VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Monitor onderwijshuisvesting po/vo

donderdag 11 januari 2018 | Veilig en vitaal werken

Betreft: Onderzoek naar de kwaliteit van de huisvesting in het primair en voortgezet onderwijs
In opdracht van: Ministerie van OCW, PO-Raad, VO-raad
Door: Regioplan en Inspectrum
Datum: December 2017

Onderzoek naar onderwijshuisvesting heeft zich in de afgelopen jaren primair gericht op tevredenheid van gebruikers. Deze monitor daarentegen bevat ook objectieve informatie over de technische staat van de gebouwen.

Tevredenheid gebruikers
Door de bank genomen zijn scholen bovengemiddeld tevreden over hun gebouwen. Dit geldt met name voor uiterlijk, uitstraling en fysieke veiligheid van het pand. Wel maakte de enquête duidelijk dat de gebruikers gemiddeld ontevreden zijn over het binnenmilieu van de gebouwen. Op het vlak van temperatuurregeling, luchtkwaliteit en luchtverversing is verbetering gewenst. Over de inval van daglicht, zonwering en de kwaliteit van kunstlicht zijn de gebruikers wel tevreden

Technische staat van gebouwen
De inspecties laten zien dat de staat van het buitenonderhoud van nieuwe gebouwen doorgaans beter is dan van oude gebouwen, maar dat het schilderwerk en de kozijnen over de hele breedte goed op orde is. Ook de staat van het binnenonderhoud is bij zowel oude als nieuwe gebouwen overwegend positief, net als de staat van cv-ketels, verwarmingsinstallaties en ventilatiesystemen. Wel blijft isolatie bij oudere gebouwen, waar nog relatief vaak sprake is van enkel glas, achter bij de isolatie van nieuwere gebouwen en gebeurt het plaatsen van zonnepanelen (nog) op beperkte schaal.

De inspecties geven een positiever beeld van de staat van het binnen- en buitenonderhoud van de schoolgebouwen dan naar voren komt uit de tevredenheidsonderzoeken. Daar staat tegenover dat gebruikers over het algemeen positief zijn over de fysieke veiligheid van scholen, terwijl de inspecteurs aangeven dat het obstakelvrij houden van looproutes nog niet overal goed gebeurt. Dit is een relatief eenvoudige handeling zonder budgettaire consequenties.

Verantwoordelijkheidsverdeling
Op het vlak van nieuwbouw en renovatie bestaat er tussen gemeenten en schoolbesturen niet altijd duidelijkheid over welke partij (financieel) aan zet is en zijn daar op lokaal niveau niet altijd afspraken over gemaakt. Ook al weten gemeenten en schoolbesturen elkaar op het terrein van nieuwbouw, renovatie en onderhoud in toenemende mate te vinden, toch geeft de minister aan dat het van belang is over de verantwoordelijkheidsverdeling op dit thema na te denken en wellicht in regelgeving nader te duiden. De PO-Raad, de VO-raad en de VNG werken, met ondersteuning van OCW, aan een plan van aanpak waarin de verantwoordelijkheden rondom renovatie nader worden geconcretiseerd.

Kamerbrief
Minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) heeft het rapport Monitor onderwijshuisvesting Primair onderwijs en Voortgezet onderwijs op 13 december 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden. De staat van onderhoud en fysieke uitstraling van scholen zijn behoorlijk op orde, maar het is van belang is om werk te maken van het verduurzamen en energiezuiniger maken van schoolgebouwen, concludeert de Minister.

Gerelateerde onderwerpen