VOION Haganum 2144

Publicaties

Bestuurlijke constructen in het funderend onderwijs

dinsdag 14 april 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: inventarisatie van aantallen, risico's en achtergronden van bestuurlijke constructen
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Regioplan Beleidsonderzoek
Datum rapport: 14 februari 2020

Bestuurlijke samenwerking biedt kansen, maar er kleven ook risico’s aan. Eind 2019 is in opdracht van OCW een inventarisatie gedaan om een actueel beeld te krijgen van de aantallen, risico’s en achtergronden van de bestuurlijke constructen en is aanvullend onderzoek gedaan naar de samenwerking op vestigingsniveau. Samenwerkingsconstructies dienen verschillende doelen. Het eigenbelang van organisaties speelt een rol, denk daarbij aan het betaalbaar houden van ondersteunende diensten of het zekerstellen van arbeidsplaatsen; maar ook doelen die de deelorganisatie(s) overstijgen, zoals het bieden van (thuisnabij) kwalitatief goed onderwijs en opvangmogelijkheden. In het rapport staan ook een aantal risico’s vermeld van meer samenwerking. Dit zijn naast autonomie, medezeggenschap, transparantie, belangenverstrengeling en financiële continuïteit ook het ‘niet samenwerken’, onderlinge concurrentie, vrijblijvendheid en belemmeringen zoals cultuurverschillen, administratieve lasten, Wet normering topinkomens (WNT), belastingtechnische zaken en de ervaren ‘remmende’ invloed van de overheid.

Er zijn verschillende uiteenlopende redenen om samen te werken. Zo kan het onderwijsaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen beter worden georganiseerd. Dat geldt ook voor het combineren van onderwijs, opvang en/of zorg. Andere redenen hebben betrekking op het creëren van een doorlopende leerlijn, het vergroten van de bezettingsgraad van gebouwen en het creëren van meer ruimte voor innovatie. Als voordelen voor samenwerking op bestuurlijk niveau worden genoemd: makkelijker uitwisselen van onderlinge kennis, betere inzet van personeel, re-integratie van leerlingen vanuit speciaal naar regulier onderwijs en het in stand houden van onderwijs in de regio.

Lees ook de aanbiedingsbrief van minister Slob aan de Tweede Kamer.