Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Noord-Holland Zuid

Noord-Holland Zuid

De regio Noord-Holland-Zuid/Amsterdam was een risicoregio in de periode 2009-2012. De komende periode blijft deze regio kampen met een lerarentekort in het voortgezet onderwijs. De regio is voor de periode tot en met 2015 benoemd als arbeidsmarktknelpuntenregio.

In de regio is voor vier thema’s gekozen die gezamenlijk een antwoord geven op het duurzaam aanpakken van het lerarentekort. In de projectperiode van de risicoregio’s was het binden aan de regio een overkoepelende gedachte om resultaten te behalen. Met Binden aan de regio 2 wordt deze weg verder bewandeld.

Het Project  Binden aan de regio 2 werkt:  
  • Vanuit een structurele aanpak

Deelproject: Maatwerk lerarenopleidingen  
Voor werkenden blijkt het volgen van een deeltijdopleiding vaak heel gecompliceerd te zijn. Zowel lerarenopleidingen als schoolbesturen hebben er baat bij dat deze opleidingstrajecten passender worden. Met Maatwerk lerarenopleidingen wordt dit gerealiseerd door een opleidingsmodel te ontwerpen voor opleidingstrajecten in deeltijd voor werkenden. Hierbij wordt nauw samengewerkt tussen de knelpuntregio’s Noord-Holland-Zuid, Amsterdam en Noord-Holland-Noord om alle ontwikkelingen rond maatwerk binnen de opleidingen op elkaar af te stemmen.      

  • Vanuit een regionale bewezen succesformule  

Deelproject: Educatieve Coassistenten (+)  
In dit deelproject wordt voortgeborduurd op ervaringen in de regio met het inzetten in lessen van HO/WO studenten die niet ingeschreven staan bij lerarenopleidingen. Het levert businessmodellen op om deze aanpak te verduurzamen. Daarnaast krijgen hoger opgeleiden, zonder werk en zonder onderwijsbevoegdheid, voor één schooljaar de kans om te ‘proeven’ aan het onderwijs, door als onderwijsassistent aan het werk te gaan. Aan deze ECA+ medewerkers worden excellente leerlingen gekoppeld. Door deze koppeling wordt de kans vergroot dat deze studenten ook voor het leraarsvak gaan kiezen. Het einddoel van dit project is het ontwikkelen van overdraagbare businessmodellen en, waar mogelijk, implementeren voor VO-scholen om ECA’s (+) op parttime basis aan te stellen ter assistentie van de leraren.  

  • Vanuit een duurzame visie op ICT en Didactiek:  

Deelproject:  Duurzame inzet van ICT voor het delen en opslaan van lessen  
Dit deelproject is gericht op een structurele besparing van docenturen en docentinzet door gebruik te maken van alternatieve lesvormen. De kwaliteit van de lessen blijft hierbij gewaarborgd en het biedt mogelijkheden voor maatwerk en differentiatie. Concreet komt het er op neer dat op veertien scholen in de regio gewerkt wordt met het vervangen van de gangbare klassikale lessen door een online en interactieve videovariant tijdens een bepaalde lesperiode van een of meer vakken.    

  • Vanuit een preventief HRM beleid

Deelproject: Duurzaam Strategisch Vitaliteitbeleid        
In de projectperiode van Binden aan de Regio is op een gering aantal scholen en in een beperkte periode ervaring opgedaan met duurzaam strategisch vitaliteitsbeleid. De opbrengsten lijken veelbelovend, maar de ervaringen zijn op dit moment nog te beperkt om gefundeerde conclusies te trekken t.a.v. de opbrengsten. De deelnemende besturen willen de projecten graag op meer scholen laten plaatsvinden. Bij gebleken succes zal het strategisch duurzaam vitaliteitsbeleid worden geborgd en onderdeel vormen van het standaard HR-beleid van de scholen. Het werken volgens de principes      van strategisch duurzaam vitaliteitsbeleid zal deel uitmaken van het handelingsrepertoire van teamleiders en schoolleiders. Dit deelproject levert op dat leraren beter in staat zijn tot (zelf)reflectie op hun werksituatie en hun inzetbaar én dat het middenmanagement daarmee in teamverband of in individuele gesprekken aan de slag kan. Zo worden competenties en talenten optimaal benut en blijven de leraren gemotiveerd. Met name jonge leraren binden zich aan het onderwijs.


Samengevat gaat Binden aan de regio 2 ervoor zorgen dat de opleiding tot leraar aantrekkelijker wordt in opleidingstrajecten op maat, dat er meer mensen uitgedaagd worden om het onderwijs in te gaan, dat er op een adequate en multifunctionele manier ICT ingezet wordt in lessen en dat leraren vitaal blijven. Alle vier de aanvliegroutes helpen zichtbaar mee om een aantrekkelijke regio te zijn en te blijven en om de tekorten in de regio te lijf te gaan. Op dit moment richten de tekorten zich met name op Zorg & Welzijn, Techniek, Informatica, Economie, Wiskunde, Scheikunde, Natuurkunde en Nederlands. Gedurende de looptijd van onderstaande projecten zal voortdurend gefocust worden op deze tekorten en mogelijke veranderingen die hierin plaatsvinden. 

Meer informatie:

 

nieuws