VOION Haganum 2144

Publicaties

Schoolleidersagenda Een vak Apart

maandag 24 april 2017 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Schoolleidersagenda voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: VO-raad, de Stichting Schoolleidersregister VO en het Netwerk van Schoolleiders
Datum rapport: april 2017

De Schoolleidersagenda Een Vak Apart is het resultaat van gesprekken met honderden schoolleiders en bestuurders en een gerichte enquête onder schoolleiders over de vraag hoe goed schoolleiderschap er in de toekomst uitziet en wat daar voor nodig is.

Om de onderwijsinhoudelijke ambities in het voortgezetonderwijs te realiseren, is een verdere versterking van schoolleiderschap volgens schoolleiders en bestuurders onontbeerlijk. Door middel van de Schoolleidersagenda wil men die ontwikkeling stimuleren vanuit de overtuiging dat competente en sterke schoolleiders zorgen voor kwalitatief goed onderwijs.

De agenda bouwt voort op de ambities die eerder zijn geformuleerd in het Sectorakkoord VO. Daarin is het versterken van de school als professionele organisatie een belangrijk speerpunt en zijn specifieke afspraken opgenomen ten aanzien van de professionalisering van schoolleiders.
Verder wordt voortgebouwd op waardevolle initiatieven die de afgelopen jaren in de sector zijn ontplooid, zowel op landelijk als op bestuurs- en schoolniveau. De Schoolleidersagenda bestendigt en verstevigt de ingeslagen richting: steeds meer besturen en schoolleiders maken werk van professionalisering.

Daarnaast doet de agenda binnen drie thema's gerichte aanbevelingen:
1. Een investering in structurele professionalsering
2. Versterking kwaliteit en positie team- en afdelingsleiders 
3. Aanwas van goede nieuwe schoolleiders