VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

De toekomstige arbeidsmarkt voor onderwijspersoneel po, vo en mbo 2019-2029

donderdag 2 januari 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Ramingen voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo 
In opdracht van: Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap  
Uitgevoerd door: CentERdata  
Datum uitgave rapport: update december 2019

Jaarlijks stelt CentERdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Conclusies voortgezet onderwijs
De aantallen afgestudeerden van de lerarenopleiding voor het voortgezet onderwijs dalen al langere tijd. De daling is ingezet na 2012 en de verwachting is, dat deze daling nog wel enige tijd zal doorzetten. De ten opzichte van 2018 voorspelde extra onvervulde vraag naar leraren en directeuren in het vo is gestegen. Er wordt toenemende krapte voorspeld. Deze krapte verschilt echter per vak. In 2024 is er sprake van een percentage onvervulde vraag hoger dan 5% bij de vakken Duits, Frans, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde, Wiskunde en Klassieke Talen. Hier is het aanbod van afgestudeerden onvoldoende om de uitstroom van leraren te compenseren, ook indien we rekening houden met instroom uit de stille reserve.

In absolute zin zijn de tekorten in het vo tot en met 2023 zelfs hoger dan in het po. In het vo wordt een dergelijk tekort soms ‘opgevangen’ door leraren die onbevoegd lesgeven (al beschikken deze leraren vrijwel altijd over een lesbevoegdheid, maar voor een ander vak). Uit de IPTO-bevoegdheidsmeting [Vloet et al., 2019] blijkt dat per 1 oktober 2018 gemiddeld 4,1% van de lessen onbevoegd gegeven wordt. Voor sommige vakken is dat percentage onbevoegd gegeven lessen bovendien aanmerkelijk hoger (in het geval van Wiskunde bijvoorbeeld 5,4%).

Zie ook de Kamerbrief over de arbeidsmarkt voor leraren 2019.