VOION Haganum 2057 2Header9

Publicaties

Onderwijs aan het werk 2018. Publicatie over de uitdagingen op de onderwijsarbeidsmarkt

donderdag 31 mei 2018 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs
Uitgevoerd door: Leerstoel Onderwijsarbeidsmarkt van het CAOP en Tilburg University.
Datum publicatie: 30 mei 2018

De publicatie ‘Onderwijs aan het werk 2018. Analyses, feiten en visies over werken in het onderwijs’ is onder redactie van de bijzonder hoogleraren dr. Frank Cörvers en dr. Marc van der Meer tot stand gekomen.

Van kinderopvang tot en met universiteiten
De bundel met bijdragen van vele deskundigen geeft een kritische reflectie van uiteenlopende onderwerpen op het terrein van de onderwijsarbeidsmarkt en dat op basis van zowel kwantitatief als kwalitatief onderzoek. Van kinderopvang tot universiteit. Van leraarschap en beroepsprestige tot schoolleiderschap van de toekomst en leerwinst voor kinderen. En vele thema’s daartussen. Zo is bijvoorbeeld een analyse gemaakt van ‘25 jaar lerarenbeleid’ die illustreert dat instroombevorderende maatregelen voor extra personeel moeilijk in balans komen met de toegenomen druk op het onderwijs om kwalitatief hoogwaardig personeel te garanderen.

Actualiteiten
Interviews met belangrijke spelers uit de sector onderwijs geven op hun beurt inzicht in het actuele onderwijsbeleid. De een bepleit bijvoorbeeld een herbezinning op de landelijke cao vo om die meer lokaal in te vullen. De ander kiest voor mbo-docenten die ‘makelaar’ zijn van kennis in meer wendbare onderwijsorganisaties. Weer een ander wijst op het machtsevenwicht van werkgevers en vakbonden ten opzichte van de overheid.

Betekenis
De hoogleraren en het CAOP gaan ‘Onderwijs aan het werk’ tweejaarlijks uitbrengen. ‘We willen eraan bijdragen dat iedere betrokkene bij het onderwijs in zijn eigen rol van betekenis is voor een goede toekomst van alle kinderen, leerlingen en studenten. Aan die maatschappelijke opdracht willen wij met gedegen onderzoek en meningsvorming een bijdrage leveren.