VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Handreiking financieel beleid voor de medezeggenschapsraad

dinsdag 9 april 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een handreiking over het financiële beleid voor de medezeggenschapsraad
Deelnemende organisaties: AOb, CNVO, FvOv, PO-raad, VO-raad, AVS, Laks, VOO en Ouders en Onderwijs
In opdracht van: Wms
Publicatiedatum: april 2019

De MR heeft een belangrijke taak als het gaat om het financieel beleid van de school. De Wet medezeggenschap op scholen (Wms) geeft de MR adviesrecht op de hoofdlijnen van het meerjarig financieel beleid. Om zijn taak goed uit te kunnen oefenen, heeft de raad bovendien wettelijk recht op informatie om te weten welke keuzes zijn gemaakt op financieel gebied en wat de consequenties daarvan zijn voor onderwijs en personeel.

In de handreiking staat:

Wat de Wms zegt over financieel beleid?
De Wms verplicht het bevoegd gezag in elk geval de volgende stukken te verstrekken:

  • de begroting en beleidsvoornemens
  • het jaarverslag
  • een overzicht van het geld dat de school ontvangt van het rijk (de lumpsum)
  • de uitgangspunten die het bestuur hanteert bij het verdelen van deze middelen.

Verdeling bevoegdheden over GMR en MR
Financieel beleid wordt over het algemeen ingezet door de overkoepelende stichting of vereniging. De GMR gaat dan in eerste instantie over het meerjarig financieel beleid. Maar medezeggenschap volgt zeggenschap dus ook de MR-en van de diverse scholen die onder de stichting vallen hebben iets te zeggen over het financieel beleid. Daarom moet gekeken worden wat de zeggenschap van de directeur/rector is ten aanzien van het meerjarig financieel beleid. Dit blijkt uit het managementstatuut.

De verschillende bevoegdheden en de verdeling van die bevoegdheden over GMR en MR worden vastgelegd in het medezeggenschapsstatuut en de medezeggenschapsreglementen van GMR en MR. Denk hierbij ook aan de manier waarop GMR en MR elkaar kunnen versterken bij dit onderwerp.

Wat kan de MR doen?
De MR heeft een belangrijke taak als het gaat om het financieel beleid van de school. De raad moet daarom inzage krijgen in de gemaakte keuzes en weten wat de consequenties daarvan zijn op onderwijskundig, personeel en materieel gebied. De MR kan dan ook gebruik van zijn rechten: het advies- en instemmingsrecht, het recht op informatie en het recht op overleg met raad van toezicht. Verder moet de MR ook letten op belangrijke zaken als de koppeling van beleid aan geld en het bewaken van de continuïteit van de organisatie en stel goede vragen over de financiële documenten en het strategisch beleidsplan.

Een overzicht van de jaarcyclus met de bijbehorende documenten
Bestuurders of schoolleiders maken voortdurend keuzes die het financieel beleid van de instelling of de school raken. Aan de hand van een jaarcyclus op hoofdlijnen wordt aangegeven wat belangrijke documenten zijn op het gebied van financieel beleid en op welke wijze de MR hiermee om kan gaan.

Bekijk ook de andere handreikingen Goede medezeggenschap op www.infowms.nl.