Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Arbeidsmarkt & mobiliteit

Aantal banen en quotumheffing

Gevolgen quotumheffing voor uw schoolbestuur

Het activeren van het quotum voor de banenafspraak voor de sector overheid betekent dat het aantal extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking vanaf 2018 gemeten wordt per individuele werkgever. Het wettelijk quotum voor het jaar 2018 bedraagt 1,93%. De heffing bedraagt € 5.000 per niet ingevulde arbeidsplaats van 25,5 uur.

Heffing quotum arbeidsbeperkten overheid
Het kabinet heeft besloten het quotum voor de banenafspraak te activeren voor de sector overheid. Aanleiding hiervoor is dat werkgevers bij overheid en onderwijs in 2016 circa 3.600 banen hebben gerealiseerd, in plaats van de beoogde 6.500.

Wanneer wordt de heffing in rekening gebracht?
In 2019 krijgt u het resultaat van de eerste meting over 2018. Daarbij wordt nog geen heffing opgelegd als het vereiste aantal banen niet is gehaald. Een jaar later gebeurt dat wel (2020). Er wordt dan ook gekeken naar de voorgaande jaren, dus het aantal banen dat tot en met 2019 gerealiseerd zou moeten zijn. U heeft dus in principe nog t/m 2019 de tijd om de aantallen te realiseren.

Hoeveel banen moet u realiseren?
Met het activeren van de quotumheffing is de berekening op grond van de banenafspraak niet meer van toepassing. Als individueel schoolbestuur kunt u eenvoudig het aantal banen berekenen: neem het aantal verloonde uren op jaarbasis x het quotumpercentage en deel de uitkomst door 1.331 (1.331 is het aantal uren voor één extra baan).

  • Voorbeeld: ik heb 300.000 verloonde uren op jaarbasis en het quotumpercentage is 1.93. De rekensom = (300.000 x 0,0193) / 1.331 = 4,35 baan.

N.B. Het quotumpercentage voor 2019 is nu nog niet bekend, maar zal naar verwachting hoger liggen dan in 2018, waardoor het aantal te realiseren banen ook hoger zal liggen.

Wat betekent de heffing voor uw organisatie?
Eén baan voor iemand uit de doelgroep banenafspraak staat gelijk aan 1.331 verloonde uren per jaar. Wilt u een indicatie krijgen hoe hoog een eventuele heffing voor uw organisatie zal zijn of worden? Dan heeft u gegevens nodig over de verloonde uren van alle werknemers per jaar en van de verloonde uren van doelgroep banenafspraak per jaar. Via dit Excelbestand kunt u een berekening maken van het aantal te realiseren banen en de gevolgen van de quotumheffing voor uw schoolbestuur. (NB Kunt u dit excell-bestand niet openen, vraag dan een exemplaar op via info@voion.nl)
Omdat jaarlijks gemeten wordt kan de quotumheffing jaarlijks terug komen.

  • Nemen we het voorbeeld uit het Excelblad van 250 FTE in 2018 dan komen we op het volgende uit:
    • 250 FTE = 250 x 1.623 uur = 405.750 uren
    • u realiseert 4.000 verloonde uren met de extra banen
    • dan blijft er een boete over van € 14.391,34.

 

nieuws