GP Kees Winkelman 7117 LR 1600

Nieuws

Regionale arbeidsmarktramingen 2023-2028

dinsdag 16 januari 2024 | Onderwijsarbeidsmarkt

Centerdata heeft in opdracht van het ministerie van OCW nieuwe regionale arbeidsmarktramingen (2023-2028) opgesteld. De rapporten geven inzicht in de verwachte ontwikkeling van tekorten op basis van ongewijzigd beleid en historisch waargenomen gedrag. Voion heeft de nieuwe ramingen toegevoegd aan het dossier Regio in beeld op de website.

Naast de verwachte ontwikkeling van tekorten, bevatten de rapporten ook voor iedere arbeidsmarktregio gegevens over o.a. leeftijdsopbouw, verwachte vervangingsvraag en de te verwachten instroom. De informatie is ook uitgesplitst per vak. De regionale arbeidsmarktramingen kunnen door scholen en samenwerkingsverbanden gebruikt worden bij hun arbeidsmarktbeleid.

Centerdata maakt deze ramingen met behulp van Mirror: een microsimulatiemodel waarin de keuzes van alle in het onderwijs werkzame medewerkers gemodelleerd en gesimuleerd worden. Dit gebeurt op persoonsniveau, wat het mogelijk maakt om ook meer in detail naar de uitkomsten te kijken. Meer informatie over Mirror is te vinden op mirrorpedia.nl.

Inzicht op regionaal, bestuurs- of schoolniveau?
Wilt u inzicht in de benodigde formatie per vak of functie voor de komende jaren op bestuurs-, school-, vestigings- of teamniveau? Ga dan aan de slag met het Scenariomodel-VO. Het instrument zet leerlingenprognoses op basis van cijfers van DUO, het CBS en het Planbureau voor de leefomgeving af tegen uw personeelsgegevens die u zelf geanonimiseerd invoert. Zo wordt per vak en/of functie duidelijk of er in de toekomst sprake zal zijn van over- of ondercapaciteit. De nieuwe regionale ramingen van Centerdata zullen omstreeks maart verwerkt zijn in het Scenariomodel-VO. Ze kunnen als referentie dienen voor de scenario’s die u op bestuurlijk of schoolniveau maakt.