GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Minister Schouten verbetert de Banenafspraak

donderdag 7 september 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Meer mensen met een arbeidsbeperking aan de slag bij reguliere werkgevers. Dat is het doel van de Banenafspraak, waarvoor minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) verantwoordelijk is. In haar visiebrief Participatiewet in Balans aan de Tweede Kamer beschrijft de minister hoe zij deze wet wil verbeteren. Ze hoopt op korte termijn het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Banenafspraak naar de Tweede Kamer te sturen. Dat schrijft ze in haar brief met plannen voor het versterken van de Banenafspraak.

Het is voor mensen met een arbeidsbeperking niet vanzelfsprekend dat zij een baan vinden bij een reguliere werkgever. Om die reden is in het sociaal akkoord van 2013 de Banenafspraak in het leven geroepen, een afspraak tussen overheids- en marktwerkgevers om 125.000 extra banen te realiseren voor 2026. Tot eind 2021 zijn er 73.000 extra banen gerealiseerd. Minister Schouten is ervan overtuigd dat het beter moet én kan. Daarom zet zij concrete stappen richting verbetering. In een brief aan de Kamer schrijft de minister onder meer:

  • dat er meer mensen tot de doelgroep Banenafspraak gaan behoren,
  • dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en
  • dat mensen die al tot de Banenafspraak behoren maar nog niet werken, actief in beeld worden gebracht.
  • dat ze het wetsvoorstel vereenvoudigde banenafspraak gaat indienen.

Onderscheid overheid en markt
Om meer banen te realiseren via samenwerking is in het ontwerpwetsvoorstel van het vorige kabinet uitgewerkt dat niet langer sprake is van een onderscheid tussen de overheid en de markt. Schouten wil het opheffen van dit onderscheid afhankelijk maken van realisaties bij de overheid. De minister gaat op dit punt het wetsvoorstel aanpassen.

Quotumregeling
Schouten geeft aan dat de huidige quotumregeling een zwaar en ingewikkeld instrument is. Ze wil op dit punt het eerdere wetsvoorstel volgen. In het wetsvoorstel is er net zoals in de huidige quotumregeling eerst een periode van de vrijwillige banenafspraak. Mocht de quotumregeling worden geactiveerd, dan is niet langer alleen sprake van een heffing zoals in de huidige quotumregeling het geval is. In de nieuwe systematiek is bij activering naast een heffing ook sprake van een bonus, in de vorm van een verhoging van het bestaande loonkostenvoordeel banenafspraak. Een bonus kan volgens de minister een extra stimulans zijn om banen te realiseren. Schouten benadrukt dat de quotumregeling ook met de nieuwe systematiek een zwaar instrument blijft. Ze schrijft dat dit weloverwogen ingezet moet worden vanwege de grote gevolgen voor werkgevers.

Verbreden doelgroep
In de brief schrijft de minister dat er meer mensen tot de doelgroep Banenafspraak gaan behoren. Aangezien het om een beperkte verbreding van de doelgroep gaat, vindt de minister het niet nodig om de doelstelling voor de banenafspraak te verhogen. Ze schrijft ook dat loonkostensubsidie mogelijk wordt voor mensen in de WIA en dat ze loonkostensubsidie in de Wajong verder gaat verkennen. Daarnaast gaat Schouten onderzoeken hoe een vertaalslag kan worden gemaakt van doelgroepen/uitkeringssituatie naar ondersteuningsbehoeften. Uit onderzoek blijkt dat de beschikbare ondersteuning in het huidige stelsel sterk afhankelijk is van de uitkering die iemand ontvangt dan wel van de doelgroep waartoe iemand behoort. Niet de ondersteuningsbehoefte van de betreffende persoon is het uitgangspunt. Ook gaat de minister op termijn kijken of mensen met ‘beschut’ werk kunnen meetellen voor de banenafspraak.

De minister maakt ook afspraken met werkgevers om de matching te verbeteren zodat de kans op werk toeneemt voor mensen die tot de doelgroep banenafspraak behoren.

Bron: Rijksoverheid en VO-raad