VOION Haganum 1506 2Header2

Onderwijsarbeidsmarkt

Zeeland

Zeeland

Zeeland kenmerkt zich door de ligging in de periferie van Nederland. De provincie omvat dertien gemeenten, is dunbevolkt, kent relatief grote afstanden door de eilanden, bruggen en dammen en heeft te maken met leerlingendaling. Ondanks deze leerlingendaling is het lerarentekort ook in Zeeland fors, en voor de komende jaren groter dan in sommige andere delen van het land door de sterkere vergrijzing onder het personeel. Kenmerkend voor de Zeeuwse onderwijsmarkt is de grote regionale spreiding. Hoewel sub-regio’s, aanbod en denominatie verschillen, weten de scholen elkaar te vinden en kennen ze elkaar in de regio. In de provincie Zeeland zijn de studiemogelijkheden voor hbo en wo beperkt, waardoor veel jongeren wegtrekken en meestal niet terugkomen.

Het po, vo, mbo en hbo hebben afgelopen jaar gewerkt aan een gezamenlijke ambitie: ”Op Zeeland gericht kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs”. Zij richten zich daarbij op gezamenlijkheid en diversiteit, waarbij vrijheid in verbondenheid het uitgangspunt is.

Arbeidsmarktcijfers

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor Zeeland blijkt onder andere dat het tekort aan leraren in deze regio de komende jaren zal toenemen, tot 28 fte in 2024. De verwachting is dat in Zeeland in 2024 ruim 2 procent van de werkgelegenheid niet vervuld kan worden. Dit is vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. De grootste tekorten in de regio worden verwacht voor de vakken natuurkunde, wiskunde en Duits.

Wilt u weten wat dit betekent voor uw organisatie of de regio? Gebruik de module voor strategische personeelsplanning (SPP-module) in het Scenariomodel-VO om inzicht te krijgen in de aanwezige en benodigde formatie per vak voor de komende jaren in uw eigen school of uw regio. 

Samenwerking in de regio

Er zijn zowel informele netwerken als een aantal geformaliseerde overleg- en communicatiestructuren:

  • Zeeuws Bestuurdersoverleg Onderwijs: hierin worden actuele ontwikkelingen tweemaandelijks gedeeld, standpunten bepaald en wordt de basis gelegd voor samenwerkingsinitiatieven. Deelnemers: de bestuurders van de v(s)o-instellingen in Zeeland, bestuurders van hbo (HZ) en de mbo’s (Scalda en Hoornbeeck) en de voorzitter van het CPOZ namens het po
  • Directeurenplatform v(s)o Zeeland, waaraan alle directieleden deelnemen.
  • Vier keer per jaar komen op regionaal gebied bestuurders en directeuren van po en vo bij elkaar om zaken op elkaar af te stemmen.
  • Zeeuws Onderwijsdag. 1x per jaar wordt een kennisdag georganiseerd voor het gehele Zeeuwse Onderwijs

Dienstencentrum Onderwijs (DCO Zeeland)
DCO Zeeland is een netwerk van 15 onderwijsinstellingen, gericht op kennisuitwisseling en efficiency in de regio. De deelnemende instellingen zijn twaalf scholen voor voortgezet onderwijs (tien Zeeuwse, één uit West-Brabant en twee uit Goeree Overflakkee), twee mbo’s (Scalda en Hoornbeeck College) en de Hogeschool Zeeland (HZ) university of applied sciences. Er zijn kennisnetwerken actief op het terrein van Bedrijfsvoering, Personeel & Organisatie, Kwaliteitszorg en Inkoop. Door samenwerking en het gezamenlijk doen van Europese aanbestedingen, werkt DCO Platform ook aan efficiency.

Het DCO Platform kent vier kennisnetwerken, waaronder het het platform Personeel & Organisatie. Onder het platform P&O valt ZeeProf als scholingsproject waarin Zeeuwse vo-scholen, mbo en hbo samenwerken om een kwaliteitsslag in de professionaliseringsmogelijkheden in Zeeland te realiseren.

