GP Kees Winkelman 6329 2 LR 1600

Sectorale gegevens (VO)

Inleiding

De arbeidsmarkt in het voortgezet onderwijs is in beweging. Om een goed arbeidsmarktbeleid te kunnen voeren is het belangrijk te weten wie er in het voortgezet onderwijs werken, en of er tekorten en/of overschotten te verwachten zijn. Alleen dan is het mogelijk onnodige werkloosheid en onnodig lang openstaande vacatures te voorkomen. Er zijn verschillende bronnen die op sectoraal niveau inzicht geven in arbeidsmarktgegevens voor het voortgezet onderwijs.

Trendrapportage Arbeidsmarkt Leraren po,vo en mbo 2023 (ministerie van OCW, december 2023)
In deze trendrapportage worden de belangrijkste, meest actuele cijfers over leraren en hun arbeidsmarkt op een rij gezet.

De toekomstige arbeidsmarkt van onderwijspersoneel po, vo en mbo 2023-2033 (ministerie van OCW, december 2023)
Jaarlijks stelt Centerdata in opdracht van het ministerie van OCW ramingen op voor de arbeidsmarkt voor leraren in het po, vo en mbo. In deze ramingen worden berekeningen uitgevoerd op basis van verwachte leerlingaantallen, gegevens over leraren, verwachte uitstroom van de lerarenopleidingen en arbeidsmarktgegevens.

Scenariomodel-VO
Wilt u uw eigen leerlingen- en personeelsprognoses maken? Met het Scenariomodel-VO kunt u basisprognoses op een eenvoudige manier op basis van uw eigen inzichten aanpassen aan uw schoolspecifieke situatie.

Arbeidsmarktonderzoek Schoolleiders voortgezet onderwijs (Voion, maart 2021)
Om meer inzicht te krijgen in de arbeidsmarkt voor schoolleiders in het voortgezet onderwijs, de vraag naar en het aanbod van nieuwe schoolleiders, en het imago en de interesse voor dit beroep heeft Voion op verzoek van partijen betrokken bij de Schoolleidersagenda vo een arbeidsmarktonderzoek laten uitvoeren door CAOP.
Arbeidsmarktanalyse VO (Voion, mei 2018)
Voion laat periodiek een arbeidsmarktanalyse voor de sector uitvoeren. In 2018 is er gekozen om deze analyse uit te voeren in de vorm van een SWOT-analyse waarbij de sterktes en zwaktes op de arbeidsmarkt van het voortgezet onderwijs in kaart zijn gebracht en er is gekeken naar de kansen en bedreigingen die deze met zich meebrengen. 

Vensters VO
In Vensters VO, een product van de VO-raad, is alle cijfermatige informatie over scholen voor voortgezet onderwijs verzameld in één systeem. Deze informatie, afkomstig van o.a. DUO, Onderwijsinspectie en van de scholen zelf, is bewerkt en gevisualiseerd. Scholen kunnen vervolgens de gegevens over hun eigen school, via een link publiceren op hun website. Resultaten worden vergeleken met landelijke gemiddelden. Scholen kunnen ook een toelichting geven op gepubliceerde cijfers en feiten. Het resultaat is een genuanceerd, compleet en actueel beeld van het onderwijs.

Benchmark PO&VO
Met de Benchmark PO&VO, een online informatie-instrument van de VO-raad en PO-Raad, kunnen schoolbesturen zich vergelijken met andere schoolbesturen. Hiermee krijgen schoolbesturen een duidelijk beeld van hoe ze ervoor staan, bijvoorbeeld op het gebied van medewerkers, financiën of bedrijfsvoering.

OCW in Cijfers
Op de website ocwincijfers.nl zijn de belangrijkste cijfers van het ministerie van OCW, het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) en Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op het gebied van onderwijs gebundeld. OCW in Cijfers vervangt de website Onderwijs in Cijfers en de publicaties Kerncijfers (OCW) en het Jaarboek Onderwijs (CBS). De website bevat kengetallen, grafieken en interactieve kaarten over o.a. het voortgezet onderwijs. Naast de kengetallen biedt OCW in Cijfers ook uitgebreide thema-analyses.

Op de overzichtspagina 'Arbeidsmarkt en personeelstekorten vo' biedt de website kwantitatieve informatie over de huidige en toekomstige situatie van de onderwijsarbeidsmarkt. 

Andere relevante informatie:

 

Instrumenten

  • Benchmark PO&VO

    Met de Benchmark PO&VO kunnen schoolbesturen zich vergelijken met andere schoolbesturen. De gegevens zijn gebaseerd op betrouwbare data uit bestaande bronnen.

  • Scenariomodel-VO

    Op basis van openbare en eigen personeelscijfers inzien waar (kwalitatieve) tekorten en overschotten ontstaan om op basis van deze gegevens strategisch personeelsbeleid te voeren.

Inspiratie

  • Perspectieven op flexwerk in het vo

    Artikel magazine Van12tot18, december 2020: Het aantal flexwerkers op de Nederlandse arbeidsmarkt is de afgelopen jaren fors gestegen. Ook het voortgezet onderwijs kent een licht stijgende trend van flexibele arbeidscontracten. Hoe moet deze trend worden geduid? Een verkennend onderzoek van Voion geeft kleur aan de cijfers.

Onderzoeken