VOION Haganum 2144

Publicaties

Evaluatieonderzoek Regionale Aanpak Personeelstekorten Eindrapportage augustus 2022

woensdag 9 november 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Evaluatieonderzoek naar de stand van zaken RAP 2022
In opdracht van: het ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Kohnstamm instituut en Oberon
Datum: augustus 2022

Als onderdeel van de aanpak van de personeelstekorten in het onderwijs zet het ministerie van OCW ook in op regionale samenwerking. Het argument hiervoor is dat de onderwijsarbeidsmarkt regionaal functioneert en sterk verschilt. Na de subsidieregeling ‘Regionale Aanpak Lerarentekort’ (RAL) (voor schooljaar 2019-2020) volgde de subsidieregeling ‘Regionale Aanpak Personeelstekorten onderwijs’ (RAP) voor de schooljaren 2020-2021 en 2021-2022. De subsidieregeling heeft als doel om partijen in de regio te stimuleren en te ondersteunen om het personeelstekort in het onderwijs gezamenlijk aan te pakken (€30 mln in totaal).

Om inzicht te krijgen in het proces en het resultaat van de regionale aanpakken heeft het ministerie van OCW aan Oberon en het Kohnstamm Instituut de opdracht gegeven om een evaluatieonderzoek uit te voeren onder alle 71 RAP-regio’s. Onderhavig rapport betreft het eindrapport van het evaluatieonderzoek van de RAP-subsidieregeling. Hierin wordt de stand van zaken in het voorjaar van 2022 weergegeven, formeel de eindfase van de regeling. De activiteiten van de RAP mochten lopen tot 1 augustus 2022, waarbij een uitloop mogelijk was tot uiterlijk 31 december 2022. In april 2022 werd bekend dat de subsidieregeling verlengd werd en konden zowel bestaande als nieuwe regio’s subsidie aanvragen voor aanpakken in het schooljaar 2022-2023. Deze verlenging maakte geen onderdeel uit van het evaluatieonderzoek.

In het onderzoek is de regionale aanpak in beeld gebracht rond drie thema’s: proces, inhoud en resultaten. Ook de ondersteunende rol van Voion en SOM is onderzocht. Bekijk de bevindingen met uitsplitsing naar de onderwijssectoren in het evaluatieonderzoek >>