Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Gelderland

Regio Noord-Gelderland

Regionale arbeidsmarktanalyses voortgezet onderwijs (Voion, april 2018)
Wilt u weten hoe het aantal leerlingen in uw regio zich de komende jaren gaat ontwikkelen? Of wilt u weten hoeveel studenten in uw regio een lerarenopleiding hebben afgerond? In de regionale arbeidsmarktanalyses worden deze en andere cijfermatige ontwikkelingen op de arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs voor u op regionaal niveau inzichtelijk gemaakt.

Uit de regionale arbeidsmarktanalyse voor de regio Noord-Gelderland blijkt dat het tekort aan leraren in de regio de komende jaren zal toenemen, tot 40 fte in 2023. Er worden vooral tekorten verwacht voor de vakken Duits en wiskunde. In de regio werkt een relatief groot aandeel 55-plussers, vooral onder het directiepersoneel. Van de leraren in de regio is bijna 27 procent 55-plus. Zij zullen de sector de komende jaren gaan verlaten vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Tot slot blijkt uit deze analyse dat het merendeel van de lesuren in de regio bevoegd wordt gedoceerd. In Noordwest-Veluwe wordt het grootste aandeel lesuren bevoegd gegeven (zo’n 89 procent).

Bekijk de infographic ‘Regionale arbeidsmarktanalyse voortgezet onderwijs 2018 – regio Noord-Gelderland’

De arbeidsmarkt voor leraren vo 2018-2023 (CentERdata, januari 2018)
Dit rapport geeft een indruk van de toekomstige arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs in de regio Noord-Gelderland. Deze regio bestaat uit de RPA-regio’s Noordwest-Veluwe, Stedendriehoek en De Vallei. Lees hieronder de belangrijkste uitkomsten uit dit rapport of raadpleeg het complete rapport.

Werkgelegenheid
Het voortgezet onderwijs krijgt de komende jaren te maken met een dalende werkgelegenheid voor leraren. In de periode 2018 – 2023 daalt de werkgelegenheid naar verwachting met ruim 4 procent. Dit zien we ook in de drie RPA-regio’s in Noord-Gelderland. In de RPA-regio Stedendriehoek daalt de werkgelegenheid het sterkt. Daar daalt de werkgelegenheid voor leraren tussen 2018 en 2023 naar verwachting met ongeveer 8 procent. In 2023 komt de werkgelegenheid in de gehele regio uit op 3.266 fte.

Vervangingsvraag
De vervangingsvraag geeft weer hoeveel fte in een regio gedurende een jaar niet meer vervuld wordt. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren door de uitstroom van leraren, maar ook doordat leraren minder of meer gaan werken of een andere functie krijgen. Uit dit rapport blijkt dat de regio Noord- Gelderland de komende jaren te maken krijgt met een dalende vervangingsvraag. Dit zien we in alle RPA-regio’s, hoewel het aantal fte per RPA-regio wel verschilt. Zo heeft de RPA-regio Noordwest-Veluwe in 2023 een vervangingsvraag van 26 fte, terwijl deze in de RPA-regio Stedendriehoek uitkomt op 70 fte. Het is voor de interpretatie van de gegevens daarom makkelijker deze te beschouwen in relatie tot de werkgelegenheid in de regio. Dan zien we dat de vervangingsvraag van de drie RPA-regio’s vergelijkbaar is met het landelijk gemiddelde. Stedendriehoek kent van de drie RPA-regio’s de laagste vervangingsvraag.

Instroom
Om aan de vervangingsvraag te kunnen voldoen, is instroom van leraren nodig. De instroom van leraren in de RPA-regio Stedendriehoek neemt de komende jaren naar verwachting af, maar blijft in Noordwest-Veluwe en De Vallei ongeveer gelijk. De absolute omvang van de instroom is met 21 fte in 2023 het laagst in de RPA-regio Noordwest-Veluwe. Kijken we naar de instroom als percentage van de werkgelegenheid, dan zien we dat alleen de instroom in de RPA-regio Stedendriehoek fors lager is dan het landelijk gemiddelde. De instroom in de andere RPA-regio’s schommelt rond het landelijk gemiddelde.

Vacatures
Om de veranderingen in werkgelegenheid, vervangingsvraag en instroom in het juiste perspectief te kunnen plaatsen, wordt tot slot ingegaan op de onvervulde vraag in deze regio. De onvervulde vraag laat zien waar tekorten worden verwacht. In alle RPA-regio’s is sprake van een toenemend aantal onvervulde vacatures. Noordwest-Veluwe kent, uitgedrukt in fte, het kleinste tekort (9 fte in 2023). Dit is ook de kleinste regio als we kijken naar de werkgelegenheid in de RPA-regio’s. Om tekorten in perspectief te plaatsen, is het daarom wenselijk ook te kijken naar de relatieve onvervulde vraag: het aantal vacatures ten opzichte van de werkgelegenheid. Dan zien we dat RPA-regio Noordwest-Veluwe in relatieve zin het grootste tekort zal kennen, boven het landelijk gemiddelde. De RPA-regio Stedendriehoek zal in vergelijking met het landelijk gemiddelde een kleiner tekort kennen.

We zien dat de tekorten in deze regio zich vooral concentreren rond de vakken Duits en Wiskunde. Voor beide vakken komt het tekort in 2023 uit op 8 fte. De vakken Informatica en Klassieke Talen zullen in fte te maken krijgen met een beperkt tekort, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn, zullen de tekorten in relatieve zin wel groot zijn.