GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Inning professionaliseringsmiddelen schoolleiders 2024

dinsdag 18 juni 2024 | Algemeen Voion

Schoolbesturen hebben op 18 juni van Voion de factuur voor de inning van de professionaliseringsmiddelen schoolleiders 2024 uit het Onderwijsakkoord ontvangen. Het ministerie van OCW heeft deze middelen voor het kalenderjaar 2024 al via de lumpsum uitbetaald aan de schoolbesturen. Sociale partners hebben Voion gevraagd dit bedrag weer op te halen bij de schoolbesturen.

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs’ hebben sociale partners in 2022 met het ministerie van OCW afgesproken om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Door de indexering door het ministerie van OCW bedraagt het beschikbare budget in 2024 inmiddels 10,576 miljoen euro. Hiervan is een deel (80%) bestemd voor de uitvoering van de Schoolleidersbeurs-VO en een deel (20%) voor de versterking van de beroepsgroep. Sociale partners hebben Voion gevraagd deze middelen te innen.

De hoogte van de factuur is gebaseerd op het leerlingenaantal van het bestuur (peildatum 1 oktober 2023, conform het DUO-bestand) vermenigvuldigd met € 11,15. Het bedrag per leerling is vastgesteld door het totaal beschikbare budget  (€ 10,576 miljoen), te delen door het totaal aantal vo-leerlingen (incl. vavo-leerlingen) op peildatum.

Bekijk de vraag en antwoorden over de inning (website Schoolleidersbeurs-VO) >>