Zeeuwse Academische Opleidings School (ZAOS)
ZAOS biedt met Opleiden in de School Trajecten een intensieve vorm van werkplekleren in Zeeland waarmee het mogelijk is om een 2e graads bevoegdheid te halen. Studenten leren van de docenten in de praktijk, maar ook vice versa! De docenten leren van de studenten. Een groot deel van de opleiding vindt plaats op de geselecteerde opleidingslocaties. Het is echter niet mogelijk om een 1ste graads bevoegdheid in Zeeland te behalen. Hogeschool Zeeland, Fontys Hogeschool, Driestar Hogeschool en Hogeschool Rotterdam werken samen in ZAOS. ZAOS heeft een samenwerkingsovereenkomst met alle vo-scholen en mbo-scholen in Zeeland.

ZAOS zorgt ook voor deskundigheidsbevordering d.m.v. symposia en trainingen. Door de intensieve samenwerking tussen de verschillende Zeeuwse scholen ontstaat er een krachtige synergie.

ZeeProf
ZeeProf is een professionaliseringsplatform van en voor alle Zeeuwse scholen in het vo, mbo en het hbo. ZeeProf richt zich op iedereen die in het onderwijs werkt: docenten, onderwijsondersteunende medewerkers, schoolleiders en schoolbestuurders. ZeeProf is opgericht om samen te leren, te ontwikkelen, elkaar te inspireren en te ondersteunen. Zo versterken zij het Zeeuwse onderwijs. ZeeProf is één van de platforms van het Diensten Centrum Onderwijs in Zeeland (DCO).

Ook in het primair onderwijs in Zeeland wordt samengewerkt in o.a. het Transfercentrum Onderwijs Zeeland (TCOZ) en de Coöperatie Primair Onderwijs Zeeland (CPOZ).

Activiteiten in de regio

In de regio Zeeland worden meerdere activiteiten gezamenlijk ontplooid om de regio aantrekkelijker te maken en de ambitie 'Op Zeeland gericht kwalitatief goed, duurzaam en toekomstgericht onderwijs' waar te maken. Voor de uitvoering van deze gezamenlijke ambitie hebben de schoolbesturen gezamenlijk een subsidie aangevraagd bij OCW.

Wervingscampagne
Met de website Lesgeven in Zeeland biedt Zeeland één regionaal loket voor drie doelgroepen die geïnteresseerd zijn in het werken in het onderwijs in Zeeland;

  • jongeren die overwegen te kiezen voor een opleiding die gericht is op lesgeven,
  • volwassenen die een carrière-switch richting onderwijs ambiëren,
  • en professionals die naar Zeeland willen komen voor een baan in het onderwijs.

Lesgeven in Zeeland wordt verder doorontwikkeld en ondersteund met een social media campagne. Met de inzet van Zeeuwse onderwijsambassadeurs wordt dit extra onder de aandacht gebracht. Luister de Podcast middelbare scholieren kiezen voor een loopbaan in het onderwijs

Regionale strategische personeelsplanning
Om een inschatting te maken van de te verwachte personele tekorten in de regio hebben de samenwerkende schoolbesturen de SPP module van het Scenariomodel VO gebruikt. Lees het artikel Zeeuws onderwijs slaat handen ineen voor regionale aanpak strategische personeelsplanning.

Opleiden en ontwikkelen
In ZAOS wordt gewerkt aan een opleidingsschool waarin studenten een duaal opleidingstraject volgen met als doel docent te worden op een middelbare school of vakopleiding in Zeeland. Scalda en ZAOS samen hebben een project opgestart om hybride docenten in de techniek op te leiden. De regio Zeeland gaat onderzoek doen naar de hybride professional en een verkenning uitvoeren naar de haalbaarheid van een brede lerarenademie waarbij ZAOS en Opleiding in de school belgangrijke pijlers zijn.

Toekomstbestendig onderwijs
Daarnaast starten ze in Zeeland met een centraal inductieprogramma voor po, vo en mbo, traineeships en een pool van starters. De begeleiding van startende leerkrachten (BSL) is gericht op duurzame inzetbaarheid en duurzame ontwikkeling met een vooruitziende blik op de kwaliteiten die voor de ontwikkeling en realisatie van het Zeeuwse onderwijs nu en in de toekomst nodig is. Ook voor de ‘huidige’ medewerkers wordt in samenwerking met Scalda hiervoor een programma-aanbod ontwikkeld en aangeboden via Zeeprof.

Anders organiseren
Zeeland ontwikkelt pilots op het gebied van anders organiseren, interprofessionele teams en nieuwe functies en deelt de ervaringen breed via het informatiepunt lesgeveninzeeland.nl .

 

 

nieuws