VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Noord-Brabant

Noord-Brabant

Noord-Brabant is na Noord-Holland en Zuid-Holland de meest bevolkte provincie en de grootste economie van Nederland, een ondernemende regio waar veel bedrijvigheid is. De economie in de provincie draait in belangrijke mate om landbouw en veeteelt. Noordoost-Brabant zet zich op de kaart als AgriFood Capital. West-Brabant zoals zij zichzelf noemen, dynamisch en bedrijvig, ligt centraal tussen de havens van Rotterdam en Antwerpen en de kennisclusters Eindhoven en Delft. De bedrijven in de regio zijn sterk gericht op innovatie met de focus op de topsectoren hightech maintenance, logistiek, agrofood/biobased economy en creatieve dienstverlening. Denk daarbij aan de petrochemische industrie in West-Brabant. In Zuidoost-Brabant ligt ook de nadruk op hightech ontwikkeling en creatieve dienstverlening zoals bij ASML in Veldhoven en de innovatie campussen in Brainport Eindhoven.

Arbeidsmarktcijfers

Noord-Brabant-West
Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Brabant-West blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 71 fte in 2024. Noord-Brabant-West zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en natuurkunde.

Noord-Brabant-Oost
Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Noord-Brabant-Oost (Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-De Peel) blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 61 fte in 2024. Noord-Brabant-Oost zal, ten opzichte van het landelijk gemiddelde, een relatief klein tekort hebben. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Frans.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Samenwerking in de regio

Voor de uitvoering van deze gezamenlijke aanpak van het lerarentekort hebben een aantal vo-schoolbesturen in Noordoost-Brabant, Midden-Brabant, West-Brabant en Zuidoost-Brabant (Orion) gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW. Een uitgebreide beschrijving van de activiteiten uit de plannen vindt u op aanpak lerarentekort.

Noordoost-Brabant
Zes vo-scholen in de regio Noordoost-Brabant die deel uitmaken van de vereniging OMO en Carmel zijn samen aan de slag gegaan met de aanpak van het lerarentekort. In 2019 zijn ze gestart met een samenwerking waarbij ze Trainees in het onderwijs als ‘instrument’ hebben gebruikt. Het samenwerkingsverband is dit schooljaar uitgebreid; ook ROC de Leijgraaf, ROC Nijmegen en de lerarenopleidingen van de Radboud Universiteit, Technische Universiteit Eindhoven, HAN en Fontys doen mee. Naast de strategische personeelsplanning voor de regio, gaan de besturen de focus leggen op een bredere instroom van verschillende doelgroepen en het versterken van de samenwerking met samenwerkingspartners. Het regionaal loket is nog in ontwikkeling.

Zuidoost-Brabant
Veertien vo-scholen in de regio Eindhoven/Helmond werken al langer samen in het samenwerkingsverband Orion-scholen, waarbij zij kennis uitwissselen over zaken als ICT, personeel en inkoop. In 2019 hebben zij de focus gelegd op de aanpak van het lerarentekort en hebben samen de ORION Onderwijs Carrière (OOC) als programma opgepakt. Ze zijn van start gegaan met een onderzoek naar de slagingskans van een regionaal mobiliteitscentrum en samen met Brainport Development zijn ze aan de slag gegaan met mogelijke planvorming rondom de inzet van Hybride docenten en een inventarisatie van de moglijkheid om de professionaliseringsbehoefte in een gezamenlijke kalender op te pakken. Nu gaan ze verder met de uitbouw van het regionaal moibiliteitscentrum met o.a. het inrichten van een vervangerspool en het aanbieden van loopbaanbegeleiding, het versterken van de professionalisering met o.a. de opscholing van onderwijsassistenten, inrichten leerateliers, stimuleren dubbele bevoegdheid en en de inzet van hybride docenten.

Midden-Brabant
Zeven van de acht schoolbesturen in Midden-Brabant zijn samen aan de slag gegaan om het lerarentekort aan te pakken. Ze werkten al deels samen in de opleidingsscholen. Een van de activiteiten die ze willen opzetten is de samenwerking tussen de Brabantse Opleidingsschool, de Academische Opleidingsschool Midden en Onderwijsgroep Tilburg te versterken en vergroten. Het programma ‘Learning College’ van Fontys wordt gebruikt om hybride docenten te werven en op te leiden. Met het programma 'High potentials voor de klas' gaan ze samen met ‘Trainees in Onderwijs’ trainees werven en plaatsen in de scholen. Voor de regio gaan ze ook een regionaal loket ontwikkelen dat ze kunnen gebruiken om zij-instromers, beta-technische docenten en gastdocenten te werven en vervolgens op te leiden en te begeleiden.

