GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Verlenging arbeidsmarkttoelage in 2023

vrijdag 23 juni 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De arbeidsmarkttoelage die in het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) beschikbaar was voor de schooljaren 2021/2022 en 2022/2023 wordt in ongewijzigde vorm verlengd tot en met 31 december 2023. Voor de periode daarna worden nog verdere afspraken gemaakt.

Voor het versterken van de arbeidsmarktpositie van scholen met veel kwetsbare leerlingen is door het ministerie van OCW met het onderwijsakkoord 2022 structureel budget beschikbaar gesteld ter bekostiging van een arbeidsmarkttoelage vanaf bekostigingsjaar 2023. De hoogte daarvan is in lijn met de incidentele middelen voor de toelage in 2021 en 2022.

Tevens is in het onderwijsakkoord afgesproken dat de arbeidsmarkttoelage wordt opgenomen in de cao en dat nader gekeken wordt of de criteria aanpassingen behoeven. Om tot mogelijke andere criteria te komen is goede informatie nodig over het effect van de toelage. De NPO-monitor geeft dat onvoldoende. Zo bevat het bijvoorbeeld geen data over het effect op instroom en uitstroom. Het inmiddels aangekondigde onderzoek van het CPB naar de werking van de toelage gaat dat wel geven. De rapportage hierover wordt pas in maart 2024 verwacht.

Met de uitkomsten van het CPB-rapport gaan sociale partners vervolgens in gesprek over een eventuele aanpassing. Tot die tijd blijven de criteria voor toekenning zowel aan de scholen als aan de medewerkers ongewijzigd, onder voorbehoud van continuering van de bekostiging. Die is ieder geval gegarandeerd tot eind 2023 en zal naar verwachting ook in 2024 doorlopen.

Informatietool
Het ministerie van OCW heeft een informatietool beschikbaar gesteld voor scholen om te controleren welke middelen zij ontvangen voor de arbeidsmarkttoelage tussen augustus en december 2023. 

Bron: VO-raad