s: VOTA Oost en VOTA West. Binnen VOTA werken de subregio’s als één geheel. De activiteit Strategische Personeelsplanning is via VOTA opgezet en wordt in schooljaar 2022-2023 voortgezet.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Staring College, Stichting Waerdenborch, Stichting OSG Hengelo, Stichting Openbare Scholengemeenschap Erasmus, Stichting Carmel College.
mbo: ROC van Twente.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen: Informatieavonden/meeloopdagen gericht op zij-instromers/trainees/hybride docenten in samenwerking met hogeschool Windesheim
 • Begeleiden zij-instromers
  • Gezamenlijke werving van zijinstromers/trainees/hybride docenten
  • Afstemming tussen betrokken schoolopleiders/coaches van de zijinstromers/trainees/hybride docenten met een kartrekker en een opleidingsexpert
  • Informatieavonden/meeloopdagen gericht op zij-instromers/trainees/hybride docenten
 • Behoud leraren: Aanbod van loopbaancoachingstrajecten, vitaliteitstrajecten, vitaliteitsworkshops en groepstrainingen op VOTA-website
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief
  • Kennisuitwisseling professionaliseringsactiviteiten tussen schoolbesturen
  • Ophalen wensen en eisen voor basisprofessionaliseringsplatform
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Vacatureplatform
  • Pilot personeelspool 'VOTA flex'
 • SPP/SHRM
  • Actualisatie datawijzingen (personeelsplanningen) in systemen
  • Data-analyse op schoolniveau
  • Formatieplanning

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Twente-Achterhoek West.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Veluwe

De regio Veluwe heeft de volgende programmalijnen:

 • Transitie naar een structurele regio-aanpak (vh. Samenwerken in de regio)
 • Strategisch HR en arbeidsmarkt
 • Loketfunctie
 • Samen werven
 • Toegerust in de klas en op school
 • Onderwijs van de toekomst
 • Onderzoek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten, Stichting RSG Slingerbos - Levant, Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, Vereniging voor Christelijk VO te Harderwijk en omstreken, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw. Stichting voor Christ. VMBO v. Harderwijk en omstreken., Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving, Stichting Ichthus College, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Stg. Openb. Voortgezet Onderw. Noordoost-Veluwe, Stg. Nuborgh College Prot.Chr. VO op de Noordwest-Veluwe, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
mbo: Landstede MBO, ROC Aventus.
Lerarenopleidingen: Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim, ArtEZ University of the Arts.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Vroege werving van voscholieren en mbostudenten
  • Werving en voorlichtingsbijeenkomsten zij-instromers -voortzetting LOB-programma / tutoringprogramma
  • Inzet instroommakelaar
 • Begeleiden zij-instromers
  • Voortzetten functie instroommakelaar
  • Voortzetten oriëntatieprogramma's
 • Behoud leraren
  • Toegerust in de klas en op school
  • Uitvoering programma voor herintreders
  • Scholing van starterscoaches
  • Begeleiding starters besturen
 • Activeren stille reserve: Uitvoering programma voor herintreders
 • Stimuleren innovatie
  • Onderwijs van de toekomst
  • Het voortzetten van het netwerk Anders organiseren voor bestuurders
  • Samen hybride
  • Leiderschap van de toekomst
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Verkenning met schoolbesturen: hoe maken we de transitie naar een structurele regio-aanpak
  • Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en de 10 partnerschappen Samen Opleiden in de werkgroep transitie naar structurele regio-aanpak
  • Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in het onderwijs
 • SPP/SHRM
  • Vormgeven en uitvoeren van ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt
  • Vormgeven Regionale Strategische Personeelsplanning dmv 5 stappen
 • Overig
  • Onderzoek naar de resultaten van gedane interventies in het kader van personeelstekort
  • Vervolgonderzoek behoeftepeiling

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Veluwe.

Inspiratie uit deze regio:

Regio West-Brabant

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Katholieke Scholengemeenschap Etten-Leur, Dongemond College, Ons Middelbaar Onderwijs, RSG 't Rijks, Jan Tinbergen College, Libréon, Louwys Porquinstichting, Curio, Mgr. Frencken College, Stichting Markland College.
mbo: Curio.
Lerarenopleidingen: Fontys, Tilburg University.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Werven studenten
  • Drempel verkleinen nieuwe docenten
 • Begeleiden zij-instromers
  • High potentials voor de klas
  • Begeleiden potentiele nieuwkomers
 • Behoud leraren
  • Professionalisering in leerwerksessies en bedrijfsleven
  • Versterken en verbreden BSL trajecten
 • Activeren stille reserve
  • Werving herintreders
  • Gesprekken met herintreders
 • Stimuleren innovatie
  • Werven hybride docenten
  • Dubbele bevoegdheid invoeren
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Regionaal loket verbeteren
 • SPP/SHRM: SPP maken dmv Scenariomodel

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak West-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Inspiratiesessie
Op 8 juni 2023 heeft regio West-Brabant de resultaten van de tweede subsidieronde van de Regionale Aanpak Personeelstekorten (RAP) gepresenteerd op de locatie van Curio in Etten-Leur.

Verschillende inspirerende verhalen en expertises werden gedeeld, bijvoorbeeld over regionale strategische personeelsplanning, werving en matching en AI in het onderwijs.

