VOION Haganum 2144

Publicaties

Schaarste schuurt

donderdag 13 juli 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: een verkenning naar het omgaan met aanhoudende lerarentekorten
Door: de Onderwijsraad
Datum: juni 2023

De lerarentekorten in het primair en voortgezet onderwijs zijn hardnekkig en ongelijk verdeeld. Hierdoor ontstaat langdurig veel druk op scholen en komt het onderwijs in de knel. De tekorten zullen volgens ramingen niet afnemen en na 2030 zelfs verder toenemen.

Alles moet in het werk worden gesteld om te zorgen voor voldoende leraren. Dit is hard nodig en verdient prioriteit. Tegelijkertijd worstelen scholen met aanhoudende lerarentekorten. In deze verkenning geeft de Onderwijsraad een aanzet voor handelingsopties om onderwijs te kunnen blijven verzorgen als er minder leraren beschikbaar zijn.

Antwoord wordt gezocht op de vraag: Hoe kan bij een aanhoudend lerarentekort worden voorzien in onderwijs en welke implicaties heeft dat?

De Onderwijsraad verkent opties in twee richtingen. Het ene spoor is beperking van het onderwijsaanbod in inhoud en tijd. Het andere spoor gaat over de manier waarop het werk in scholen wordt georganiseerd en de aanwending van mensen en middelen daarbij. Dit zijn ingrijpende opties met grote implicaties voor het beroep van leraar, onderwijskwaliteit en kansengelijkheid. De Onderwijsraad maakt inzichtelijk dat onderwijs geven met een tekort aan leraren pijnlijke keuzes vergt. Maar die keuzes moeten wel worden gemaakt om scholen te helpen het lerarentekort het hoofd te bieden.

Het baart de Onderwijsraad grote zorgen dat de lerarentekorten ongelijk zijn verdeeld, grotendeels langs sociaaleconomische lijnen. Dit vergroot de kansenongelijkheid in het onderwijs en daarmee de sociale ongelijkheid in de samenleving. Tegengaan van sociale ongelijkheid moet daarom meewegen bij de keuzes voor en uitwerking van handelingsopties.

Download het volledige rapport >>