Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Drenthe en Overijssel

Regio Drenthe en Overijssel

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Drenthe/Overijssel blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 48 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers. Zo is 29 procent van de leraren 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Twente wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (ruim 86 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Drenthe/Overijssel’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Drenthe / Overijssel. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Zuid- en Midden-Drenthe, IJssel en Vecht en Twente. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. In de regio Drenthe / Overijssel daalt deze nog sterker. In de RPA-regio’s Twente en Zuid- en Midden-Drenthe daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met ongeveer 9 procent, in IJssel en Vecht met circa 5 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio naar verwachting uit op 4.794 fte ten opzichte van 5.197 fte in 2018.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Drenthe / Overijssel de komende jaren te maken krijgt met een afnemende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe in 2023 een vervangingsvraag van 54 fte, terwijl deze in RPA-regio Twente uitkomt op 91 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag in RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe hoger is dan het landelijk gemiddelde. In de RPA-regio’s Twente en IJssel en Vecht ligt deze onder het landelijk gemiddelde.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in deze regio neemt de komende jaren naar verwachting af. De absolute omvang van de instroom is met 40 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat de instroom in de RPA- regio Zuid- en Midden-Drenthe dit jaar echter hoger is dan het landelijk gemiddelde. De andere RPA-regio’s kennen een lagere instroom dan het landelijke gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s in de regio Drenthe / Overijssel is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Zuid- en Midden-Drenthe  kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort, maar dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat RPA-regio Zuid- en Midden-Drenthe in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, vergelijkbaar met het landelijk gemiddelde. In de andere RPA-regio’s, Twente en IJssel en Vecht, komt het tekort uit onder het landelijk gemiddelde.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits, Wiskunde, Natuurkunde en Scheikunde. Voor Duits komt het tekort in 2023 bijvoorbeeld uit op 9 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.