VOION Haganum 2144

Publicaties

Banenafspraak in het funderend onderwijs

woensdag 11 juli 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Onderzoek naar banenafspraak in het funderend onderwijs
In opdracht van: het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
Uitgevoerd door: Aukje Smit en Tinka van Vuuren
Datum publicatie: 2 juli 2018

Banenafspraak
Een beter perspectief op een reguliere baan voor mensen met en zonder arbeidsbeperking die het zonder steun in de rug niet redden. Dat is het doel van de Participatiewet die in 2015 in werking trad. Om hieraan bij te dragen is in het sociaal akkoord afgesproken dat werkgevers in de sectoren overheid & onderwijs en het bedrijfsleven tot 2026 125.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking creëren. Werkgevers van de overheid hebben hun doelstelling voor 2016 en 2017 niet gehaald. Het kabinet wil nagaan waarom overheidswerkgevers de afgesproken aantallen niet gehaald hebben en hoe de afspraak wel gehaald kan worden. Om deze reden zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd, waaronder dit onderzoek naar de banenafspraak in het funderend onderwijs.

Conclusies

 1. Uiteenlopende meningen, ervaringen en bereidheid
  Het onderzoek laat zien dat de meningen over wat er wel en niet mogelijk is, de ervaringen in de praktijk en de bereidheid om invulling te geven aan de banenafspraak behoorlijk uiteenlopen.
 2. Er is zeker een wil
  Alle respondenten onderschrijven het doel van de banenafspraak om mensen met een arbeidsbeperking aan de slag te helpen. Maar niet iedereen ziet een weg om de gevraagde aantallen in het po en vo te realiseren en denkt dat de aantallen haalbaar zijn.
 3. Het is niet makkelijk
  Invulling geven aan de banenafspraak is voor scholen in het po en vo niet makkelijk. Sommige scholen denken dat de taakstelling zelfs onmogelijk is. Scholen in het po, en dan met name kleine schoolbesturen, denken nog de meeste moeite te hebben om banen te creëren voor de doelgroep. De meningen over de knelpunten zijn zeer verdeeld. Misschien is heel specifiek voor het funderend onderwijs wel dat de meningen zo verdeeld zijn over de knelpunten en mogelijkheden voor de banenafspraak. Maar of dat alleen aan de orde is in het funderend onderwijs en niet in andere sectoren weten we niet.
 4. Nog veel onbenutte kansen
  Er zijn veel mogelijkheden om de doelgroep in te zetten en deze worden lang niet allemaal benut. Bijvoorbeeld hoe mensen uit de doelgroep kunnen bijdragen aan het verlagen van de werkdruk op scholen zou door de sector en door scholen verder verkend kunnen worden. Daarnaast zijn er misverstanden en beelden over de doelgroep die negatief uitpakken op de beslissing om aan de slag te gaan met de banenafspraak. Als de scholen die wel willen beter geïnformeerd en ondersteund worden, kunnen er veel meer banen voor de doelgroep in het po en vo gecreëerd worden. Of dat voldoende banen zijn voor de aantallen van het quotum of de banenafspraak kunnen we op basis van dit onderzoek niet aangeven.

Aanbevelingen
De uitkomsten van het onderzoek geven veel ideeën om scholen in het po en vo te helpen om meer plaatsingen te realiseren. Het onderzoeksrapport bevat aanbevelingen t.a.v. algemene knelpunten (o.a. het creëren van draagvlak, aanbod doelgroep, kennis over regelgeving en mogelijkheden voor samenwerking) en specifieke knelpunten (achtereenvolgens gaat het om: overhead, inkoop en insourcen, financiële mogelijkheden, instroom via vso en pro en match doelgroep met functies en taken)Indien overheden, maar ook PO-Raad en VO-raad en schoolbesturen hier actief mee aan de slag gaan, kunnen meer banen eenvoudiger gerealiseerd worden.