VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Startende docenten fris houden

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Het project Begeleiding Startende Leraren regio Noord-Holland en Flevoland

Het ministerie van OCW stimuleert het inwerken van beginnende leraren met subsidies voor samenwerkende lerarenopleidingen en scholen in het voortgezet onderwijs. In driejarige, regio-specifieke arrangementen krijgen de scholen adequate begeleiding. Daarbij fungeert de (universitaire) lerarenopleiding als penvoerder. In de regio Noord-Holland en zuidelijk Flevoland zijn de penvoerders de VU en UvA. De Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland zijn partner in het project.

Het doel van het project Begeleiding Startende Leraren in de regio Noord-Holland en Flevoland is de professionele ontwikkeling van beginnende leraren te versterken en uitval terug te dringen door middel van een zogenaamd  'inductiearrangement'.

Dit traject duurt in principe drie jaar en bestaat in ieder geval uit de volgende vijf inhoudelijke aspecten:
1. Verminderen werkdruk beginnende leraar.
2. Enculturatie van de beginnende leraar in de school en het schoolbeleid.
3. Basis leggen voor doorgaande professionalisering  (professionele ontwikkelingsplannen).
4. Begeleiding in de klas (observatie & feedback).
5. Een structuur voor intervisie met peers en begeleiding door mentoren.

Gebaseerd op bestaande expertise zijn de volgende projectdoelen geformuleerd:
  • Het faciliteren en bevorderen van kennisdeling tussen VO-scholen in Noord-Holland en zuidelijk Flevoland op het gebied van de begeleiding van beginnende leraren.
  • Het gezamenlijk ontwikkelen van flexibele inductie-arrangementen, gericht op de specifieke situatie van afzonderlijke scholen en aansluitend bij de individuele vragen en behoefte van startende leraren.
  • Toerusten van begeleiders in de school om elementen van de inductiearrangementen uit te voeren.

De projecten 'Begeleiding van startende leraren' en 'Professionele leergemeenschappen' maken deel uit van het landelijk OCW programma 'Impuls Leraren Tekortvakken'. Met verschillende deelprojecten wil de directie Leraren (DL) het lerarentekort op VO-scholen verminderen.