Door de gezamenlijke inspanningen van de RAP-betrokken van Curio, Tilburg University, Fontys Hogeschool, Stichting Markland College, Dongemond college, vereniging Ons Middelbaar Onderwijs , JTC, ‘t Rijks, Lowys Porquinstichting en het KSE zijn er mooie resultaten geboekt in de aanpak van de tekorten in het onderwijs in West-Brabant. Een overzicht van de actielijnen is terug te vinden in dit document.

Regio Zaanstreek-Waterland

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Clusius College, Stichting Purmerendse ScholenGroep, OVO Zaanstad, Stichting Zaam, SKO Volendam, Onderwijsstichting St. Michaël.
mbo: Regio College.
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Bijeenkomsten kennisdeling scholen
  • Netwerk mobiliteit PAL
  • Ondersteuning opzet werken met PAL
  • (Ondersteuning) begeleiding PAL
 • Begeleiden zij-instromers
  Zij-instroom:
  • Opleidingsplaatsen organiseren op de scholen
  • Scholing en training voor begeleiding zij-instromers
  • Verkenning modulair aanbod HvA leraar techniek
 • Behoud leraren
  • Stimuleren van regionale mobiliteit (interbestuurlijke uitwisseling)
  • Stimuleren van het behalen van een (extra of hogere) bevoegdheid in tekortvak
  • Activiteiten die bewegingsredenen onderzoeken van docenten
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Digitaal loket
  • Inzet regio recruiter
  • Verkenning inzet regionaal loket en activiteiten op tekorten OOP
 • SPP/SHRM: Jaarlijkse analyse SPP

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zaanstreek-Waterland.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zeeland

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Mondia Scholengroep, Christelijke Scholengemeenschap Walcheren, Stichting Respont, Pontes Scholengroep, Stichting De Korre, Stichting Christelijk VO Zeeland Ostrea, Calvijn College, Stichting VO Zeeuws Vlaanderen, SVPO Kapelle.
mbo: Scalda.
Lerarenopleidingen: Stichting HZ University of Applied Sciences (Lerarenopleiding).

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Website en sociale mediacampagnes
  • Beurzen bezoeken, wervingsactiviteiten organiseren
  • Zeeuwse Onderwijsambassadeur
 • Begeleiden zij-instromers: Begeleiding van belangstellenden
 • Behoud leraren: Initiëren en implementeren programma duurzaam en vitaal werken in het Zeeuwse Onderwijs
 • Verbeteren beloning- en carrièreperspectief: Afspraken over mobiliteit van personeel tussen Zeeuwse onderwijsorganisaties, waar van een deel bovenformatief
 • Stimuleren innovatie
  Inventariseren vernieuwing in Zeeland, kennis en ervaring toegankelijk maken via het informatiepunt:
  • Fonds vormen waarmee pilots Anders organiseren, interprofessionele teams en nieuwe functies ondersteund worden
  • Een Zeeuws breed professionaliseringsnetwerk waaraan de kolommen VO/PO en SO deelnemen en intensief samenwerking gezocht wordt met mbo en hbo. Ook de lectoraten en practoraten krijgen een plek
  • Pilots evalueren, verankeren en verbreden
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum: Inrichten informatiepunt
 • SPP/SHRM: Inrichten arbeidsmarktinformatie (regionaal SPP)
 • Overig: Inrichten educatieve regio

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zeeland.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zwolle

Regio Zwolle richt zich op de volgende programmalijnen: 

 • Transitie naar een structurele regio-aanpak (vh. Samenwerken in de regio)
 • Strategisch HR en arbeidsmarkt
 • Loketfunctie
 • Samen werven
 • Toegerust in de klas en op school
 • Onderwijs van de toekomst
 • Onderzoek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten, Stichting Vechtdal College, Stichting Landstede, Stichting Ichthus College, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost-Nederland, Stichting Aquila, stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen.
mbo: Landstede MBO, Deltion College.
Lerarenopleidingen: Hogeschool KPZ, Hogeschool Viaa, Hogeschool Windesheim, ArtEZ University of the Arts.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Verhogen In-/door-/uitstroom opleidingen
  • Vroege werving van voscholieren en mbo-studenten
  • Werving en voorlichtingsbijeenkomsten zij-instromers -voortzetting LOB-programma / tutoringprogramma
  • Inzet instroommakelaar
 • Begeleiden zij-instromers
  • Voortzetten functie instroommakelaar
  • Voortzetten oriëntatieprogramma's
 • Behoud leraren
  • Toegerust in de klas en op school
  • Uitvoering programma voor herintreders
  • Scholing van starterscoaches
  • Begeleiding starters besturen
 • Activeren stille reserve: Uitvoering programma voor herintreders
 • Stimuleren innovatie
  • Onderwijs van de toekomst
  • Het voortzetten van het netwerk Anders organiseren voor bestuurders
  • Samen hybride
  • Leiderschap van de toekomst
 • Regionaal loket/ mobiliteitscentrum
  • Verkenning met schoolbesturen: hoe maken we de transitie naar een structurele regio-aanpak
  • Samenwerking met Regionale Alliantie Oost Werkt en de 10 partnerschappen Samen Opleiden in de werkgroep transitie naar structurele regio-aanpak
  • Verder vormgeven infrastructuur rondom geïnteresseerden in het onderwijs
 • SPP/SHRM
  • Vormgeven en uitvoeren van ontwerpsessies Strategisch HR en arbeidsmarkt
  • Vormgeven Regionale Strategische Personeelsplanning dmv 5 stappen
 • Overig
  • Onderzoek naar de resultaten van gedane interventies in het kader van personeelstekort
  • Vervolgonderzoek behoeftepeiling

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zwolle.

Inspiratie uit deze regio: