VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Deelnemende schoolbesturen en plannen van aanpak

Voor de jaren 2020/2021 en 2021/2022 heeft OCW/DUS-I aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meedoet.

Voion streeft naar een landelijk netwerk van regionale ‘aanjagers’, die kennis en ervaring delen zodat we samen een vliegwiel in gang kunnen zetten om het lerarentekort doeltreffend het hoofd te bieden. Daarom delen we op deze pagina de betrokken partijen die in de regio samenwerken met het doel om de regio’s toegankelijk te maken en zo bestaande regionale samenwerkingen te verstevigen, hierbij aan te sluiten en nieuwe samenwerkingen mogelijk te maken.

Hieronder vindt u per regio de deelnemende schoolbesturen, de thema's en activiteiten, een verwijzing naar het plan van aanpak en praktijkverhalen uit de regio.

De regio die u wilt raadplegen kunt u uitklappen door erop te klikken.

Regio Achterhoek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Achterhoek VO, Stichting Isendoorn, Stichting Groen Onderwijs Oost Nederland.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Stichting Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers
 • Gezamenlijk plan van aanpak en pilot inductietraject tweede- en derdejaars leraren
 • Begeleiding van werk naar werk
 • Inzet van werk-naar-werk specialisten en begeleiding medewerkers naar ander werk

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van de Achterhoek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Almere-Lelystad

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Eduvier Onderwijsgroep, Stg. Algem. Bijzonder Onderw. Flevoland, Stichting Aeres Groep, Stichting voor Voortgezet Onderwijs Lelystad, Stichting Openbaar Onderwijs Almere, Het Baken Almere, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs.
mbo: Stichting Aeres Groep, Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland, Stichting Landstede.
Lerarenopleidingen: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Mobiliteitsprogramma en vacaturewebsite.
 • Begeleiding op maat voor zij-instromers.
 • Meeloopdagen en informatiebijeenkomsten voor zij-instromers.
 • Traject voor statushouders.
 • Aantrekken hybride docenten en specifiek opleiden voor technische vakken.
 • BSL: ‘Kom je in Flevoland werken, dan ben je verzekerd van een goede begeleiding!’.
 • Leven Lang Leren, onder andere door coaches op te leiden.
 • Gerichte scholing.
 • Uitgebreid LOB programma.
 • PAL’s en Junior PAL’s.
 • Regionaal loket met warme doorverwijzing en ZIL.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Almere-Lelystad.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Meridiaan College, kath. sch.gem. voortg. onderw., Stichting Onderwijsgroep Amersfoort, Stg. voor Protestants Christ. Voortgezet Onderwijs Eemland, Stg. Kath. Praktijkonderwijs Amersfoort en Omstreken.
mbo: ROC Midden Nederland, St. Interconfessioneel Beroepsonderwijs en Volwasseneneducatie regio Amersfoort.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht Instituut Archimedes.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Matching zij-instromers
 • Ontwikkelen prof. programma's voor startende docenten (met voorafgaand behoefteonderzoek)
 • Scholing en uitvoering project ‘Leer en veerkracht’
 • Doorontwikkeling digitale leeromgeving nieuwe medewerkers
 • Leernetwerken voor starters opzetten, training Coaching, training Gespreksvaardigheden
 • Regionaal Loket via Onderwijspact

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Amersfoort-Nijkerk-Bunschoten.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Drenthe-Overijssel

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Noorden Midden Drenthe, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoogeveen, Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra, Stichting Carmelcollege, Stichting Roelof van Echten, Stichting Voortgezet Onderwijs Steenwijkerland Weststellingw, Stichting Hondsrug College, Stichting Praktijkonderwijs Emmen e.o., Stichting Onderwijsgroep ZW Drenthe, Stichting O.V.O. Coevorden, Hardenberg eo/De Nieuwe Veste, Openb. Schol.gem. Esdal Coll./ Stg.Esdal Coll., SG openb. vg, Sticht. Openb. Voortg. Onderw. Vlagtwedde, Sticht. Chr. Voortgez. Onderw. Vincent van Gogh. Stichting voor P.C.V.O. voor Meppel en omgeving.
mbo: Stg. Regionaal Opleid. Centrum Drenthe.
Lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool, Christelijke Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Vacaturewebsite.
 • Opzetten Drenthse opleidingsschool.
 • Stimuleren zij-instroom en hybride docentschap (werving, opleiden en begeleiden).
 • Kweekvijver leidinggevenden.
 • Participatiewet.
 • Netwerkorganisatie 'Anders organiseren' opzetten (HRM-ers, hogescholen, opleidingsfunctionarissen en management scholen).
 • Onderzoek en vormgeven pilots 'Anders organiseren'.
 • Haalbaarheidsonderzoek Personeelspool.
 • Opzetten loopbaancentrum (meer carrièreperspectief bieden).
 • Haalbaarheidsonderzoek Personeelspool.
 • Loketfunctie met imagocampagne, werving en ambassadeurs en aansluiting bij Schoolplein Noord (Loket voor po in regio Noord Nederland).
 • Formatieplanning en SPP voor de regio.
 • Leernetwerk HR-medewerkers.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Drenthe-Overijssel.

Inspiratie uit deze regio:

 

Regio Food Valley

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Gemeente Veenendaal, Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs van Wageningen en omstreken, Stichting Dorenweerd College, Stichting Christelijke Scholengemeenschap Het Streek, Stichting Christelijk Onderwijs Overen Midden Betuwe, Stg. voor Protestants Christ. Voortgez. Ondrw. De Meerwaarde, Sticht. Prot. Chr. Voortgezet Onderwijs Gem. Barneveld e.o., Stichting Openbaar Voortgez. Onderw. Ede, Stg. CVO op reform. grondslag Veenendaal en omgeving, Stichting Marnix College, St. voor Christelijk voortgezet onderwijs.
mbo: Stichting Aeres Groep, Stg. Christelijke Onderw. Grp Vallei & Gelderland Midden.
Lerarenopleidingen: Wageningen University.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Via technasium leerlingen interesseren voor (vak)techniekdocent.
 • Studenten uit het HO begeleiden het PWS traject van leerlingen in het vo.
 • Verder uitbouwen van de minor educatie die de WUR aanbiedt.
 • BSL.
 • Professionalisering van mbo docenten.
 • Onderzoek vak Informatica.
 • SPP met behulp van het Scenariomodel-VO.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Food Valley.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Friesland

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. OSG Singelland, Openb. VO Smallingerland en omgeving, Stg. openb. scholengemeenschap Piter Jelles, Stichting Lauwers College, Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs in NoordOost Friesland, Stg. v. Chr. Voortgez. Onderw. in Zuid West Fryslân, Stichting voor Christelijk VO voor de regio Oost Friesland, Stichting voor CVO in de regio Heerenveen en Joure, Vereniging voor Christelijk VO in Noord Fryslân, Stichting RSG Magister Alvinus, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Ooststellingwerf, Stg. Openbare Scholen Groep Sevenwolden, Stg. Burgemeest. Harmsmaschool school openb. voortg. onderw., Vereniging Chr. M.A.V.O. in de gemeente Dantumadeel.
mbo: Stg. Chr. Beroepsond. en Volw. educ. Friesland/Flevoland, Stg. Alg. Voortgez. Onderwijs, Beroepsonderwijs en Volw.educ.
Lerarenopleidingen: NHL Stenden Hogeschool.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Vacaturewebsite.
 • Gezamenlijke professionalisering, ook via leernetwerken.
 • Gezamenlijke personeelspool.
 • Formatieplanning op elkaar afstemmen.
 • SPP.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Friesland.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Groene Hart

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Erasmus College, Stg. Prot. Chr. Voortg. Ond. in Gouda en omgeving, Stichting Unicoz onderwijsgroep, Stichting voor Christelijk Onderwijs te Alphen aan den Rijn en omstreken, Stichting Scholengroep Spinoza Leidschendam en omstreken, Stichting Stedelijk Voortgezet Onderw. Zoetermeer, Stg. Openb. Voortg. Onderwijs Alphen aan den Rijn, Stichting S. Adelbert College, Kardinaal Alfrink Stichting.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Universiteit Leiden, Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Bijscholing en opscholing voor tekortvakken
 • Kweekvijver voor managementfuncties
 • Zoeken naar nieuwe doelgroepen technische vakken
 • Regionale campagne
 • Samenwerking met bijlesstudent
 • Voortrajecten voor zij-instromers
 • Voortrajecten voor statushouders
 • BSL
 • Opzetten Regionaal netwerk HR voor SHRM

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Groene Hart.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Groningen

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Schoolbestuur voor primair en voortgezet onderwijs tussen Lauwers en Eemsstg, Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra, Willem Lodewijk Gymnasium, Stichting Carmelcollege, Stichting voor bijzonder Voortgezet Onderw. Ubbo Emmius, Stichting Christelijk Onderwijs Groningen, Stichting Dollard College, Stichting Gereformeerde Scholengroep, Stichting Openbaar Onderwijs Groningen, Stichting dr. Aletta Jacobs College, Stichting voortgezet onderwijs Eemsdeltaa, Stichting Winkler Prins.
mbo: Stichting Agrar. Opleidingscentrum Terra, Stichting Christelijk R.O.C. Noorden OostNederland, Stichting Noorderpoort, Stichting Gereformeerde Scholengroep.
Lerarenopleidingen: Rijksuniversiteit Groningen, NHL Stenden Hogeschool.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Gezamenlijke wervingsactiviteiten.
 • Campagneactiviteiten met meeloopdagen en stages.
 • Verdieping BSL inductie-arrangementen.
 • Carrièreperspectief en duurzame inzetbaarheid.
 • Docenten kunnen ervaring opdoen in andere sectoren.
 • Versterken kwaliteit onderwijs personeel.
 • Ontwikkelen van beroepsprofielen en daarin gekoppeld het opzetten van PLG’s.
 • Het herinrichten van het onderwijslandschap: van krimp naar kans.
 • Verkenning anders inrichten educatieve infrastructuur op de langere termijn.
 • Inventarisatie vernieuwende experimenten.
 • Ontwikkelen profielen en opleidingspaden voor nieuwe soorten onderwijspersoneel.
 • Instellen regionale denktank Onderwijslandschap Groningen.
 • Het optimaal benutten van het arbeidsmarkt potentieel.
 • Onder andere stimuleren samenwerking tussen onderwijssectoren.
 • Leerateliers voor leerlingen en ouders.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Groningen.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Haarlemmermeer

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw., Stichting Wellant, Stichting Ceder Groep, Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Stg. Openb. Voortgez. Onderw. Amstelveen, Stichting Voortgezet Onderwijs Amstelveen, Stichting Keizer Karel.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Vacaturewebsite.
 • Advertenties in lokale kranten.
 • Voorlichtingspakket.
 • Informatieavonden met intakegesprekken en meeloopdagen.
 • Cursus 'Zin in lesgeven' en ministage.
 • Stimuleringsbeurs voor 2e bevoegdheid.
 • ICALT trainingen.
 • Ondersteuning scholen bij ontwikkeling driejarig BSL-traject.
 • Opleiding tot coach en werkconferentie coaches.
 • Leergang expert didactiek voor docenten met minimaal 3 jaar ervaring.
 • Scholing gericht op begeleiding/coaching specifieke doelgroepen en op intervisie.
 • Opfriscursus voor herintreders.
 • PAL-studenten inzetten en PAL-junior (eigen leerlingen).
 • Regionaal loket.
 • Meerdere masterclasses en leernetwerken (in het kader van SHRM).

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Haarlemmermeer.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Haarlem e.o.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Onderwijsstichting Zelfstandige Gymnasia, Iris, Stichting voor Christ. Voortgez. Onderw., Stichting voor voortgezet vrijeschoolonderwijs NoordHolland, Stichting Dunamare Onderwijsgroep, Stichting Scholengem.sch. Kennemer Lyc., Stg. R.K. Scholengemeenschap Sancta Maria, Sticht. Kolom, Stichting voor Speciaal en Regulier Onderwijs, Onderwijsstichting College Hageveld, St. Interconfessioneel (RK/PC) Voortg. Onderw. Gregor Mendel.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Vacaturewebsite.
 • Advertenties in lokale kranten.
 • Voorlichtingspakket.
 • Informatieavonden met intakegesprekken en meeloopdagen.
 • Cursus zin in lesgeven en ministage.
 • Stimuleringsbeurs voor 2e bevoegdheid.
 • ICALT trainingen.
 • Ondersteuning scholen bij ontwikkeling driejarig BSL-traject.
 • Opleiding tot coach -en werkconferentie coaches.
 • Leergang expert didactiek voor docenten met minimaal 3 jaar ervaring.
 • Scholing gericht op begeleiding/coaching specifieke doelgroepen en op intervisie.
 • Opfriscursus voor herintreders.
 • PAL-studenten inzetten en PAL-junior (eigen leerlingen).
 • Regionaal loket.
 • Meerdere masterclasses en leernetwerken (in het kader van SHRM).

