DSC 6664

Onderwijsarbeidsmarkt

Schoolleidersbeurs-VO

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs’ is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Sociale partners hebben afgesproken om hiervan 8 miljoen euro (80%) in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs. Voion is aan de slag met de uitwerking van de beurs.

Start Schoolleidersbeurs-VO
Als schoolleider in het voortgezet onderwijs weet u als geen ander hoe belangrijk het is om te blijven groeien en ontwikkelen. Daarom is er goed nieuws: u kunt vanaf eind augustus een beurs aanvragen voor een masteropleiding die start vanaf 1 september 2023. De uitgangspunten van de beurs, zoals wie kan aanvragen en welke opleidingen in aanmerking komen, zijn inmiddels bekend.

Met de Schoolleidersbeurs-VO kunt u, als schoolleider investeren in uw professionele ontwikkeling. Aanvragen kan zodra het aanvraagportaal online is, naar verwachting eind augustus 2023. U kunt zich de komende periode wel al oriënteren op een masteropleiding zodat u vanaf september gebruik kunt maken van de Schoolleidersbeurs-VO

Samen met schoolleiders en sociale partners
Samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden zijn de uitgangspunten van de Schoolleidersbeurs-VO bepaald. Deze uitgangspunten worden de komende periode samen met de sociale partners uitgewerkt in een regeling. Ook wordt er gewerkt aan een digitaal aanvraagportaal. Aanvragen kan zodra het aanvraagportaal online is, naar verwachting eind augustus 2023.

Uitgangspunten Schoolleidersbeurs-VO

Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?
Schoolleiders die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO:

 • ze geven onderwijskundig én organisatorisch leiding én dragen personele verantwoordelijkheid in de school;
 • ze hebben een afgeronde HBO-WO opleiding;
 • ze zijn werkzaam en hebben een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde school.

Bestuurders en mensen die op interim basis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Voor welke opleiding kunt u de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

 • opleidingen die opleiden tot een erkende masterdegree (MA, MSc, of Med)
 • én die NVAO geaccrediteerd zijn;
 • de studielast van de gehele opleiding is minimaal 30 studiepunten (ECTS).

Hoogte en duur van de Schoolleidersbeurs-VO
De Schoolleidersbeurs-VO bestaat uit twee onderdelen:

 1. tegemoetkoming in de opleidingskosten;
 2. tegemoetkoming in de vervangingskosten.

De totale tegemoetkoming bedraagt maximaal € 22.500 per 12 maanden. De maximale duur van de beurs is 24 maanden.

Pilotjaar
Het komende schooljaar is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Na de tussentijdse evaluatie wordt bekeken of het nodig is de regeling aan te passen.

Via deze pagina en onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelingen rond de Schoolleidersbeurs-VO.

Middelen SChoolleidersbeurs-VO
Het ministerie van OCW heeft de extra middelen voor het Onderwijsakkoord en daarmee ook voor de Schoolleidersbeurs-VO voor kalenderjaar 2022 al via de lumpsum in het najaar van 2022 overgemaakt aan de schoolbesturen. In het overzicht bekostigingsbedragen onderwijsakkoord (website VO-raad) staat vermeld dat € 10,73 per leerling voor de bekostiging van de professionalisering van schoolleiders is overgemaakt. De ALV van de VO-raad heeft er op 24 november 2022 mee ingestemd dat Voion 80% van dit bedrag, te weten € 8,58 per leerling, nu weer ophaalt bij de schoolbesturen. Voion heeft voor de schoolleidersbeurs-VO een nieuwe bankrekening geopend en int dit bedrag via een factuur bij de schoolbesturen.

Via deze pagina en onze nieuwsbrieven zullen wij u op de hoogte houden over de voortgang van de ontwikkelingen rond de Schoolleidersbeurs-VO.

Q&A over de Schoolleidersbeurs-VO
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact met ons op via info@schoolleidersbeursvo.nl of bel ons op werkdagen tussen 10 en 16 uur: 070 - 376 59 86.   

 

Waar is de inning van de Schoolleidersbeurs-VO geregeld?

De inning van de Schoolleidersbeurs-VO is opgenomen in het Onderwijsakkoord. Daarin staat dat het ministerie van OCW vanaf kalenderjaar 2022, op basis van leerlingenaantal, in totaal €10 miljoen heeft overgemaakt naar de vo-scholen voor de professionalisering van  schoolleiders. Sociale partners hebben afgesproken om hiervan €8 miljoen in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs.

Op de website van de VO-raad is op 22 september 2022 de bekostiging per leerling gepubliceerd. Van het bedrag voor de professionalisering van schoolleiders van in totaal €10,73 per leerling gaat €8,58 per leerling (80%) naar de Schoolleidersbeurs. De ALV van de VO-raad heeft op 24 november 2022 er mee ingestemd dat Voion het bedrag voor de schoolleidersbeurs ophaalt bij de schoolbesturen. Het deel voor het Schoolleidersplatform (€2,15 per leerling) is in een eerder stadium al geïnd door de VO-raad. 

Hoe is het leerlingenaantal van de Schoolleidersbeurs-VO vastgesteld?

Voor de bepaling van het leerlingenaantal wordt het DUO-bestand van oktober van het voorgaande jaar gebruikt. Voor de bekostiging van de professionalisering van de schoolleiders over kalenderjaar 2022, heeft het ministerie van OCW het leerlingenaantal van oktober 2021 gebruikt. Dit leerlingenbestand wordt nu ook gebruikt voor de inning van de middelen voor de Schoolleidersbeurs-VO en is te raadplegen op de website van DUO. Alle vo-leerlingen (incl. vavo-leerlingen) worden hierin meegeteld.

Klopt het rekeningnummer op de factuur voor de inning van de Schoolleidersbeurs-VO?

Voion voert dit jaar twee inningen uit:

 • De reguliere inning voor uw financiële bijdrage aan Voion.
  Dit is het bedrag dat conform afspraak in de CAO A&O-fonds VO is vastgesteld en wordt overgemaakt naar NL50 ABNA 059.93.60.720 t.a.v. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds Voortgezet Onderwijs.
 • De inning van de Schoolleidersbeurs-VO.
  De sociale partners hebben Voion gevraagd om – in het kader van het Onderwijsakkoord - de inning van de Schoolleidersbeurs-VO uit te voeren. Omdat deze middelen specifiek voor dit doel zijn bedoeld en scholen hiervoor t.z.t. subsidieaanvragen kunnen indienen, is daar een nieuw rekeningnummer voor geopend, namelijk NL45 ABNA 0627 3120 39 t.a.v. Stichting Arbeidsmarkt- en Opleidingsfonds
  Voortgezet Onderwijs. 

Hoe kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

U kunt straks de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen via een digitaal aanvraagportaal. De verwachting is dat dit aanvraagportaal vanaf eind augustus online is. Vanaf dat moment is aanvragen mogelijk. Wij zullen het vo-veld hierover informeren via o.a. onze website en nieuwsbrieven.

Vanaf wanneer kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

Dat is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Voion is momenteel bezig met de uitwerking van de regeling en het opzetten van een digitaal aanvraagportaal. Dit zal gebeuren in samenspraak met schoolleiders zelf, de VO-raad en vakbonden. Voor masteropleidingen die starten vanaf 1 september 2023 zal naar verwachting het aanvragen van de Schoolleidersbeurs-VO vanaf eind augustus mogelijk zijn. Zodra er meer bekend is, informeren wij het vo-veld via o.a. onze website en nieuwsbrieven.

 

Kan ik de Schoolleidersbeurs-VO met terugwerkende kracht aanvragen?

Nee, u kunt de Schoolleidersbeurs-VO niet aanvragen voor masteropleidingen die gestart zijn vóór 1 september 2023. U kunt alleen voor masteropleidingen die starten vanaf 1 september 2023 de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen.

Wie mag de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

Schoolleiders die aan onderstaande voorwaarden voldoen kunnen één keer in hun loopbaan gebruik maken van de Schoolleidersbeurs-VO:

 • ze geven onderwijskundig én organisatorisch leiding én dragen personele verantwoordelijkheid in de school;
 • ze hebben een afgeronde HBO-WO opleiding;
 • ze zijn werkzaam en hebben een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde school.

Bestuurders en mensen die op interim basis aan het werk zijn, komen niet in aanmerking voor de Schoolleidersbeurs-VO.

Voor welke opleidingen kan ik de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen?

U kunt de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen voor opleidingen die:

 • opleiden tot een erkende masterdegree (MA, MSc, of Med);
 • én die NVAO geaccrediteerd zijn;
 • en waarvan de studielast van de gehele opleiding minimaal 30 studiepunten (ECTS) is;
 • en die starten vanaf 1 september 2023.

Wat zijn de hoogte en duur van de Schoolleidersbeurs-VO?

De Schoolleidersbeurs-VO bestaat uit twee onderdelen:
1.         tegemoetkoming in de opleidingskosten;
2.         tegemoetkoming in de vervangingskosten.

De totale tegemoetkoming bedraagt maximaal € 22.500 per 12 maanden. De maximale duur van de beurs is 24 maanden.

Hoe komt de regeling Schoolleidersbeurs-VO tot stand?

Samen met schoolleiders, de VO-raad en vakbonden zijn de uitgangspunten van de Schoolleidersbeurs-VO bepaald. Deze uitgangspunten worden de komende periode samen met deze partijen uitgewerkt in een regeling. Het schooljaar 2023-2024 is een pilotjaar voor de Schoolleidersbeurs-VO. Na de tussentijdse evaluatie wordt bekeken of het nodig is de regeling aan te passen.

Wij zijn een opleidingsinstituut. Kunt u ons opnemen in de opleidingscatalogus?

Voion maakt geen opleidingscatalogus. Een schoolleider in het voortgezet onderwijs is vrij om te kiezen voor alle opleidingen die opleiden tot een masterdegree en die NVAO geaccrediteerd zijn. Voion verwijst hiervoor naar het CROHO-register.