West-Brabant
Negen schoolbesturen in de regio West-Brabant werken samen aan de aanpak van het lerarentekort door een promotiecampagne te starten om wo-masters te werven voor een eerstegraads lerarenopleiding en hybride docenten, activeren stille reserve, de mogelijkheid van kopopleidingen uit te breiden en de begeleiding van startende docenten te versterken. Daarnaast gaan zij het programma dat van origine bij het Jan Tinbergen college en ’t Rijks is gestart onder de noemer ‘High potentials voor de klas’ opschalen en ook in de andere scholen aanbieden. Bovendien gaan ze een aantal onderzoeken uitvoeren naar bijvoorbeeld werkdruk, dubbele bevoegdheid en belemmerende factoren nieuwe instroom. Tot slot gaan zij aan de slag met het inrichten van een regionaal mobiliteitscentrum en regionaal loket. De activiteiten die ze gaan uitvoeren staan uitgebreid beschreven op de website Onderwijs West-Brabant werkt samen.

Opleidingsscholen
De Brabantse Opleidingsschool is een aspirant opleidingsschool en is een samenwerking tussen twee vo-besturen en de Fontys Lerarenopleiding Tilburg, Hogeschool Rotterdam/IvL enTechnische Universiteit Eindhoven/ESOE.

De vo-scholen van de vereniging OMO werken in de regio samen met verschillende opleidingsinstituten. Elke regio heeft zijn eigen academische opleidingsschool. De Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant, de Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant (AOS ZOB), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Tilburg), de Academische Opleidingsschool Midden-Brabant (regio Den Bosch) zijn allen een samenwerking van meerdere vo-scholen van de vereniging OMO en de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg, Fontys Lerarenopleidingen Tilburg, Radboud Docenten Academie Nijmegen, Fontys Hogeschool voor de kunsten en Eindhoven School of Education. De Academische Opleidingsschool West-Brabant werkt samen met Fontys Lerarenopleidingen Tilburg en Lerarenopleiding van de Hogeschool van Rotterdam.

De Trion opleidingsschool is een opleidingsschool van zes vo-scholen in de regio Eindhoven, Fontys Lerarenopleiding Tilburg en Fontys ALO.

Activiteiten in de regio

Het project ‘High potentials voor de klas’
Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, ’t Rijks in Bergen op Zoom en Fontys Lerarenopleiding Tilburg slaan de handen ineen om nieuwe bètadocenten te werven. Dit doen ze met een kennismakingstraject, waarbij potentials die werkzaam zijn of waren in het bèta-technisch bedrijfsleven en scholieren met een N-profiel in de bovenbouw van het havo/vwo, gedurende een half jaar kunnen ervaren hoe het is om in het onderwijs te werken. Een mooie aanpak van het lerarentekort én een win-winsituatie voor onderwijs, bedrijfsleven en high potentials.
Bekijk de video en lees de factsheet over het project High potentials >>

Mobiliteitscentrum
Orionscholen verstevigen de instroom, doorstroom en uitstroom van personeel op de aangesloten scholen met behulp van een regionaal mobiliteitscentrum.

Inzicht in personele behoefte
Het Commanderij College in Gemert wilde graag inzicht krijgen in de behoefte aan personeel voor de komende jaren. Samen met een aantal scholen die deel uitmaken van het netwerk van Orion hebben zij het Scenariomodel-VO gebruikt om de personele behoefte in kaart te brengen. Lees hoe zij het gebruik van het Scenariomodel-VO aangepakt hebben.

Talenten ontplooien met loopbaanscans
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) stimuleert al haar medewerkers om talenten te ontplooien en om het beste uit zich zelf te halen. Lees hoe zij de inzet van de loopbaanscans aangepakt hebben.

Leerateliers: samen leren
Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft een professionele leergemeenschap ingericht waarbij over de muren van het onderwijs gekeken wordt om zo het beste onderwijs voor leerlingen te realiseren. Bekijk het inspiratieverhaal over het leeratelier.

Arbeidsdeskundige als hulp bij professionaliseren verzuimaanpak
Door leidinggevenden een regierol te geven wil OMO Scholengroep Helmond meer grip krijgen op verzuim. Om in die rol te groeien krijgen de leidinggevenden passende coaching en begeleiding. Lees hoe OMO de arbeidsdeskundige als hulp inzet bij de verzuimaanpak.

nieuws