Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs

Er wordt gezocht op *

welzijnscheck | Voion | Arbeidsmarkt & opleidingsfonds voortgezet onderwijs
Welzijnscheck-VO is een (gratis) internetapplicatie, speciaal voor het voortgezet onderwijs, waarmee personeelsleden inzicht krijgen in hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. Aan de hand van 200 vragen worden ieders energiebronnen en belastende factoren in kaart gebracht. Er zijn twee varianten: een variant voor individuele werknemers en een variant op schoolniveau. Met deze laatste variant kunnen naast individuele- ook organisatiebrede rapportages worden opgesteld.

Aan de slag op organisatieniveau
Wilt u weten hoe het staat met het welbevinden van uw personeel? Of wilt u individuele personeelsleden attenderen op de mogelijkheid van een welzijnscheck? Om gebruik te maken van Welzijnscheck-VO heeft u een gebruikersnaam en wachtwoord nodig.

Welzijnscheck-VO biedt de mogelijkheid van een zogenaamd vitaliteitsonderzoek, waarbij zowel de zwakkere als sterkere punten van mensen en organisaties in kaart worden gebracht. De individuele werknemers krijgen een uitgebreid persoonlijk rapport over hun welzijnssituatie in relatie tot hun werk. De organisatie krijgt een onderzoeksrapport op organisatieniveau. De gegevens worden hierin anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden tot individuen. De informatie die zo verkregen wordt, kan zowel voor de individuele werknemer als voor de school uitgangspunt zijn voor veranderingen c.q. verbeteringen.

Aan de slag op individueel niveau

Individuele werknemers kunnen ook, geheel buiten de school om, op eigen initiatief de vragenlijst invullen en via de site een persoonlijk rapport downloaden. In dit rapport wordt uitgebreid ingegaan op energiebronnen en stressoren en belastende aspecten. De energiebronnen, stressoren en belastende aspecten gecombineerd met de algemene gezondheid, privéomstandigheden en persoonlijkheid zijn voor een groot deel bepalend voor het risico op overspannenheid. Als het rapport daar aanleiding toe geeft, wordt geadviseerd om het rapport te bespreken met de bedrijfsarts, preventiemedewerker, leidinggevende of andere betrokkene.

Downloads


Ondersteuning

De medewerkers van Voion kunnen u desgewenst adviseren bij het opzetten van een organisatiebreed onderzoek met Welzijnscheck-VO. Ook voor algemene vragen over de Welzijnscheck-VO kunt u contact opnemen met ons servicecenter Veilig, gezond & vitaal werken, via tel: 045-5796024 of info@voion.nl .

Gerelateerde onderwerpen