GP Kees Winkelman 6682 2 LR 1600

Regionale samenwerking onderwijsarbeidsmarkt

Inleiding

Het voortgezet onderwijs heeft behoefte aan een onderwijsarbeidsmarkt die qua vraag en aanbod van onderwijspersoneel in balans is. Door regionaal samen te werken kunnen er gezamenlijke oplossingen worden ontwikkeld voor personeelstekorten en -overschotten. Voion adviseert en ondersteunt regio’s bij de totstandkoming van de samenwerking aan arbeidsmarktvraagstukken. Ook organiseren we kennisdeling in en tussen scholen, schoolbesturen en regio’s. De ervaringen, opgedane kennis en producten met regionale samenwerking deelt Voion onder andere via deze pagina met de sector.

Om de samenwerking te stimuleren is Voion in 2018 gestart met de Stimuleringsregeling regionale aanpak lerarentekort voortgezet onderwijs. In de publicatie Groot denken & Klein beginnen. Terugblik op projecten om het lerarentekort aan te pakken leest u een terugblik op twaalf projecten die subsidie via deze regeling hebben ontvangen.

Vervolgens ontwikkelde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) de Subsidie Regionale aanpak lerarentekort (RAL) (2019), gevolgd door de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort (RAP) (2020 t/m 2023). Met de subsidieregeling Regionale Aanpak Personeelstekort onderwijs (RAP) ondersteunde het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) besturen, lerarenopleidingen en andere partijen om het personeelstekort gezamenlijk op regionaal niveau aan te pakken.

OCW heeft in 2022/2023 aan 29 regio’s in het vo/mbo subsidie toegekend. In de jaren 2020/2021 en 2021/2022 zijn aan 25 regio's in het voortgezet onderwijs subsidies toegekend, waarbij in 21 regio's het middelbaar beroepsonderwijs meededen. Landelijk gezien nam 69 procent van de vo-schoolbesturen deel aan de RAP 2022-2023. Deze schoolbesturen vertegenwoordigen 802 vo-vestigingen en 58.005 fte in het vo. Lees meer over de kenmerken en activiteiten van de deelnemende schoolbesturen uit het vo en mbo in de factsheet RAP - De aanvragen uit het vo en mbo 2022-2023.

Voion heeft de regio’s tot en met juli 2023 geadviseerd en ondersteund bij de totstandkoming van de samenwerking en/of bijstelling van de (lopende) projectaanvragen voor de RAP. Daarnaast organiseerde Voion kennisdeling in en tussen de regio’s. Lees hier de verslagen, artikelen en inhoudelijke informatie van de kennisdelingsbijeenkomsten die hebben plaatsgevonden. 
De ervaringen en opgedane kennis van regionale samenwerking deelt Voion via de pagina Inspiratie

Elk jaar zijn er evaluatiegesprekken gevoerd met de RAP-regio’s, het ministerie van OCW en de arbeidsmarktfondsen Voion en SOM over de stand van zaken omtrent de uitvoering van de activiteiten van de RAP-subsidie. Lees hierover meer in de Analyse voortgangsgesprekken RAP-regio’s vo/mbo 2022-2023
en de Analyse voortgangsgesprekken 2021-2022
Eind 2022 is een evaluatieonderzoek naar de Regionale Aanpak Personeelstekorten 2022 uitgevoerd. Bekijk de eindrapportage >>

Sinds augustus 2023 gaat de RAP stapsgewijs over naar Onderwijsregio’s. Meer informatie over de Onderwijsregio’s >>

Instrumenten

Inspiratie

Onderzoeken