VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Limburg

Limburg

Arbeidsmarktcijfers
Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Limburg blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 60 fte in 2024. Vooral in de regio Zuid-Limburg wordt een relatief groot tekort verwacht, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In de regio’s Midden- en Noord-Limburg wordt een wat kleiner relatief tekort verwacht. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.     
VO Limburg
VO Limburg wil ook in de toekomst beschikken over voldoende gekwalificeerd personeel. Om dit te bewerkstelligen stelt zij zich als opdracht: 
 • structureel met elkaar samenwerken en gezamenlijk strategieën opzetten betreffende relevante arbeidsmarktthema’s;
 • binden en verder professionaliseren van het zittende personeel door opscholing en kennisdeling;
 • zorgdragen voor een voldoende grote instroom en het voorkomen van uitstroom in de eerste 5 jaren van het docentschap.

VO Limburg heeft een tweetal lijnen gedefinieerd, waarbinnen in totaal zes deelprojecten om nadere uitwerking vragen. Een aantal van deze concrete projecten is afgeleid van de adviezen van Coonen en Vermeulen, een aantal adviezen is verweven in de deelprojecten of thema’s.

 • De lijn ontwikkelen is bedoeld om personeel in een duurzame ontwikkelingsmodus te brengen, waardoor we in de toekomst ook voldoende gekwalificeerd personeel hebben en behouden.
 • De lijn binden is bedoeld om nieuw personeel te werven en binden.

Binnen de programmalijnen worden de volgende thema’s uitgevoerd:

 • thema 1: Van onbevoegd naar bevoegd
 • thema 2: Van 2e graads naar 1e graads bevoegd/Master
 • thema 3: Professionele leernetwerken/ duurzame professionalisering
 • thema 4: Start als gedegen basis
 • thema 5: Leerlingen binden; van excellente leerling naar excellente leraar
 • thema 6: Zijinstroom

Een uitgebreide beschrijving van de verwachte knelpunten en (deel)plannen staan in het rapport subsidieaanvraag arbeidmarktknelpuntenregio 2013-2016 VO Limburg.

Wilt u graag meer weten over de programma's van VO Limburg? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw M.A.C. (Makka) Haane van de Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs, tel: 046-4201233.

Schoolbesturen in het vo werken ook samen in de Educatieve Agenda Limburg. De Educatieve Agenda Limburg is een combinatie van nieuwe en bestaande initiatieven die uitgebouwd gaan worden naar meer scholen en schooltypen in Limburg.

nieuws