Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Drenthe en Overijssel

Regio Drenthe en Overijssel


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Drenthe / Overijssel. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Zuid- en Midden-Drenthe, IJssel en Vecht en Twente. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. In de regio Drenthe / Overijssel daalt deze nog sterker. In de RPA-regio’s Twente en Zuid- en Midden-Drenthe daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met ongeveer 9 procent, in IJssel en Vecht met circa 5 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.794 fte ten opzichte van 5.197 fte in 2018.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Drenthe / Overijssel de komende jaren te maken krijgt met een afnemende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe in 2023 een vervangingsvraag van 54 fte, terwijl deze in RPA-regio Twente uitkomt op 91 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio’s Twente en IJssel en Vecht ligt deze onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 40 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in de RPA- regio Zuid- en Midden-Drenthe dit jaar echter hoger is dan het landelijk gemiddelde. De andere RPA-regio’s kennen een lagere instroom dan het landelijke gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s in de regio Drenthe / Overijssel is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Zuid- en Midden-Drenthe  kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort, maar dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In de andere RPA-regio’s, Twente en IJssel en Vecht, komt het tekort uit onder het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 9 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.

Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Drenthe/Overijssel? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de (toekomstige) ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Drenthe/Overijssel gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen

Het aantal leerlingen in de regio Drenthe/Overijssel is tussen 2010 – 2014 met 7,1 procent toegenomen, tot 87.872 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 81.964 leerlingen in 2020. Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in 2014 in een brugjaar.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 301 fte afgenomen tot 5.362 fte in 2013. Tussen 2014 – 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 6,9 procent af, tot 5.045 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
32 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken maatschappijleer, Duits en wiskunde wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, Engels of economie.