VOION Haganum 1763 2Header6
Verzuimcheck VO

Weet u welke aspecten van uw verzuimbeleid u goed heeft geregeld? Weet u aan welke aspecten u meer aandacht zou moeten besteden? Doe de Check-verzuimaanpak en u krijgt een advies over hoe u uw verzuimbeleid kunt verbeteren.

De Check-verzuimaanpak bestaat uit een checklist met 30 stellingen. Geef bij elke stelling zo eerlijk mogelijk aan in welke mate ze voor uw organisatie geldt. Hoe realistischer de Check-verzuimaanpak wordt ingevuld, des te waardevoller zijn de resultaten en daarmee de adviezen die daarop gebaseerd zijn.
U kunt overwegen meerdere mensen binnen uw organisatie de Check-verzuimaanpak te laten invullen. Dit kan het beeld nuanceren en interessante aangrijpingspunten voor discussie en daarmee voor de verdere ontwikkeling van het beleid opleveren. En passant werkt u dan ook aan de verbreding van het draagvlak voor uw beleid.

Heeft u de stellingen beantwoord? Dan geeft de Check-verzuimaanpak u per aspect een score, weergegeven in de kleuren van een verkeerslicht. Groen geeft aan dat er niet of nauwelijks knelpunten worden gesignaleerd. Oranje wijst op situaties waar verbetermogelijkheden zijn en dus winst te behalen is en rood duidt op een knelpunt.
U kunt vervolgens uw rapport downloaden. Het rapport geeft per aspect aan waarom het van belang is voor een gedegen verzuimaanpak. Daarnaast krijgt u afhankelijk van uw score een richtinggevend advies over mogelijkheden voor verdere verbeteringen op het betreffende aspect.

NB Dit instrument is te gebruiken met Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome en FireFox.


 

Gerelateerde onderwerpen

Het instrument 'check-verzuimaanpak' is niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, u kunt dit instrument het beste gebruiken op een tablet, laptop of desktop.

Helemaal mee eens Gedeeltelijk mee eens Gedeeltelijk niet mee eens Helemaal niet mee eens
1 Binnen onze organisatie bestaat een duidelijke visie op verzuim
2 Het meest kenmerkend voor onze visie op verzuim is dat deze gericht is op het ondersteunen van onze medewerkers bij en aanspreken op hun verzuimgedrag en inzetbaarheid
3 Medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid/inzetbaarheid en dus hun verzuim
4 Onze visie op de aanpak van verzuim wordt door de leidinggevenden gedragen
5 Onze organisatie beseft dat investeringen in goede arbeidsomstandigheden zich dubbel terugbetalen in lagere verzuimkosten
6 Onze visie op de aanpak van verzuim in de praktijk is vastgelegd in beleidsdocumenten en protocollen
7 Het verzuimbeleid is geheel in lijn met het HRM-beleid van onze organisatie
8 Binnen onze organisatie is verzuim als gevolg van een conflict geen reden voor ziekmelding. De afwezigheid wordt op een andere wijze gelegitimeerd
9 Bij problemen in de privésfeer of motivatieproblemen is ziekmelden binnen onze organisatie geen voor de hand liggende keuze
10 Ons beleid is gericht op demedicalisering. Bij verzuim als gevolg van bijvoorbeeld psychische klachten is het niet vanzelfsprekend dat de bedrijfsarts de casus behandelt