GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Concept transitieplan nieuwe Pensioenwet van sociale partners is klaar

dinsdag 19 maart 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Sinds 1 juli 2023 is een nieuwe Pensioenwet van kracht, waarin nieuwe regels voor pensioenen zijn vastgesteld. Alle pensioenfondsen in Nederland dienen uiterlijk op 1 januari 2028 over te gaan naar deze nieuwe regels. ABP zal op 1 januari 2027 overgaan. De sociale partners bepalen hoe dat gebeurt. Zij hebben de nieuwe regels uitgewerkt in een concept-transitieplan.

Of lees de volledige versie >>

De sociale partners van overheid en onderwijs streven ernaar om de sterke punten van de huidige regeling te behouden en de kansen van de nieuwe wet te benutten. Belangrijke aspecten hierbij zijn het behartigen van de belangen van alle ABP-pensioengerechtigden, streven naar minstens evenveel pensioen als in de huidige regeling, en zorgen voor een grotere kans op een koopkrachtig pensioen.

De nieuwe pensioenregeling
De nieuwe pensioenregeling zal gebaseerd zijn op een premieregeling, waarbij de premies die zowel werknemers als werkgevers inleggen het uitgangspunt vormen voor de hoogte van het pensioen. Er is gekozen voor een solidaire regeling die het best aansluit bij de belangen van ABP-deelnemers. De huidige pensioenregeling vormde het uitgangspunt bij het ontwikkelen van de nieuwe regeling, zowel wat betreft de inhoud als de premiehoogte.

Hoe komen we daar?
De overgang naar de nieuwe regeling omvat het omzetten van het totale pensioenvermogen naar individuele pensioenpotten voor alle ABP-deelnemers. Dit brengt diverse voordelen met zich mee, waaronder een beter beleggingsresultaat en behoud van solidariteit. Er wordt een solidariteitsreserve ingesteld om schommelingen op te vangen, en compensatieregelingen worden getroffen voor groepen die erop achteruitgaan door de overgang.

Hoe nu verder?
Verenigingen van gepensioneerden en voormalige deelnemers hebben een wettelijk hoorrecht en kunnen hun oordeel geven over het concept-transitieplan. Vakbonden raadplegen hun leden over het transitieplan, waarna sociale partners het plan vaststellen en indienen bij ABP. De komende jaren worden voorbereidingsperiodes voor de implementatie van de nieuwe regeling.

Bron: abp.nl