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Haarlem e.o.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Leiden-Bollenstreek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. voor Voortg. Onderwijs op Interconfessionele Grondslag, Stg. Andreas College voor CVO te Katwijk e.o., Stichting Wellant, Stichting Prakt.onderw. Leiden e.o., Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noordwijk, Stichting Stedelijk Gymnasium Leiden, Stichting Scholengroep Leonardo Da Vinci Leiden, Stichting 'Het Rijnlands Lyceum', Stichting Fioretti Teylingen, Stichting Confessioneel Onderwijs Leiden.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Universiteit Leiden, Hogeschool van Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Opzetten werving, communicatie, BSL.
 • Anders organiseren.
 • Ontwikkelen, experimenten en onderzoeken.
 • Doorontwikkeling regionaal loket.
 • Versterking samenwerking vo.
 • Onderzoek naar mogelijkheden om meer samen te werken.
 • Verbinding met de omgeving.
 • Netwerkanalyse.
 • Ontwikkeling HRM.
 • Leernetwerk.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Leiden-Bollenstreek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Midden-Brabant

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting voor Praktijkonderw. in De Langstraat, Stichting Onderwijsgroep Tilburg, Stichting voor PC Onderwijs B.waard, L.v.H.&A.&Langstr. eo, Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Tilburg, Stichting Samenwerkingsschool 'de Overlaat', Stichting Biezonderwijs.
mbo: Stichting Onderwijsgroep Tilburg.
Lerarenopleidingen: Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Tilburg University, Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Oriëntatietrajecten: 20 gastdocenten opleiden in twee jaar.
 • 10 extra zij-instromers per jaar.
 • 20 nieuwe bèta-docenten te werven in twee jaar.
 • 15 hybride docenten werven.
 • Vergroten bekendheid universitaire lerarenopleiding (10 extra studenten).
 • Samenwerking opleidingsscholen.
 • Begeleiding zij-instroom: beperken uitstroom met 25%.
 • 5 trainees via: Trainees in onderwijs.
 • Regionale arbeidsmarkt: beter werkende arbeidsmarkt en matching.
 • 30 docentstages in het bedrijfsleven.
 • Versterking van inductieprogramma’s (10% minder uitval).
 • Vermindering werkdruk (3 pilots en studiemiddag).
 • Aantrekkelijk houden beroep (4 bijeenkomsten in 2 jaar).
 • Benutten verborgen arbeidsreserve (onderzoek deeltijders).
 • Informatieloket.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Midden-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Nijmegen

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Helicon Opleidingen, Sticht. Voortgezet Montessori Onderwijs Nijmegen en omstrek., Stichting Praktijkonderwijs Regio Nijmegen, Stichting Scholengemeenschap Voor Vrijeschoolonderwijs, Stichting Scholengroep Rijk van Nijmegen, Stichting Alliantie Voortgez. Onderw. v. Nijmegen, St. Augustinus Stichting.
mbo: Stichting Helicon Opleidingen.
Lerarenopleidingen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Voorlichtingsbijeenkomsten voor potentiële zij-instromers en voor beroepsverenigingen
 • Meeloopstages voor zij-instromers en voor leerlingen
 • Onderwijsspeeddates tussen zij-instromers en scholen
 • Ontwikkelen startpakket voor zij-instromers en hybride docenten
 • Faciliteren inzet van studenten mbo, hbo en wo bij de begeleiding van projectweken
 • Ontwikkelen inductiearrangementen voor zij-instromers
 • Regionaal loket: Inrichten kennisplatform voor samen ontwikkelen van kennis en innovatie
 • Doorontwikkelen regionaal informatiepunt www.leraarinnijmegen.nl
 • Praktijkonderzoek SHRM

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Nijmegen.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noord- en Midden-Limburg

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Citaverde College, Samenwerkingsstichting Voortgez. Onderw. regio Venlo, Stichting Onderwijs MiddenLimburg.
mbo: Stichting Citaverde College. 
Lerarenopleidingen: Fontys Hogescholen. 

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Informatiemarkt
 • Duurzame basisstructuur voor snuffelstages voor tekortvakken
 • Ontwikkelen en uitvoeren opleidingstrajecten ‘Eerste hulp bij Onderwijs’ (soort van ZIB)
 • Campagne imago docentschap
 • Ontwikkelen wervingsmateriaal voor leerlingen
 • Proefstuderen vo- leerling en mbo- student
 • Plaatsen creëren voor hybride docenten
 • Duurzame inzetbaarheid
 • Systematiek van vacaturedeling ontwikkelen uitvoeren inductieprogramma
 • Docentenstages
 • Maatwerkprogramma’s voor 2e bevoegdheid, opscholen oop etc.
 • Opzetten ‘jonge honden brigade’ (inzichten en ideeën van jonge docenten waarderen)
 • Organiseren ontwerpateliers en broedplaatsen over onderwijs anders organiseren
 • Ontwikkelen en gebruiken intelligence tool spp
 • Verkenning krimp en kanssectoren voor onderwijs
 • Uitbreiden concept roosteren op leergebieden
 • Ontwikkelen en gebruiken intelligence tool spp
 • Verkenning krimp en kanssectoren voor onderwijs
 • Uitbreiden concept roosteren op leergebieden

