GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Voorlopersaanpak voor regionale samenwerking

dinsdag 28 maart 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Samenwerkende schoolbesturen, lerarenopleidingen en de beroepsgroep kunnen zich aanmelden als voorloper voor de ontwikkeling van een onderwijsregio. Zij nemen gezamenlijke verantwoordelijkheid in hun regionale onderwijsarbeidsmarkt. De ervaringen van de voorlopers worden vervolgens in een lerende aanpak gebruikt in de bredere totstandkoming van onderwijsregio's. Door samen te werken kunnen schoolorganisaties, lerarenopleidingen en beroepsgroep beter inspelen op de personeelstekorten.

Vertegenwoordigers van schoolbesturen, beroepsgroep, lerarenopleidingen en het ministerie van OCW hebben afspraken gemaakt over de planning, afwegingscriteria en de werkwijze met voorlopers. Dit is een nadere uitwerking van het werkplan van december 2022. Komend schooljaar (2023-2024) wordt in een aantal regio’s gestart met voorlopers. Regio’s die als voorloper aan de slag willen kunnen zich vanaf 1 april tot en met uiterlijk 28 april 2023 aanmelden. Eind 2024 moet er een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s zijn die structurele bekostiging ontvangen.

Leren vanuit de praktijk
Het doel is dat scholen schoolbesturen en lerarenopleidingen in een regio gezamenlijk zorgen voor voldoende leraren, schoolleiders en onderwijsondersteunend personeel die met plezier werken in het onderwijs, goed opgeleid zijn, hun vak bijhouden en zich verder kunnen ontwikkelen. Zij bouwen hierbij voort op de samenwerking binnen RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen. Kenmerkend voor de lerende aanpak is dat er ruimte is om het beschreven doel (‘de maatschappelijke opgave’) zo uit te werken dat dit past bij de opdracht en de wensen van de partijen die regionaal samenwerken. We vragen voorlopers om een bijdrage te leveren aan het monitoringsonderzoek en hun ervaringen te delen in kennisdeelsessies. Zo kunnen andere schoolbesturen, lerarenopleidingen en vakbonden/beroepsorganisaties hiervan kennisnemen en van leren. Voorlopers krijgen voorrang bij besluitvorming over experimenteerruimte, op voorwaarde dat hun voorstel voldoet aan de toetsingskaders.

Kader voor voorlopers
Voorlopers formuleren een beknopt plan op hoofdlijnen met toelichting op drie elementen:

  • Formuleren van de opgaven en een schets van een integrale aanpak (werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren)
  • Het definiëren van een relevante regio voor de onderwijsarbeidsmarkt
    Inrichten governance-structuur (met gelijkwaardige rol schoolbesturen, opleidingen en beroepsgroep)
  • In de bestuurlijk vastgestelde notitie staat meer informatie hierover, inclusief een afwegingskader voor de selectie van voorlopers.

Lees de notitie

Proces voorlopers

  • Regio’s die voorloper willen worden, kunnen vanaf 1 april tot en met uiterlijk 28 april 2023 een (beknopt) plan van aanpak indienen bij de Realisatie Eenheid (RE): realisatieeenheid@minocw.nl.
  • Op 11 mei 2023 vindt de selectie plaats door de bestuurders van georganiseerde beroepsgroep, de sectororganisaties in het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs en de lerarenopleidingen en het ministerie van OCW.
  • Voor meer informatie of vragen, kunnen regio’s ook terecht bij realisatieeenheid@minocw.nl.

Bron: Aanpaklerarentekort.nl