VOION Dacapo Kees Winkelman 0640

Inspiratie

Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen

Onderwijsarbeidsmarkt | Algemeen Voion

Dialoog over onderwijstijd bij het Rythovius College

Het Rythovius College, een middelbare school uit Eersel voor mavo, havo en vwo met zo'n 1.300 leerlingen, organiseerde één van de zeven bijeenkomsten van OMO over de invulling van de wet Onderwijstijd. “Leerlingen en ouders kwamen met goede ideeën voor de korte en lange termijn”, vertelt rector Frans Claassens.

Claassens is blij met de insteek die OMO heeft gekozen: “OMO ziet de wetswijziging als een kans voor vermindering van de werkdruk en kwaliteitsverbetering. We kiezen voor een verbreding van de discussie omdat de onderwijsuren nu flexibeler ingevuld kunnen worden. En dat is niet alleen een kwestie van uren tellen - we willen die uren kwalitatief ook zo goed mogelijk invullen.”

Van gedachten wisselen
Het Rythovius College testte in 2015 met een pilot-bijeenkomst voor OMO de mogelijkheid om met ouders en leerlingen van gedachten te wisselen over de onderwijstijd. De school organiseerde samen met de Instelling voor Voortgezet Onderwijs uit Deurne een bijeenkomst met een redelijk klein gezelschap. Er waren zo’n 15 mensen per school aanwezig om het behapbaar te houden en goed met elkaar in gesprek te kunnen treden. Rector Claassens noemt dit gesprek een mooie vingeroefening om na de kerst een grotere bijeenkomst te houden met een uitgebreider gezelschap. “Uit de eerste pilot kwamen vooral van ouders en leerlingen al een hoop goede ideeën voor de korte en lange termijn.” 

Projectmatig samenwerken
Volgens Claassens gaven leerlingen bijvoorbeeld aan dat ze wat meer gelegenheid wilden krijgen om in groepjes samen te werken zodat ze onderwerpen uit de les projectmatig samen aan konden pakken. “Het is natuurlijk altijd prettig om een vraag naar meer samenwerking te krijgen. Hier kunnen we als school snel op inspelen. We hadden al lokalen ingericht waar leerlingen zelfstandig konden werken, maar nog geen ruimte om in groepsverband te werken. We hebben dit idee enthousiast opgepakt en direct een lokaal ingericht voor meer samenwerking in groepsverband.”

Overgang verkleinen
Claassens vervolgt: “Vanuit de ouders werd er opgemerkt dat er zo’n grote knip zit tussen het derde en vierde leerjaar. In het vierde jaar gaat het tempo omhoog en tot nog toe volgden leerlingen vanaf dat jaar minder lesuren. Ouders vroegen of de uren in de onderbouw en bovenbouw niet beter verdeeld konden worden, zodat de overgang wat minder groot werd. Bij het Rythovius College waren de uren in de onderbouw aan de hoge kant, nu hebben we volop ideeën om de urenverdeling anders in te vullen. Het was een suggestie waar we structureel echt wat mee kunnen.” Bovendien gaven ouders volgens Claassens ook aan dat zij zelf een grotere rol willen spelen in het onderwijs. “Er lopen veel ouders rond met mooie verhalen over hun werkomgeving. Prima om daar gebruik van te maken; wij proberen ook de bedrijven in de omgeving bij het onderwijs te betrekken om de interactie en kwaliteit te verhogen.”

Waardevolle input
Leerlingen en ouders kwamen met waardevolle input, stelt Claassens. “En net als de docenten willen ze niet alleen aandacht voor de verschuiving van de uren, maar vooral voor de kwalitatieve invulling ervan. Ook onderwerpen als digitalisering, het gebruik van iPads in de brugklas, gepersonaliseerd leren en het modulair invullen van de leerstof kwamen aan bod. De wet Onderwijstijd biedt daarnaast ook ruimte voor minder tijdsdruk en meer ruimte voor ontwikkeling, dat soort zaken is binnen onze scholengemeenschap doorlopend onderwerp van gesprek.”

Professionele dialoog om wet onderwijstijd optimaal in te vullen