Voor meer informatie bekijk plan van aanpak Noord- en Midden-Limburg.
Lees ook de Voortgangsrapportage Regionale aanpak lerarentekort dd februari 2021.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noord-Holland Noord

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Regionale Scholengemeenschap Enkhuizen, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Noord-Holland-Noord, Stichting Clusius College, Stichting Scholen aan Zee, Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland, Stichting Regius College Schagen, Stichting Atlas College, Openbare Scholengemeensschap Texel voor Ath Havo Mavo Vbo Lwoo, Stichting voor Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs in Oost West Friesland, Stg. Petrus Canisius College, Kath. Sch.gem. Voortg. Onderw., Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Heerhugowaard, Stichting Tabor College, Stg. Chr. Voortgez. Onderwijs te Alkmaar e.o.
mbo: Stichting Clusius College.
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Bevoegdheid / bekwaamheid systematiek (maatwerktrajecten opstellen voor onbevoegden in samenwerking met lerarenopleidingen)
 • Versterken regionale netwerken vmbo-mbo en vo-po (onder andere: pilot inzet leraren vo in po)
 • Inzet logistieke opleidingsscholen (voorkomen groenpluk, voorkomen uitzendbureaus en inzetten PAL’s en junior PAL’s)
 • Stimuleren zij-instromers (coördinatoren, meeloopdagen, assessments, informatieavonden, trainingen en begeleiding)
 • Ontwikkelen leerarrangementen voor meer gevorderde leraren op basis van ICALT
 • Versterken duurzame inzetbaarheid (een aantal medewerkers opleiden tot vitaloog)
 • Laten opstromen en omscholen van leraren (betreft beurzen van 5.000,- euro)
 • Versterken regionale netwerken vmbo-mbo en vo-po (onder andere: pilot inzet leraren vo in po)
 • ‘Reversed’ mentorschap (ook jongere medewerkers die oudere medewerkers coachen)
 • Inductie en professionaliseren (verder doorontwikkelen basisset kwalificaties LB, LC en LD)
 • Onderzoekswerkplaatsen opzetten
 • Regionaal Informatiepunt
 • Onderweg naar vraaggericht cluster vo/vmbo techniekdocenten NHN (inzetten taskforce techniekteams)

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Noord-Holland-Noord.
Lees ook de Tussenrapportage Regionale aanpak lerarentekort (RAL19013) dd 11 november 2020.
Lees ook het RAP-programma 2021-2022.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noordoost-Brabant

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Carmelcollege, Ons Middelbaar Onderwijs.
mbo: ROC de Leijgraaf.
Lerarenopleidingen: Technische Universiteit Eindhoven, Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Radboud Universiteit Nijmegen.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Organiseren van oriëntatie-activiteiten
 • LOB en imagocampagne
 • Werven nieuwe doelgroepen, zoals hybride docenten en creëren hybride banen
 • Assessments voor zij-instromers
 • Verkenning mogelijkheden en wensen scholing huidig personeel
 • BSL
 • Regionaal loket
 • SPP

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Noordoost-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Noordwest-Veluwe

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten, Stichting Regionale Scholengemeenschap (RSG), Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Apeldoorn en omgeving, Vereniging voor Christelijk VO te Harderwijk en omstreken, Stichting voor Christ. VMBO v. Harderwijk en omstreken., Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs in Apeldoorn en Omgeving, Stichting Ichthus College, Stichting Agnieten College/De Boog,Stichting Apeldoorns Voortgezet Openbaar Onderwijs, Stg. Openb. Voortgezet Onderw. NoordoostVeluwe, Stg. Nuborgh College Prot.Chr. VO op de NoordwestVeluwe, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio.
mbo: Stichting Landstede, Stg. Regionaal Opleid. Centrum AVENTUS.
Lerarenopleidingen: Katholieke PABO Zwolle, Stichting Hogeschool Viaa. 

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Samen werven: Werving specifieke doelgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, oriëntatieprogramma’s, LOB.
 • Toegerust voor de klas en op school: Herintredersprogramma, BSL.
 • Onderwijs van de toekomst: Kennisnetwerk 'anders organiseren', proeftuinen, hybride banen.
 • Regionaal loket: website, campagne, instroommakelaars.
 • Samenwerken in de regio: gezamenlijke programma’s op verschillende terreinen.
 • Strategisch HR en arbeidsmarkt: ontwerpsessies voor HR netwerk.
 • Onderzoek (wervingshaalbaarheid per doelgroep, effectiviteit ingezette activiteiten, BSL, 'Leven Lang Leren in de school', profielschets 'Docent van de toekomst').

