VOION Haganum 2144

Publicaties

Huisacademies in kaart

woensdag 20 februari 2019 | Onderwijsarbeidsmarkt | Veilig en vitaal werken

Betreft: Een onderzoek naar de typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo en hoe zij georganiseerd zijn.
In opdracht van: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Uitgevoerd door: Kohnstamm Instituut
Datum uitgave rapport: februari 2019

Huisacademies passen binnen de ontwikkeling van de laatste jaren waarbij schoolorganisaties en besturen zelf meer verantwoordelijkheid nemen om activiteiten op te zetten ten behoeve van professionalisering van medewerkers. Onder een huisacademie wordt verstaan een interne academie, expertise-, kennis- of opleidingscentrum behorend bij een school, scholengroep of bestuur, die voor de eigen medewerkers professionaliseringsactiviteiten organiseert. Het doel van dit onderzoek was het in kaart brengen van typen huisacademies binnen scholen en besturen in het po en vo in Nederland en hoe zij zijn georganiseerd.
 
Speerpunten: professionalisering en leren van en met elkaar   

  • De belangrijkste speerpunten van huisacademies zijn: professionalisering van medewerkers en het leren van en met elkaar. Daarnaast streeft men naar verbinden, inspireren en het stimuleren van onderlinge kennisdeling.
  • Activiteiten worden vormgegeven door de behoeften van medewerkers te vertalen naar aanbod. Daarin worden ook de visie en onderwijsambitie, van de organisatie waar de huisacademie onder valt, in ogenschouw genomen. 
  • Activiteiten hebben vooral de vorm van non-formeel leren (o.a. cursussen, netwerkleren). 
  • De activiteiten zijn vooral gericht op leraren – zowel starters als ervaren leraren – en daarnaast op schoolleiders, intern begeleiders en OOP. Bijna de helft van de huisacademies stelt activiteiten ook open voor medewerkers van andere organisaties. 
  • Meer dan de helft van de huisacademies ervaart als knelpunt dat er te weinig deelnemers van activiteiten zijn.

Veelal samenwerking met andere partijen in de regio
Een groot deel van de huisacademies werkt samen met opleidingsscholen, andere scholen, organisaties en/of lerarenopleidingen in hun regio. Een dergelijke samenwerking in de regio kan kennisdeling stimuleren en zorgen voor een gezamenlijk aanbod. Een klein deel van de huisacademies is intern gericht en werkt niet samen met een partner in de regio.

Variatie in huisacademies leidt tot vier typen
Vier typen huisacademies zijn onderscheiden. Ze zijn afgezet langs twee dimensies: de interne/externe gerichtheid en het bereik van het aantal medewerkers dat aan activiteiten van een huisacademie deelneemt. Huisacademies variëren van een intern gericht ‘professionaliseringscentrum’ en ‘platform voor professionalisering en schoolontwikkeling’ tot een extern gerichte ‘regiospeler’ en ‘spin in het web in de regio voor professionalisering en schoolontwikkeling’. De typen huisacademies kunnen aanleiding vormen voor dialoog binnen een huisacademie over de huidige situatie en de ambities voor de nabije toekomst.

Gerelateerde onderwerpen