VOION Haganum 2144

Publicaties

Extra Hulp voor de Klas: Besteding middelen en resultaat

dinsdag 19 april 2022 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Resultaten van het monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de subsidieregeling Extra Hulp voor de Klas.
In opdracht van: ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Regioplan en ECBO
Datum: februari 2022

Via de regeling Extra Hulp voor de klas (EHK) konden scholen in het po, vo, mbo en hbo subsidie aanvragen voor de inzet van (extra) personeel, bedoeld om de continuïteit van het onderwijs te bevorderen en de gevolgen van de coronamaatregelen op te vangen.

In dit eindrapport worden de resultaten gepresenteerd van het monitor- en evaluatieonderzoek naar het uitvoeringsproces en de opbrengsten van de regeling. De uitkomsten van het evaluatieonderzoek naar het aanvraagproces zijn eerder al opgeleverd in de vorm van een tussenrapport.

Conclusies voor het vo

• In het po en vo worden de EHK-middelen hoofdzakelijk ingezet om het primaire proces door te laten gaan. Vrijwel alle besturen kiezen voor de inzet van extra leraren, onderwijsassistenten en instructeurs. Gemiddeld genomen wordt daar circa twee derde van de middelen aan besteed;
• Uit het onderzoek wordt duidelijk dat om te beginnen altijd eerst naar de mogelijkheden binnen het bestuur wordt gekeken (leraren die meer kunnen werken, vervangingspool, mogelijkheden om te wisselen tussen scholen e.d.) en daarna extern wordt geworven. Ongeveer driekwart van de besturen heeft moeite met het vinden van medewerkers met de juiste bevoegdheid/bekwaamheid en twee derde met de werving en selectie van extra medewerkers; 
• Anders dan het vinden van leraren blijkt het vinden van onderwijsassistenten en extra toezichthouders redelijk goed verlopen;
• Vrijwel alle schoolbesturen maken gebruik van zelf ingehuurde extra medewerkers. Er vindt geen uitwisseling plaats met andere besturen in de regio;
• De besturen zijn over het algemeen tevreden tot zeer tevreden over de inzet van de extra medewerkers;
• Iets meer dan de helft van de besturen heeft blijvend nieuw personeel aangenomen naar aanleiding van de EHK-regeling. Verder heeft een ruime meerderheid van de besturen door inzet van de EHK-middelen structureel de ICT-vaardigheden van docenten en een meerderheid de ondersteuning bij ICT-aangelegenheden verbeterd;
• De meerderheid van de respondenten zegt dat door de EHK-regeling het onderwijs zo veel mogelijk kon worden gecontinueerd (85%), de fysieke lesuitval én de door corona opgelopen onderwijsachterstanden zo veel mogelijk beperkt konden blijven (resp. 74% en 70%);
• Ongeveer driekwart van schoolbesturen heeft de vooraf bedachte activiteiten uitgevoerd;
• De schoolbesturen zijn redelijk tevreden over de inzetmogelijkheden van de regeling en vinden die over het algemeen ook toereikend, zeker in combinatie met de middelen van het NP Onderwijs en voor Inhaal- en Ondersteuningsprogramma’s.