VOION Haganum 2144

Publicaties

Eindrapport Quickscan professioneel statuut

woensdag 1 april 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Onderzoek onder schoolleiders naar de stand van zaken rond de invoering van het professioneel statuut in het voortgezet onderwijs
Uitgevoerd door: SEOR
In opdracht van: Voion
Datum: 2019

Het doel van het onderzoek is sociale partners inzicht te geven in de stand van zaken in het eerste kwartaal van 2019 rond de invoering van het professioneel statuut bij scholen in het voortgezet onderwijs.

Het onderzoek is een quickscan waarin de focus ligt op drie specifieke onderdelen:

  • Inzicht geven in de mate waarin en de wijze waarop scholen het professioneel statuut voorbereiden of hebben ingevoerd;
  • Inzicht geven in de betrokkenheid van de leraren en de schoolleiding hierbij;
  • Inzicht geven in hoe de school omgaat met de eventuele belemmeringen tijdens de invoering.

De voor het onderzoek benodigde informatie is verzameld via een online enquête onder schoolleiders (bestuur, directie), die door 103 schoolleiders is ingevuld (waarvan 86 volledig), tien telefonische interviews met schoolleiders die zich via de enquête hiervoor hadden aangemeld en zes telefonische interviews met personeelsleden.

Resultaten:

Invoering
Volgens een meerderheid van de respondenten (55%) is bij hen op school een professioneel statuut aanwezig. 45 procent geeft aan nog geen professioneel statuut te hebben. Van deze scholen geeft iets minder dan 10 procent (6 scholen) aan niet of nauwelijks te zijn begonnen. Verder zitten eenentwintig scholen in een opstartende fase.

Belang van dialoog
Om tot een professioneel statuut te komen is het van belang dat docenten en schoolleiding met elkaar in gesprek gaan over wat zij willen op het gebied van de professionele ruimte voor de docenten. Naar de mening van de schoolleiding verloopt in de meeste gevallen de dialoog soepel.

Betrokken partijen
Er is een grote diversiteit in de mate waarin verschillende belanghebbenden zijn betrokken bij het proces en de inhoud van het professioneel statuut.

Belemmeringen
Belemmeringen hebben zich gemiddeld genomen in beperkte en wisselende mate voorgedaan.

Inhoud
De zeggenschap over eigen professionele ontwikkeling, de inhoud van de lesstof en de wijze waarop de lesstof wordt aangeboden zijn de onderwerpen die het meest zijn vastgelegd of zullen worden vastgelegd.

Tevredenheid
Van de 86 scholen die deze vraag over tevredenheid heeft beantwoord, geeft ongeveer de helft aan tevreden te zijn over de voorbereiding en het proces naar het professioneel statuut toe. Vijf procent is zeer tevreden hierover. Verder is 24 procent ontevreden en bijna zeven procent zeer ontevreden. Twaalf respondenten geven hierover geen mening.  

Geleerde lessen

  • sluit aan bij wat er is
  • het professioneel statuut is geen blauwdruk
  • zorg voor draagvlak in de organisatie
  • het professioneel statuut moet dynamisch zijn
  • het proces is belangrijker dan het resultaat

Bekijk ook de infographic, die op basis van het onderzoek en de pilot, laat zien welke ervaringen zijn opgedaan en welke tips er zijn om het professioneel statuut een blijvend waardevolle plek in de schoolorganisatie te geven.