Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Drenthe en Overijssel

Regio Drenthe en Overijssel


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Drenthe en Overijssel.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw
Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. De RPA-regio’s IJssel en Vecht en Twente volgen de landelijke lijn. In de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe daalt de werkgelegenheid sterker. In 2022 zal daar ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 10% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
Zuid- en Midden-Drenthe heeft een lagere absolute vervangingsvraag dan de ander RPA-regio’s. In relatie tot de omvang van de werkgelegenheid is de vervangingsvraag in Zuid- en Midden-Drenthe juist relatief hoog. De andere twee getoonde RPA-regio’s liggen iets onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting af, in Twente sterk. Het rapport geeft vervolgens de te verwachten instroom als percentage van de werkgelegenheid. We zien nu dat de instroom van leraren in Twente ook relatief een sterke daling kent. We zien nu dat Zuid- en Midden-Drenthe een relatief grote instroom kent, Twente een relatief lage.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van afnemend aantal onvervulde vacatures na 2018, waarbij RPA Twente in het begin een (in absolute zin) wat groter tekort kent. Twente zal in de periode 2017–2019 een relatief hoog tekort aan vacatures hebben, daarna een niveau vergelijkbaar met de andere RPA-regio’s. Zuid- en Midden-Drenthe heeft een beduidend lagere vacaturegraad, vanwege een relatief harder teruglopende werkgelegenheid. De tekorten in relatieve zin liggen wat lager dan landelijk, waarbij de tekorten in Twente aan het eind van de periode het laagst zijn.

Vakken
We zien dat tekorten in absolute aantallen zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven ook (kleinere) tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn voor deze vakken naar verwachting de tekorten langzaam opgelopen of gelijk gebleven.Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Drenthe/Overijssel? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de (toekomstige) ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Drenthe/Overijssel gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Drenthe/Overijssel is tussen 2010 – 2014 met 7,1 procent toegenomen, tot 87.872 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 81.964 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 301 fte afgenomen tot 5.362 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 6,9 procent af, tot 5.045 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken maatschappijleer, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, Engels of economie.