GP Kees Winkelman 7273 LR 1600

Duurzame inzetbaarheid

Inleiding

De AOW-leeftijd stijgt, bovendien tellen scholen steeds meer werknemers op leeftijd. Kortom: er zijn meer ouderen die (steeds) langer moeten doorwerken. Dat vraagt om een aanpassing van het personeelsbeleid. Scholen stimuleren én faciliteren werknemers om langer en met (meer) plezier te werken om te voorkomen dat er tekorten in de personeelsvoorziening ontstaan. Dat gaat verder dan oudere werknemers behouden voor de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld met ‘ontzie’-beleid. Aangezien de basis voor inzetbaarheid al aan het begin van de loopbaan wordt gelegd, is het belangrijk om te werken aan de inzetbaarheid van alle werknemers gedurende hun hele werkzame leven. Van starters tot ouderen en van werknemers in het ‘spitsuur’ van hun leven tot chronisch zieken. Dat is waar duurzame inzetbaarheid om draait.

Werken aan duurzame inzetbaarheid
Inmiddels is ‘duurzame inzetbaarheid’ gemeengoed, ook in het voortgezet onderwijs. De doelen en belanghebbenden zijn helder. De werkgever wil gemotiveerde en competente werknemers voor de school behouden. De werknemer wil gezond en vitaal de pensioenleeftijd bereiken, zonder risico op een inkomensterugval door arbeidsongeschiktheid. Maar hoe bereik je die doelen? En vooral: hoe beweeg je de belanghebbenden dat ze ook daadwerkelijk doen wat goed is om de doelen te bereiken?

Voion helpt u daar graag mee op weg met informatie, instrumenten, onderzoeken en praktijkvoorbeelden. In dit digitale kennisdossier geven we u antwoord op vragen als:

Instrumenten

 • Gesprekshandleiding en -waaier 'Samen in gesprek over meer werkplezier'

  Om echt iets aan werkdruk te doen, zijn persoonlijke passende oplossingen belangrijk. De gesprekshandleiding geeft praktische handvatten zodat leidinggevende en werknemer in gesprek gaan over de mogelijkheden en wensen om werkdruk te verlagen.

 • Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs

  De Gespreksleidraad Anders organiseren in het voortgezet onderwijs biedt scholen handvatten bij het doorlopen van het proces om het onderwijs anders te organiseren.

 • Het V-model

  Het V-model is een handleiding met maatregelen of randvoorwaarden om het werk beter af te stemmen op de levensfase.

 • Inspiratiebundel strategisch personeelsbeleid

  Wilt u het strategisch personeelsbeleid binnen uwbestuur of school verder versterken? Ga aan de slag met de inspiratiebundel ontwikkeld door Berenschot in opdracht van het ministerie van OCW voor school- en teamleiders, bestuurders en HR-professionals.

 • Systematische aanpak van werkdruk en ongewenst gedrag

  In dit stappenplan worden de diverse instrumenten en diensten gepresenteerd in een cyclische aanpak.

 • Teamwerk-VO

  Teamwerk-VO is een procesaanpak, waarmee je als school zelf aan de slag gaat om een gezonde werkomgeving en werkplezier te stimuleren. Centraal daarin staat een dialoog waarin gewerkt wordt aan oplossingen voor energievreters.

 • Voortgezet Werkplezier

  Voortgezet Werkplezier is een aanpak, een stappenplan, om aan de slag te gaan met werkdruk. Werknemers nemen samen de tijd om te kijken wat er echt aan de hand is.

 • Welzijnscheck-VO

  Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk.

 • Werkbalans

  In opdracht van de cao-tafel VO heeft Voion samen met TNO, YouFacilitate en het Haarlem College een nieuwe aanpak ontwikkeld voor de verdeling van niet-lesgebonden taken in het voortgezet onderwijs.

Inspiratie

Onderzoeken