VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Slotpublicatie Begeleiding Startende Leraren Amsterdam

woensdag 15 maart 2017 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: inzichten en aanbevelingen van 18 Amsterdamse scholen voor driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren
Gepubliceerd door: Netwerk Begeleiding Startende Leraren in het VO in Amsterdam
Datum uitgave: januari 2017

Achttien Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs hebben gezamenlijk gewerkt aan de ontwikkeling van driejarige begeleidingsprogramma’s voor startende leraren. Coaches, schoolleiders en stafmedewerkers op het terrein van personeel en organisatie vanuit de verschillende scholen hebben samengewerkt bij het ontwikkelen en implementeren van begeleidingsprogramma’s en begeleidingsinstrumenten. Daarbij ging het niet alleen om het verlichten van de eerste stappen in het beroep door middel van coaching en werkdrukverlaging, maar ook om het stimuleren van professionele ontwikkeling.

De scholen zijn bij de ontwikkeling van die programma’s ondersteund door experts vanuit drie projecten:

  • Terug met dat Tekort - een project van de gezamenlijke Amsterdamse scholen voor voortgezet onderwijs (OSVO)
  • Juniorleraar - een project van de Hogeschool van Amsterdam
  • Frisse Start - een project van de VU in samenwerking met de andere Amsterdamse lerarenopleidingen in het kader van het landelijke project Begeleiding Startende Leraren.

Zowel de projecten als de scholen zijn daarbij financieel ondersteund door het ministerie van OCW.

Inzichten en aanbevelingen
In deze slotpublicatie delen scholen en projectleiders de lessen die zijn geleerd ten aanzien van de inrichting van goede begeleidingstrajecten, de randvoorwaarden en de inbedding in schoolbeleid. Tevens worden enkele voorbeelden van begeleidingsinstrumenten gepresenteerd.

Zeven inzichten en aanbevelingen:

  • Ga voor maatwerk. Er bestaat geen standaard begeleidingsprogramma. Sluit aan bij de lokale context en de visie van de school.
  • Zorg voor urgentie. Wil begeleiding effectief zijn, dan moet iedereen in dezelfde mate overtuigd zijn van nut en noodzaak. Breng schoolleiding, P&O, coaches en starters met elkaar op één lijn.
  • Begeleidingsprogramma’s staan niet op zichzelf. Ze moeten ook bijdragen aan andere doelen binnen de school, zoals de kwaliteit van het onderwijs en een lerende cultuur.
  • Neem de tijd voor reflectie. Praktische doelen stellen is goed, maar houd goed in de gaten of ze passen in het grotere kader van de schooldoelstellingen.
  • Experts van buiten zijn nuttig. Onafhankelijke, kritische vrienden helpen bij het wegnemen van blinde vlekken en uitwisselen met andere scholen.
  • Maak je visie concreet. Ontwikkel bruikbare producten en formats.
  • Zorg voor een breed scala aan instrumenten. Kijk ook welke instrumenten andere scholen gebruiken. Zo kom je tot maatwerk.

Voor de producten van de deelnemende scholen: zie http://www.verenigingosvo.nl/begeleiding-startende-leraren/