VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Rotterdam (stad)

Rotterdam (stad)

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Rotterdam (stad) blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 55 fte in 2024. De verwachting is dat in de stad Rotterdam in 2024 ruim 2 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken wiskunde, Duits en Nederlands.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren.

Omdat de leraar in de klas één van de cruciale factoren is voor de onderwijsresultaten is er door de gemeente en het onderwijsveld de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in leraren. Zo is met de Rotterdamse lerarenbeurs, de Rotterdamse Lerarenbrigade en het Rotterdams lerarenprofiel ingezet op het werven, binden en professionaliseren van leerkrachten.

Maar er is meer nodig voor voldoende en voldoende goede leraren. Met de Rotterdamse aanpak lerarentekort worden bestaande succesvolle maatregelen gecontinueerd, maar is er ook ruimte voor nieuwe initiatieven. Het betreft een gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, opleidingscentra, leraren en gemeente. Deze aanpak is zowel gericht op de kwantiteit (het vergroten van de instroom en het beperken van de uitstroom) als op de kwaliteit (professionele ontwikkeling) van leraren.

Meer inspiratie:

nieuws