VOION Haganum 2144

Publicaties

Uitbreiding van samen opleiden en professionaliseren

maandag 18 mei 2020 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: Een onderzoek naar de kennis en ervaring rondom uitbreiding van de samenwerking op het terrein van samen opleiden en professionaliseren.
Uitgevoerd door: Kohnstamm Instituut
In opdracht van: Platform Samen Opleiden & Professionaliseren
Datum: april 2020

Het ministerie van OCW en de vijf sectorraden hebben de ambitie uitgesproken dat op de langere termijn 100% van de leraren-in-opleiding profiteert van een samen-opleiden traject, waarin de school samenwerkt met de lerarenopleiding, om zo te komen tot een betere afstemming en meer kwaliteit in de opleiding.

Het Kohnstam Instituut heeft onderzocht op welke manier uitbreiding van de regionale samenwerking tussen scholen en lerearenopleidingen kan plaatsvinden op de terreinen van het samen-opleiden traject en de begeleiding van starters in scholen.

In het uitgevoerde onderzoek staan de ervaringen en visies van vier opleidingsscholen centraal. De opleidingsscholen zien mogelijkheid tot uitbreiding in drie richtingen. Ten eerste wordt er gezocht naar aansluiting met scholen uit andere sectoren, zoals het mbo. Ten tweede zoeken zij naar uitbreiding van de studentpopulatie, bijvoorbeeld door het aantrekken van zij-instromers. Ten derde werken zij aan het behoud van startende leraren en de verbetering van hun begeleiding.

Later dit jaar zal een handreiking worden gepubliceerd over het uitbreiden van partnerschappen tussen lerarenopleidingen en middelbare scholen.