GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Dagloonberekening voor arbeidsongeschiktheidsuitkering herzien door uitspraak Centrale Raad van Beroep

dinsdag 30 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft op 29 november 2023 een besluit genomen in een zaak dat mogelijk invloed heeft op hoe het dagloon wordt berekend voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De CRvB oordeelt dat de regels voor het dagloon in strijd waren met het evenredigheidsbeginsel.

In de zaak gaat een vrouw in hoger beroep omdat ze het niet eens is met de manier waarop haar dagloon is vastgesteld. Ze was werkzaam als accountant en kreeg een uitkering van de Werkloosheidswet (WW) nadat ze haar baan verloor op 30 juni 2017. Ze meldde zich ziek op 18 oktober 2017 en kreeg een Ziektewet (ZW)-uitkering. Vervolgens werd zij op 16 oktober 2019 arbeidsongeschikt verklaard en kreeg ze een uitkering op basis van de Inkomensverzekering volledig en duurzaam arbeidsongeschikten (IVA).

Het geschil draaide om de vaststelling van het dagloon voor de hoogte van de IVA-uitkering, waarbij UWV het dagloon berekende op basis van de Wet financiering sociale verzekeringen. De toepassing van die regels heeft in het geval van de betrokkene tot gevolg dat een maand WW-uitkering niet meetelt in de berekening. Dit komt omdat de WW-uitkering wordt uitbetaald in de maand volgend op de maand waarop de WW-uitkering betrekking heeft. In het geval van betrokkene valt daardoor een maand WW-uitkering buiten de referteperiode. Dit heeft tot gevolg dat het dagloon wordt berekend over 11 in plaats van 12 maanden. De IVA-uitkering valt hierdoor lager uit. Het Dagloonbesluit schrijft deze wijze van berekening dwingend voor en kent geen mogelijkheid om van de wettelijke regels af te wijken (hardheidsclausule). De persoon in kwestie is het hier niet mee eens.

De CRvB heeft geoordeeld dat de huidige dagloonregels, met name artikel 15 van het Dagloonbesluit, in strijd zijn met het evenredigheidsbeginsel waardoor de toepassing van deze regels nadelige gevolgen heeft voor bepaalde mensen die een uitkering ontvangen. (Bij het evenredigheidsbeginsel gaat het er om dat een besluit zo min mogelijk negatieve of nadelige gevolgen heeft voor betrokken personen of partijen.)

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkende dit knelpunt en kondigde aan dat ze de manier waarop ze het dagloon berekenen voor de groep uitkeringsgerechtigden gaat veranderen. Hierbij zou het WW-dagloon worden overgenomen, wat de onredelijke gevolgen van de loonloze periode zou compenseren. Deze aanpassing wordt verwacht in de eerste helft van 2024.

De CRvB oordeelt dat artikel 15 van het Dagloonbesluit niet moet worden toegepast. UWV moet het dagloon van mevrouw opnieuw vaststellen volgens deze uitspraak, waardoor het hoger beroep gegrond wordt verklaard en een nieuw besluit op het bezwaar moet worden genomen.

ECLI:NL:CRVB:2023:2202