Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Regionale gegevens

Inleiding

De onderwijsarbeidsmarkt kent regionale verschillen. Er zijn regio’s in Nederland waar weinig of geen vacatures zijn of worden verwacht vanwege krimp van het aantal leerlingen. In andere regio’s worden juist grote spanningen op de arbeidsmarkt verwacht. Deze worden veelal veroorzaakt door een grote verwachte uitstroom van personeel, terwijl het leerlingenaantal in die regio’s gelijk blijft of beperkt groeit.
Er zijn verschillende rapportages beschikbaar die inzicht geven in de regionale arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs. 

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2019-2024 (CentERdata, november 2018)
Via het linker menu vindt u rapportages over de regionale arbeidsmarktramingen die in opdracht van het ministerie van OCW zijn opgesteld door CentERdata. Voion publiceert deze, zodat scholen zicht krijgen op de onderwijsarbeidsmarkt in hun regio.

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in belangrijke mate een regionale arbeidsmarkt. Voor de sector is het daarom van belang niet enkel zicht te hebben op landelijke ontwikkelingen, maar ook een duidelijk beeld te hebben van ontwikkelingen in de regio. Om de sector hierin te ondersteunen heeft Voion achttien regionale arbeidsmarktanalyses opgesteld, waaronder vier voor de G4. Hierin worden cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt. In de analyses vindt u informatie over:
 • Leerlingen
 • Werkgelegenheid
 • Samenstelling van het personeel
 • Bevoegdheid
 • Lerarenopleidingen
 • Arbeidsmarktprognoses
U kunt de regionale arbeidsmarktanalyses via het linkermenu bekijken. 

Zelf aan de slag
Met het Scenariomodel-VO kunt u zelf informatie uit de rapporten op bestuurlijk-, school-, en vestigingsniveau doorrekenen. In de module voor strategische personeelsplanning kunt u een vooruitberekening maken van de aanwezige en benodigde formatie (o.a. per school, vak en functie).

Instrumenten

 • Scenariomodel-VO

  Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

 • Van regio naar wijk: krimp lokaal inschatten

  Het Gelderse schoolbestuur Alliantie Voortgezet Onderwijs hanteert prognosemodel op microniveau.

 • De toekomst in kaart brengen

  Goed voorbereid zijn op de toekomst. Dat is voor CVO Groep Zuidoost-Utrecht de belangrijkste reden om strategische personeelsplanning in te zetten.

 • Klaar voor de krimp

  Twee stichtingen voor voortgezet onderwijs in de achterhoek besloten de krimp niet af te wachten en kozen voor een fusie. De nieuwe stichting Achterhoek VO wil zo de diversiteit en kwaliteit van het onderwijs in de regio waarborgen.

 • Personeelsbeleid koppelen aan onderwijskundige visie

  Utrechts Stedelijk Gymnasium nam deel aan pilot Strategische Personeelsplanning

 • Kennisdeling in netwerken onderwijsarbeidsmarkt

  Er wordt in verschillende regio’s hard gewerkt aan de versterking van het personeelsbeleid en samenwerking tussen scholen en besturen om kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de onderwijsarbeidsmarkt te tackelen. Inmiddels zijn er resultaten zichtbaar

Onderzoeken