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Noordwest-Veluwe.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-Noord

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Schoonhoven, Stichting BOOR, Stichting Driestar-Wartburg, Stichting BLICK op onderwijs, Stichting Krimpenerwaard College, Stichting tot Opr en Insth v Christelijk VO, Stichting OZHW voor PO & VO, Vereniging C.V.O. te R'dam eo, SCO Delft e.o., Stichting Lucas Onderwijs, Laurentius Stichting.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Hogeschool Rotterdam, Universiteit Leiden.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Bevorderen van de zij-instroom in de tekortvakken
 • Voorlichtingscampagne
 • Aanbieden van het programma ‘Zin in Lesgeven’
 • Korte metten maken met langstuderen in tekortvakken
 • Versterken van de professionele begeleiding
 • Samen Opleiden en Begeleiden
 • Ontwikkelen van een doorlopende lijn van professionalisering van (startende) leraren, schoolleiders en ondersteunend personeel
 • Strategisch HR-beleid en professionaliseringstrajecten
 • Doelgerichte professionaliserings-programma’s voor leraren en ondersteunend personeel
 • Onderwijs anders organiseren
 • Doorontwikkeling van andere organisatievormen om de aantrekkelijkheid van het onderwijs als werkomgeving te vergroten

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak van Rijnmond-Noord

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-Oost

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, Stichting Wellant, Stg. Onderwijsgroep Galilëi, Openb.Voortg.Ond.VoornePutten, Stg. Openb. Voortgez. Onderw. 'Willem de Zwijger College', Stg Onderwijsgroep ZuidHollandse Waarden voor PO en VO.
mbo: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine, Stichting Wellant.
Lerarenopleidingen: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden (Iclon), Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Wervingscampagne voor de tekortvakken.
 • Langstudeerdersaanpak.
 • Versterken en uitbreiden 'Opleiden in de School'.
 • Bredere bevoegdheid onderbouw.
 • Zij-instroom: informatieavonden, snuffelstages en trainingen.
 • BSL.
 • SHRM, doorlopende leerlijn OP, Management en OOP.
 • Onderwijs anders organiseren: subsidie voor goede voorbeelden en verbreden eerdere voorbeelden vanuit RAL.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Rijnmond-Oost

Inspiratie uit deze regio:

Regio Rijnmond-West

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Ver. Chr. Voortgezet Onderwijs te Rotterdam en omgeving, Sticht. voor Katholiek Onderw. SintLiduina, Stg. Lentiz Onderwijsgroep, s.w.s. voor BVE/VO ih Wl/NWN, Stichting Wellant, Stichting voor Openbaar Onderwijs in Dordrecht, Stichting de Hoeksche School, Stichting Openbare Scholengr. Vlaardingen Schiedam (OSVS), Stg. Onderwijsgroep Galilëi, Openb.Voortg.Ond.VoornePutten, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Goeree Overflakkee, Stichting St.Jozef M.A.V.O. te Vlaardingen.
mbo: Stichting voor Educatie en Beroepsonderwijs Zadkine, Stichting Wellant.
Lerarenopleidingen: Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden (Iclon), Hogeschool Rotterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Wervingscampagne voor de tekortvakken.
 • Langstudeerdersaanpak.
 • Versterken en uitbreiden 'Opleiden in de School'.
 • Bredere bevoegdheid onderbouw.
 • Zij-instroom: informatieavonden, snuffelstages en trainingen.
 • BSL.
 • SHRM, doorlopende leerlijn OP, Management en OOP.
 • Onderwijs anders organiseren: subsidie voor goede voorbeelden en verbreden eerdere voorbeelden vanuit RAL.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Rijnmond-West.

Inspiratie uit deze regio:

 

Regio Ring Utrecht

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. Kath. Voortgez. Onderwijs 'De Breul', Stg. Open Oecumenische School Voortgezet Onderwijs Houten, De Willibrord St. v. rk, pc en Int.conf. Voortg. Ond. Utr. e, Stg. Christelijk Voortgezet Onderwijs ZuidoostUtrecht, Stichting Wellant, Sticht. Openbare Scholen Groep Schoonoord (OSG Schoonoord), Stichting Anna van Rijn College, Stg. Kath. Voortgezet Onderw. Nieuwegein/IJsselstein e.o., Stichting Werkplaats Kindergemeenschap.
mbo: Stichting ROC Midden Nederland.
Lerarenopleidingen: Hogeschool Utrecht.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Wervingscampagne voor hybride docenten in het mbo
 • Onderzoek zij-instromers
 • Voortrajecten zij-instromers, inclusief werving door wervingsbureau
 • Regionaal HR-netwerk inrichten voor ontwikkelen regionale visie werving zij-instromers
 • Ontwikkelen prof. programma's voor startende docenten
 • Scholing schoolleiders in gesprekkencyclus
 • Inrichting regionale coachpool

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Ring Utrecht.

