VOION Haganum 2144

Publicaties

Wanneer dient een school aangifte te doen bij de politie?

dinsdag 21 november 2023 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Artikel magazine Naar School nr 39.
Gepubliceerd door: VOS/ABB
Datum: november 2023.

Voor scholen is het niet altijd duidelijk bij welke incidenten zij nu wel of geen aangifte moeten doen bij de politie. De school dient te zorgen voor een veilige werk- en leeromgeving. Een helder aangiftebeleid kan de feitelijke veiligheid en het veiligheidsgevoel op school bevorderen.

Iedereen die kennis neemt van een strafbaar feit, is bevoegd om aangifte te doen. Niet alleen het slachtoffer kan dus aangifte doen, maar ook een betrokkene, zoals een medewerker van de school die op de hoogte is van een incident op school. De school hoeft het doen van aangifte dus niet alleen af te laten afhangen van het slachtoffer en moet hierin ook het belang van de school voor een veilige werk- en leeromgeving meewegen. Aangifte doen kan een duidelijk signaal afgeven naar zowel de dader als de school dat ongewenst gedrag binnen de school niet getolereerd wordt en dat de veiligheid van de school voorop staat. Wanneer er geen sprake is van een (vermoedelijk) strafbaar feit, kan geen aangifte worden gedaan. Bij strafbare feiten kunt u denken aan: bedreiging, fysiek geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en misbruik, ernstige pesterijen, vernieling, wapenbezit en drugsbezit. Bij twijfel kan advies worden gevraagd bij de politie. Is er geen sprake van een strafbaar feit, maar wilt u als school wel iets ondernemen? Dan kunt u een melding doen bij de wijkagent of de politie. De wijkagent of de politie start dan nog geen onderzoek, maar kan dit wel doen bij meerdere meldingen of signalen.

Verplicht om aangifte te doen
In sommige gevallen is het schoolbestuur verplicht om aangifte te doen bij de politie (artikel 160 Wetboek van Strafvordering). Het gaat dan om bijvoorbeeld moord of doodslag, verkrachting en misdrijven tegen de staat. In de onderwijswetten is bepaald dat het schoolbestuur bij een mogelijk zedendelict melding moet maken bij de vertrouwensinspecteur van de Inspectie van het Onderwijs. Bij een zedendelict kan het bijvoorbeeld gaan om seksueel misbruik of ontucht. Als een medewerker seksueel misbruik of ontucht vermoedt, moet diegene dit onmiddellijk melden bij het schoolbestuur. Direct daarna dient het schoolbestuur te overleggen met de vertrouwensinspecteur van de inspectie. De vertrouwensinspecteur stelt vast of er sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. Als dat het geval is, dan is het schoolbestuur altijd verplicht om zelf aangifte te doen bij de politie.

Stel beleid op
Het is van belang dat een school helder in beeld heeft wanneer aangifte wordt gedaan, zodat de school hier tijdig op kan anticiperen. Deze kaders kunnen worden vastgelegd in beleid, waarbij ook het proces van incident tot aan de aangifte dient te worden beschreven: bij wie kunnen incidenten gemeld worden? Wie is verantwoordelijk voor het doen van aangifte? Wie is de contactpersoon en wat gebeurt er na de aangifte (sancties, nazorg voor slachtoffers, registratie van het incident en eventuele vervolgstappen)? De medezeggenschapsraad heeft instemmingsrecht op dit beleid.

Heeft u vragen over dit onderwerp? Neem dan contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348 405 250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Meer informatie: