Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

Verzuimcheck VO
Weet u welke aspecten van uw verzuimbeleid u goed heeft geregeld? Weet u aan welke aspecten u meer aandacht zou moeten besteden? Doe de Check-verzuimaanpak en u krijgt een advies over hoe u uw verzuimbeleid kunt verbeteren.

De Check-verzuimaanpak bestaat uit een checklist met 30 stellingen. Geef bij elke stelling zo eerlijk mogelijk aan in welke mate ze voor uw organisatie geldt. Hoe realistischer de Check-verzuimaanpak wordt ingevuld, des te waardevoller zijn de resultaten en daarmee de adviezen die daarop gebaseerd zijn.
U kunt overwegen meerdere mensen binnen uw organisatie de Check-verzuimaanpak te laten invullen. Dit kan het beeld nuanceren en interessante aangrijpingspunten voor discussie en daarmee voor de verdere ontwikkeling van het beleid opleveren. En passant werkt u dan ook aan de verbreding van het draagvlak voor uw beleid.

Heeft u de stellingen beantwoord? Dan geeft de Check-verzuimaanpak u per aspect een score, weergegeven in de kleuren van een verkeerslicht. Groen geeft aan dat er niet of nauwelijks knelpunten worden gesignaleerd. Oranje wijst op situaties waar verbetermogelijkheden zijn en dus winst te behalen is en rood duidt op een knelpunt.
U kunt vervolgens uw rapport downloaden. Het rapport geeft per aspect aan waarom het van belang is voor een gedegen verzuimaanpak. Daarnaast krijgt u afhankelijk van uw score een richtinggevend advies over mogelijkheden voor verdere verbeteringen op het betreffende aspect.

NB Gebruik dit instrument alleen met Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Google Chrome of FireFox!

Gerelateerde onderwerpen

Het instrument 'check-verzuimaanpak' is niet geoptimaliseerd voor mobiele apparaten, u kunt dit instrument het beste gebruiken op een tablet, laptop of desktop.

Helemaal mee eens Gedeeltelijk mee eens Gedeeltelijk niet mee eens Helemaal niet mee eens
1 Binnen onze organisatie bestaat een duidelijke visie op verzuim
2 Het meest kenmerkend voor onze visie op verzuim is dat deze gericht is op het ondersteunen van onze medewerkers bij en aanspreken op hun verzuimgedrag en inzetbaarheid
3 Medewerkers zijn mede verantwoordelijk voor hun eigen gezondheid/inzetbaarheid en dus hun verzuim
4 Onze visie op de aanpak van verzuim wordt door de leidinggevenden gedragen
5 Onze organisatie beseft dat investeringen in goede arbeidsomstandigheden zich dubbel terugbetalen in lagere verzuimkosten
6 Onze visie op de aanpak van verzuim in de praktijk is vastgelegd in beleidsdocumenten en protocollen
7 Het verzuimbeleid is geheel in lijn met het HRM-beleid van onze organisatie
8 Binnen onze organisatie is verzuim als gevolg van een conflict geen reden voor ziekmelding. De afwezigheid wordt op een andere wijze gelegitimeerd
9 Bij problemen in de privésfeer of motivatieproblemen is ziekmelden binnen onze organisatie geen voor de hand liggende keuze
10 Ons beleid is gericht op demedicalisering. Bij verzuim als gevolg van bijvoorbeeld psychische klachten is het niet vanzelfsprekend dat de bedrijfsarts de casus behandelt
Helemaal mee eens Gedeeltelijk mee eens Gedeeltelijk niet mee eens Helemaal niet mee eens
11 In ons verzuimbeleid is vastgelegd dat de leidinggevende na een bepaald aantal ziekmeldingen in een periode een gesprek met de betreffende medewerker heeft
12 Leidinggevenden weten wat met betrekking tot de verzuimbegeleiding van hen verwacht wordt
13 Leidinggevenden zijn voldoende toegerust om hun taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden te kunnen dragen
14 Leidinggevenden spreken medewerkers aan op hun verantwoordelijkheden en verplichtingen bij verzuim
15 Leidinggevenden stimuleren open communicatie, dus ook over opvattingen rond verzuim
16 De termijnen die worden genoemd in de Wet Verbetering Poortwachter worden in het algemeen gehaald
17 De maatregelen zoals opgenomen in het Plan van Aanpak als onderdeel van de RI&E worden zoveel als mogelijk uitgevoerd
18 Onze organisatie stelt medewerkers periodiek in de gelegenheid deel te nemen aan een arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PMO of PAGO)
19 Onze organisatie heeft een adequate verzuimregistratie
20 Leidinggevenden ontvangen maandelijks verzuimcijfers
Helemaal mee eens Gedeeltelijk mee eens Gedeeltelijk niet mee eens Helemaal niet mee eens
21 De verzuimcijfers helpen de leidinggevende bij de verzuimbegeleiding
22 Minimaal eenmaal per jaar vindt binnen onze organisatie een uitgebreide analyse van de verzuimcijfers plaats en wordt die analyse met alle leidinggevenden besproken
23 Binnen onze organisatie worden streefcijfers met betrekking tot verzuim gesteld
24 Leidinggevenden leggen binnen onze organisatie verantwoording af over het verzuim binnen hun eigen eenheid
25 De leidinggevende wordt bij de verzuimbegeleiding deskundig ondersteund door onder andere een bedrijfsarts
26 De bedrijfsarts wordt alleen ingeschakeld in verzuimgevallen met een medische oorzaak of als de medewerker daarom vraagt
27 De door ons ingeschakelde arbodeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidskundige etc.) dragen aantoonbaar bij aan het vormgeven en verbeteren van ons verzuim- en arbobeleid
28 Uit evaluaties blijkt dat onze leidinggevenden tevreden zijn over de door ons ingeschakelde arbodeskundigen (bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige etc.)
29 Onze organisatie biedt in voldoende mate aangepast werk aan als iemand zijn eigen werk niet meer kan uitvoeren
30 Binnen onze organisatie is de grondhouding dat werk hervat kan worden, nog voor iemand volledig is hersteld