Inspiratie uit deze regio:

Regio 't Gooi

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Gemeentelijk Gymnasium Hilversum, Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in het Gooi, Stichting v. Prot. Christelijk Voortgezet Onderwijs, Stichting Alberdingk Thijm Scholen, Sticht. Interconfess. (RK/PC) Voortgezet Onderwijs i.h. Gooi, Stichting Gooise Scholen Federatie.
mbo: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam.
Lerarenopleidingen: Universiteit Utrecht, Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Hogeschool Utrecht, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Regionale wervingsacties met onder andere informatiebijeenkomsten.
 • Wervingsacties assistenten.
 • Maatwerktrajecten op de opleiding.
 • Oriëntatietrajecten voor zij-instromers.
 • Ontwikkelen leerlijn leraar-assistent en andere LOB-activiteiten.
 • Mobiliteit stimuleren.
 • Ontwikkeltrajecten schoolleiders.
 • BSL.
 • PAL-pool.
 • Themabijeenkomsten 'Anders organiseren'.
 • 10 pilots OAO.
 • Regionaal loket en website.
 • Onderzoek naar tekort in de regio.
 • Leernetwerken HR en management.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak 't Gooi.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Twente-Achterhoek

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Waerdenborch, Stichting Het Assink Lyceum, Stg. Openb. Scholengemeenschap Erasmus, Stichting Het Stedelijk Lyceum Enschede, Stichting OSG Hengelo, Stichting Staring College.
mbo: Stichting Regionaal Opleidingencentrum van Twente.
Lerarenopleidingen: Christelijke Hogeschool Windesheim.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Gezamenlijk een groep zij-instromers vormen.
 • Investeren in loopbaanbewustzijn door loopbaanbegeleiding en vitaliteitstrajecten beschikbaar te stellen.
 • Doelgerichte opleidings- en ontwikkelactiviteiten.
 • Vacatureplatform.
 • Opzetten gezamenlijke personeelspool.
 • SPP.
 • Formatieplanning op elkaar afstemmen.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Twente-Achterhoek.

Inspiratie uit deze regio:

Regio West-Brabant

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stg. Kath. Scholengemeenschap EttenLeur en omgeving, Stg. Kath. Voortg. Onderwijs in het Dongemondgebied, Ons Middelbaar Onderwijs, Stichting RSG ''t Rijks', st. reg. ovo Bergen op Zoom eo, Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Roosendaal, Stichting Monseigneur Frencken, Stichting Markland College.
mbo: Stichting ROC WestBrabant.
Lerarenopleidingen: Fontys Hogescholen, Tilburg University.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Informatieavonden.
 • Promotiecampagne onder wo-masterstudenten (hiervoor wordt ook een website ontwikkeld).
 • Meeloopdagen en snuffelstages voor studenten.
 • Eenjarige kopopleiding ook als wo-master aanbieden.
 • Het aantrekken van nieuwe doelgroepen voor docentschap, zoals hybride docenten en gastdocenten.
 • Verbreding voorlichtingsavonden naar instructeurs en onderwijsassistenten.
 • Een database creëren waar mensen met een bevoegdheid op oproepbasis kunnen worden ingezet.
 • Opleiden naar dubbele bevoegdheid.
 • LOB, opschaling project 'High Potentials' en verbreding naar ondersteunend personeel.
 • BSL (inclusief leergemeenschap coaches).
 • Onderzoek werkdruk.
 • Docentstages.
 • Leernetwerk professionalisering.
 • Stille reserve interesseren voor een oriëntatietraject.
 • Onderzoek inzetten onderwijsassistenten en maken functieprofiel.
 • Mobiliteit tussen onderwijssectoren stimuleren via mobiliteitscentrum met een pool van docenten.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak West-Brabant.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zaanstreek-Waterland

