VOION Haganum 1763 2Header6

Instrumenten

Balans in onderwijstaken

Veilig en vitaal werken | Algemeen Voion

In opdracht van de CAO-tafel ontwikkelt Voion samen met enkele scholen een nieuwe aanpak om het taakbeleid in de school te optimaliseren: Balans in onderwijstaken. De aanpak vloeit voort uit een review-onderzoek van TNO naar werkdruk in het voortgezet onderwijs.

Om tot een nieuw – meer kwalitatief ingericht – taakbeleid in school te komen worden de volgende processtappen doorlopen:

Stap 1: Missie, doelstellingen en taken
Door middel van werksessies krijg je inzicht in welke taken nodig zijn om de missie en doelstellingen van de school te realiseren, nu en in de toekomst. “Wil je bijvoorbeeld meer inzetten op gepersonaliseerd leren, dan is dat een nieuwe of in ieder geval een groeiende taak. De labels ‘nieuw’, ‘groeiend’, ‘stabiel’, ‘krimpend’ en ‘verdwijnend’ zijn overigens niet in alle gevallen eenduidig; de discussie daarover helpt om het beeld van het hele team helderder te krijgen,” aldus Jos Sanders van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen die het instrument samen met TNO ontwikkelt.

Stap 2: Inzicht in individuele wensen en mogelijkheden
Van de taken uit stap 1 wordt - met behulp van een online tool - per individu, team en school inzichtelijk gemaakt of docenten deze taken nu doen, of zij ze willen doen (motivatie), of zij ze zouden kunnen doen (kwalificatie), of ze er energie van krijgen en hoeveel tijd ze denken nodig te hebben voor de betreffende taak.

Stap 3: Taken beter verdelen
Met het inzicht uit stap 2 vinden gesprekken plaats over wie welke taken gaat oppakken, welke ontwikkelafspraken gemaakt kunnen worden en of er wellicht taken anders georganiseerd moeten worden.

Het doel van ‘Balans in onderwijstaken’ is te komen tot een takenpakket dat past bij de schoolambitie en past bij de individuele motivatie en ontwikkelbehoefte. Sanders: “Ook met deze aanpak zul je niet komen tot 100 procent ‘I love it’, maar de ideale uitkomst van het onderzoek is wél dat leraren meer ruimte krijgen om zelf hun taken te kiezen, passend bij hun mogelijkheden en ontwikkelbehoefte. De aanpak is daarmee niet alleen een wapen tegen werkdruk, maar ook een instrument om de professionele toekomst gericht in te vullen, schoolbreed en individueel.’

Over het instrument
Balans in onderwijstaken wordt in opdracht van Voion en de CAO-tafel ontwikkeld door TNO en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Op dit moment wordt het prototype van de digitale tool getest door drie vo-scholen. Vervolgens wordt een handreiking opgesteld met tips en handvatten over hoe je in de school het instrument kunt inpassen in je schoolorganisatie. Het instrument is dus nu nog niet beschikbaar. Via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over de voortgang.

De ontwikkeling van het instrument is mede gebaseerd op de uitkomsten van het Werkdrukonderzoek in het vo en het onderzoek Naar een effectiever taakbeleid in het voortgezet onderwijs. Op basis van dit laatste onderzoek heeft TNO twaalf ontwerpeisen opgesteld voor een meer effectief taakbeleid waarbij werkdruk beter wordt gereguleerd en waarbij doelen positief worden ingestoken.