VOION Haganum 1976 2Header8

Veilig en vitaal werken

Wat is leeftijdsbewust personeelsbeleid?

Uitgangspunt van leeftijdsbewust personeelsbeleid is duurzame en optimale inzetbaarheid. Leeftijdsbewust wil zeggen: rekening houden met de dynamiek van de levensfases en de daaraan gekoppelde behoeften en mogelijkheden van werknemers. Ook worden de kennis en capaciteit van de werknemer optimaal benut en blijven deze behouden voor de school.

De werknemer is weliswaar zelf verantwoordelijk voor zijn eigen loopbaan, maar krijgt hierbij coaching, ondersteuning en faciliteiten aangeboden door zijn werkgever of leidinggevende. Met andere woorden: leeftijdsbewust personeelsbeleid draagt bij aan organisatiedoelstellingen. Bijvoorbeeld het reduceren van ziekteverzuim en verloop, of aantrekkelijk profileren op de arbeidsmarkt door een betere ‘fit’ tussen werknemer te bieden.  

Drie soorten maatregelen
Goed leeftijdsbewust personeelsbeleid kent drie soorten maatregelen:
 • Maatregelen om vooroordelen weg te nemen, met name over de ‘oudere’ werknemer.
 • Preventieve maatregelen om problemen te voorkomen en capaciteiten van werknemers optimaal te benutten.
 • Curatieve maatregelen om problemen met de inzetbaarheid van (oudere) werknemer op te lossen.

Voordelen voor de werknemer

 • De werknemer kan zich dankzij leeftijdsbewust personeelsbeleid continu blijven ontwikkelen, waardoor hij een waardevolle kracht binnen de organisatie blijft en zich ook zo voelt. Door het bespreekbaar maken van de belasting en belastbaarheid van de werknemer, in relatie tot zijn levensfase, blijft hij gemotiveerd.
 • Werknemers kunnen zelf ideeën naar voren te brengen voor nieuwe taken of functies, zoals mentorschap. Zorg wel dat het ‘normale’ werkoverleg en de reguliere functionerings- en beoordelingsgesprekken hierdoor niet komen te vervallen.
 • Meer opleiding, vorming en trainingsmogelijkheden. Deze zijn belangrijk gedurende elke levensfase, mits afgestemd op de accenten van de betreffende levensfase.
 • Het bestaande beeld van oudere werknemers wordt in positieve zin bijgesteld. Oudere werknemer blijven zich hierdoor als een waardevolle kracht zien.

Voordelen voor de werkgever

 • Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt werknemers fit en geconcentreerd, waardoor zij langer inzetbaar blijven.
 • Gemotiveerdere werknemers, daardoor een hogere productiviteit en een beter resultaat.
 • Kennis, ervaring en competenties blijven behouden, omdat minder werknemers van organisatie wisselen of door ziekte of andere oorzaak ‘afhaken’.
 • De werknemer neemt zelf verantwoordelijkheid voor zijn eigen loopbaan.
 • De werknemer blijft maximaal en flexibel inzetbaar, doordat condities zijn gecreëerd voor permanente ontwikkeling van kennis, kunde en competenties.
 • Grotere tevredenheid van werknemers, wat een positieve invloed heeft op de arbeidsverhoudingen.