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Clusius College, Stichting Purmerendse ScholenGroep, Stg. Openb. Voortgezet Onderw. Zaanstad, Stichting Katholiek Onderwijs Volendam, Onderwijsstichting St. Michaël.
mbo: Stichting Regio College voor Beroepsonderwijs en Educatie Zaanstreek Waterland.
Lerarenopleidingen: Universiteit van Amsterdam, Hogeschool van Amsterdam, Vrije Universiteit Amsterdam.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Kopopleiding, afspraken met lerarenopleidingen over verkort studietraject voor personeel.
 • Regionale banenmarkt.
 • Regionale ‘onderwijs ervaringsplekken’ voor hybride docenten, zij-instromers en statushouders.
 • Digitaal studieplatform oprichten (regionale academie).
 • LOB.
 • Regionaal loket.
 • Leernetwerk HR.
 • SPP.
 • Leernetwerken.
 • Regionale afspraken over groenpluk, salarisinschaling etc.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zaanstreek-Waterland.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zeeland

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting voor Openbaar Voortgezet Onderwijs op Walcheren, Ver. voor Chr. Voortgezet Onderwijs op Walcheren, Stichting Respont, Stichting Scholengroep Pontes, Stichting De Korre, Stichting Chr. Voortgez. Onderw. Zeeland, Stichting Calvijn College, Stichting Voortgezet Onderwijs ZeeuwsVlaanderen. 
mbo: Scalda Stg. middelbaar beroepsond./volwasseneneduc.
Lerarenopleidingen: HZ University of Applied Sciences.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Doorontwikkelen website en Sociale Media Campagne.
 • Versterken 'Opleiden in de School'.
 • Onderzoek 'Hybride professional'.
 • Verkenning en pilot 'Brede lerarenacademie'.
 • BSL (centraal inductieprogramma voor po, vo en mbo, traineeships en pool van starters).
 • Onderzoek 'Duurzaam en vitaal werken'.
 • Pilots op het gebied van anders organiseren, interprofessionele teams en nieuwe functies.
 • Zeeuwse onderwijsambassadeurs.

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zeeland.

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zuidoost-Brabant (Orion)

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Onderwijsstichting De Kempen, Stichting Voortgezet Onderwijs Regio Meierijstad, Stichting Eindhovens Christelijk Voortgezet Onderwijs, Stg. Alg. Bijz. Voortg. Ond. Eindhoven, Samenwerkingsstichting voor Voortgezet Onderwijs Uden, Stichting Voortgez. Onderw. Gemert e.o., Stichting Strabrecht College, St. Katholieke Scholengr. voor Voortg. Onderw. Best Oirschot, Ds. Pierson Stichting voor Voortgezet Onderwijs, Stichting Openbaar Onderwijs Jan van Brabant, Sticht. Primair en voortgezet onderwijs Zuid Nederland, Stichting Cambium College voor openbaar voortgezet onderwijs, Onderwijsstichting Sint Willibrord, Stg. Alg. Bijz. Voortg. Ond. Eindhoven.
mbo: -
Lerarenopleidingen: Fontys Hogescholen, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Eindhoven School of Education.

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Loopbaanbegeleiding van werk naar werk
 • Versterken opleidingsscholen
 • IRION communicatieplatform
 • Opscholing OOP, dubbele bevoegdheid en hybride docentschap
 • Bevorderen duurzame inzetbaarheid
 • Ontwikkelen RTC
 • Vervangingspool

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zuidoost-Brabant (Orion).

Inspiratie uit deze regio:

Regio Zwolle e.o.

Deelnemende schoolbesturen:
vo: Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Kampen Dronten, Stichting Vechtdal College, Stichting Landstede, Stichting Ichthus College, Stichting Agnieten College/De Boog, Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio, Stg. Ger. Voortgez. Onderwijs Oost Nederland, Stichting Aquila, Stichting voor Christelijk Speciaal Onderwijs regio Ommen. 
mbo: Stichting Landstede, Stichting Deltion College. 
Lerarenopleidingen: Katholieke PABO Zwolle, Stichting Hogeschool Viaa, Christelijke Hogeschool Windesheim. 

Inhoudelijke thema's en activiteiten:

 • Samen werven: Werving specifieke doelgroepen, voorlichtingsbijeenkomsten, oriëntatieprogramma’s, LOB.
 • Toegerust voor de klas en op school: Herintredersprogramma, BSL.
 • Onderwijs van de toekomst: Kennisnetwerk 'anders organiseren', proeftuinen, hybride banen.
 • Regionaal loket: website, campagne, instroommakelaars.
 • Samenwerken in de regio: gezamenlijke programma’s op verschillende terreinen.
 • Strategisch HR en arbeidsmarkt: ontwerpsessies voor HR netwerk.
 • Onderzoek (wervingshaalbaarheid per doelgroep, effectiviteit ingezette activiteiten, BSL, 'Leven Lang Leren in de school', profielschets 'Docent van de Toekomst').

Voor meer informatie bekijk het plan van aanpak Zwolle e.o.

Inspiratie uit deze regio: