GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Publicatie subsidieregeling Onderwijsregio’s en subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s

maandag 4 september 2023 | Onderwijsarbeidsmarkt

De regelingen vormen een uitwerking van het Werkplan ‘Samen voor het beste onderwijs'. Onderdeel van dit werkplan is te komen tot een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s. Onderwijsregio’s richten zich op de samenwerking tussen schoolbesturen en lerarenopleidingen met betrokkenheid van de beroepsgroep om te zorgen voor voldoende en (blijvend) goed opgeleid onderwijspersoneel. Binnen de onderwijsregio’s wordt gewerkt aan het beter werven, matchen, opleiden, begeleiden en professionaliseren van onderwijspersoneel.

Subsidieregeling Onderwijsregio’s
Met de Subsidieregeling Onderwijsregio’s is het mogelijk om subsidie aan te vragen voor activiteiten voor de periode van 1 januari 2024 tot en met 31 december 2024. Naast onderwijsregio’s kunnen ook RAP-regio’s en SO&P-partnerschappen, die nog niet de overstap hebben gemaakt naar onderwijsregio’s, in 2024 activiteiten blijven uitvoeren voor RAP en SO&P. Voorwaarde is wel dat zij in samenspraak met de Realisatie-Eenheid verkennen hoe zij aan kunnen gaan sluiten bij onderwijsregio’s of zelf onderwijsregio’s gaan vormen, zodat per 1 januari 2025 een landelijk dekkend netwerk van onderwijsregio’s is gerealiseerd.

Aanvragen subsidie Onderwijsregio's
Voor de subsidieregeling Onderwijsregio’s is € 90.951.000 beschikbaar gesteld.
Een aanvraag voor de subsidieregeling Onderwijsregio’s kan worden ingediend van 2 oktober 2023 09:00 uur tot en met 31 oktober 2023 16:00 uur. 

Subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s

Voorlopers onderwijsregio’s kunnen subsidie aanvragen voor de aanstelling van een projectleider en voor activiteiten in 2023 die samenhangen met de lerende aanpak onderwijsregio’s, zoals ontwikkel- en kennisdelingssessie en het versterken van de verbinding tussen RAP en SO&P. Gezien de urgentie om de tekorten in het onderwijs aan te pakken, is de inzet om in relatief korte tijd te leren van wat er al is ontwikkeld in regio’s, dit verder uit te werken en breder te verspreiden.

Voor de subsidieregeling Voorlopers onderwijsregio’s is € 2.700.000 beschikbaar gesteld. De subsidie bedraagt € 100.000 per Voorloper onderwijsregio. 

Aanvragen subsidie Voorlopers onderwijsregio's
In aanmerking komen de 27 regio’s die zijn aangewezen als voorloper onderwijsregio. Een voorloper onderwijsregio kan een aanvraag voor subsidie indienen van 4 september 09:00 uur tot en met 2 oktober 2023 16:00 uur

Meer informatie