VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Enquête RAL 2019

dinsdag 9 juni 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Betreft: Peiling regionale arbeidsmarkt in de RAL-regio's
Uitgevoerd door: Voion
Datum publicatie: juni 2020

Op basis van een enquête onder de projectleiders van de regio’s die in 2019 een subsidie voor de Regionale Aanpak Lerarentekort (RAL) toegekend hebben gekregen, geeft deze peiling een indicatief beeld van de arbeidsmarktsituatie eind 2019 in de betreffende regio’s. De enquête is in november-december van 2019 uitgezet onder de projectleiders van de RAL-regio’s en is door 19 van de 25 regio’s ingevuld.

Het doel van de peiling is om een globaal beeld te geven van de stand van zaken op de arbeidsmarkt in de RAL-regio’s, de achtergronden hiervan en gekozen oplossingsrichtingen.

Het onderzoek is niet representatief voor de regionale arbeidsmarktsituaties in het voortgezet onderwijs, maar bedoeld om een indicatief beeld te krijgen. Gezien het aantal ondervraagde personen kunnen geen harde conclusies worden verbonden aan de uitkomsten.

De vragenlijst geeft onder meer de volgende resultaten:

Vacatures voor tekortvakken grootste probleem
De enquête bevestigt het beeld van een breed (in alle regio’s) ervaren tekort aan leraren in bepaalde vakken. De tekorten zijn vooral groot voor de vakken natuurkunde en wiskunde. Daarnaast worden tekorten ervaren in Nederlands, Duits en Engels en in technische vakken.

Per tekortvak stonden er eind 2019 gemiddeld 2,5 tot 5 vacatures open in een regio. Alle respondenten geven aan dat het vinden van personeel voor de meeste vakken nog steeds lukt met wat extra inspanningen. Tegelijkertijd staan vacatures nergens onacceptabel lang open. Vacatures voor leidinggevend personeel zijn in het algemeen moeilijk te vervullen. De regio’s ervaren weinig problemen met het vervullen van vacatures voor ondersteunende functies.

Aandacht voor regionale samenwerking bij werven personeel
Naast de traditionele wervingskanalen van (eigen) website en vacaturesites wordt nieuw personeel ook geworven via social media en contacten op de lerarenopleiding. In de helft van de regio’s proberen scholen via samenwerking met andere scholen personeel te werven.

Noodoplossingen voor vacatures
Om de ergste nood aan lerarentekorten te lenigen worden, volgens de respondenten, in alle regio’s
deeltijders gevraagd om meer uren te maken. Een andere oplossing die overal voorkomt is het inzetten van een leraar uit een aanverwant vak. In hoeverre hierbij aan de bevoegdheidseisen wordt voldaan is niet gevraagd. Ook wordt er regelmatig voor gekozen om leraren in opleiding of onbevoegden voor de klas te zetten.

Strategische personeelsplanning nog geen gemeengoed
Veel scholen maken gebruik van strategische personeelsplanning, maar het is nog zeker geen gemeengoed. In iets meer dan de helft van de regio’s wordt op de meeste scholen gebruik gemaakt van (een vorm van) strategische personeelsplanning. Een derde van de respondenten geeft aan dat in hun regio op de meeste scholen geen sprake is van strategische personeelsplanning. Afstemming van de personeelsplanning tussen schoolbesturen vindt in een meerderheid van de regio’s niet plaats.

Regionale samenwerking
Op basis van de gegeven antwoorden kan de huidige regionale samenwerking in de RAL-regio’s in het algemeen worden getypeerd als een voortzetting van de reeds bestaande samenwerkingsverbanden. Hoewel deze openstaan voor nieuwe partijen die zich willen aansluiten, zijn er soms redenen om dit niet te doen.

Sommige samenwerkingsverbanden zijn terughoudend om nieuwe partijen aan tafel te krijgen vanwege de bestuurlijke drukte die dit oplevert. Niettemin zijn vrijwel alle samenwerkingsverbanden van plan om andere scholen in de regio uit te nodigen om te participeren in het RAL-samenwerkingsverband. Zo bezien lijken er reële mogelijkheden om de RAL-samenwerkingsverbanden te verbreden of te verdichten. Of de nu niet betrokken schoolbesturen hiervoor open staan kan met deze peiling niet worden beantwoord.

De volledige peiling is als download bijgevoegd.