Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Gelderland

Regio Noord-Gelderland


De arbeidsmarkt voor leraren vo 2017-2022 (CentERdata, april 2017)
Deze Regionale Arbeidsmarkt Raming van CentERdata heeft tot doel een voorspelling te doen over de arbeidsmarkt voor leraren in het voortgezet onderwijs voor de periode 2017-2022 in de RPA-regio Noord-Gelderland.

Samenvatting
Leeftijdsopbouw

Ouderen zijn relatief oververtegenwoordigd. Deze leeftijdsopbouw betekent dat op korte en middellange termijn rekening moet worden gehouden met een relatief hoge uitstroom (en vervangingsvraag) van leraren.

Werkgelegenheid
Het rapport laat zien dat de werkgelegenheid op landelijk niveau de komende jaren daalt. Dit is ook het geval in de regio Noord-Gelderland. Alleen in De Vallei daalt deze minder snel. In de regio Stedendriehoek is de daling het sterkst. In 2022 zal daar ten opzichte van 2017 zelfs ongeveer 9% van de huidig beschikbare werkgelegenheid in het voortgezet onderwijs verdwenen zijn.

Vervangingsvraag
Het beeld tot 2020 is voor de drie regio’s vergelijkbaar, al verschilt het absolute niveau wel. In relatieve zin treden er nauwelijks verschillen op tussen de regio’s en beweegt de vervangingsvraag zich rond het landelijk gemiddelde.

Instroom
De instroom van leraren neemt naar verwachting sterk af in RPA-regio Stedendriehoek, in de andere RPA-regio’s is een lichtere daling te zien. Het rapport laat zien dat voor alle RPA-regio’s de instroom als percentage van de werkgelegenheid relatief gezien rond het landelijk gemiddelde ligt.

Vacatures
In alle RPA-regio’s is sprake van een afnemend aantal onvervulde vacatures na 2018, waarbij Noordwest-Veluwe een (in absolute zin) kleiner tekort kent, maar dit betreft ook de kleinste RPA-regio wat werkgelegenheid betreft. RPA Stedendriehoek kent in relatieve zin de laagste tekorten, als enige ook lager dan het landelijk gemiddelde. Dit betekent echter niet dat er op het niveau van vak ook geen problematiek te verwachten valt. De vacaturegraad zal naar verwachting voor Noordwest-Veluwe en de Stedendriehoek na 2018 gaan dalen en voor de Vallei gelijk blijven.

Vakken
We zien dat tekorten zich vooral concentreren in de vakken Duits, Frans, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. De vakken Informatica en Klassieke Talen geven kleinere tekorten te zien, maar omdat dit relatief kleine vakken zijn betekent dit wel dat de tekorten daar in relatieve zin hoog zijn. In 2022 zijn de tekorten voor deze vakken naar verwachting beperkter behalve voor Duits, Frans, Natuurkunde Wiskunde en de Klassieke Talen.


Regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs 2015 van Voion (september 2015)
Groeit of krimpt het aantal leerlingen de regio Noord-Gelderland? En bij welke vakken worden knelpunten verwacht bij het vervullen van vacatures? In deze regionale arbeidsmarktrapportage voortgezet onderwijs worden de huidige en toekomstige ontwikkelingen van leerlingen, personeel, vakken en lerarenopleidingen in de regio Noord-Gelderland gepresenteerd.

Samenvatting
Leerlingen
Het merendeel van de leerlingen in deze regio zit in een brugjaar. Het aantal leerlingen in de regio Noord-Gelderland is tussen 2010 – 2014 met 6,4 procent toegenomen, tot 60.329 leerlingen. Tussen 2015 – 2020 zal het aantal leerlingen afnemen, tot 56.750 leerlingen in 2020.

Werkgelegenheid
De werkgelegenheid voor leraren is in deze regio vanaf 2009 met 5 fte toegenomen tot 1.308 fte in 2013. Tussen 2014 - 2019 neemt de werkgelegenheid in de regio naar verwachting met 6 procent af, tot 1.228 fte in 2019.

Leeftijd en vakken
29 procent van het personeel in de regio is in 2013 55 jaar of ouder. Dit betekent dat zij op termijn het onderwijs zullen verlaten. Vooral bij de vakken wiskunde, scheikunde en Duits wordt een relatief groot deel van lessen gegeven door iemand van 55 jaar of ouder. Deze lessen zijn vaak binnen het eerstegraads vakgebied. De vakken waarbij hierdoor vooral knelpunten worden verwacht zijn wiskunde, scheikunde en Duits.

Lerarenopleidingen
De voornaamste instroom in het lerarenberoep verloopt via de lerarenopleidingen. Aan de eerstegraads en tweedegraads lerarenopleidingen die toegekend zijn aan deze regio, zullen tussen 2014 en 2018 de meeste studenten afstuderen als docent Nederlands, geschiedenis en Engels.