VOION Haganum 2144

Publicaties

Begeleiding startende schoolleiders vo

woensdag 24 februari 2021 | Onderwijsarbeidsmarkt

Betreft: onderzoek naar de actuele stand van zaken begeleiding startende schoolleiders in het vo.
In opdracht van: Ministerie van OCW
Uitgevoerd door: Ecorys en MOOZ
Datum uitgave: januari 2021

De begeleiding van startende schoolleiders staat de laatste jaren hoog op de agenda. In het geactualiseerde Sectorakkoord VO (2018) zijn over deze begeleiding afspraken gemaakt door het Ministerie van OCW en de VO-raad. Om inzicht te krijgen in de actuele stand van zaken, is door Ecorys en MOOZ in opdracht van OCW onderzoek gedaan naar de begeleiding van startende schoolleiders in het voortgezet onderwijs.

Samenvatting
De begeleiding van startende schoolleiders (minder dan 3 jaar in functie) laat ruimte voor verbetering zien.
Coaching komt nog betrekkelijk weinig voor en de deelname aan inductieprogramma’s is momenteel nog beperkt.
Slechts 16 procent van de startende schoolleiders in ons onderzoek heeft deelgenomen aan een formeel
inwerkprogramma. Dit laat overigens onverlet dat de meeste startende schoolleiders wel deelnemen aan allerlei
losse begeleidingsactiviteiten. Het gaat dan onder meer om het volgen van een cursus of training, bezoek aan
een congres of seminar, het oppakken van een nieuw vraagstuk op school, zelfstudie en/of de deelname aan een
opleiding. Uit het onderzoek blijkt dat startende schoolleiders vooral aan informele leeractiviteiten deelnemen.
Van intensieve begeleiding is vooralsnog geen sprake en de deelname aan samengestelde inductieprogramma’s
is eerder uitzondering dan regel.

Hierbij moet wel worden opgemerkt dat er aanzienlijke verschillen zijn tussen schoolleiders onderling. Sommige
schoolleiders doen veel; andere schoolleiders weinig. Dit hangt voor een deel samen met hun professionele
gedrevenheid. Schoolleiders die zichzelf continu willen verbeteren, nemen gemiddeld genomen aan meer
professionaliseringsactiviteiten deel dan schoolleiders die minder gedreven zijn. Daarnaast speelt ook de
ondersteuning en stimulans vanuit de organisatie een rol. Het onderzoek onderstreept hiermee de idee dat
professionalisering een duale verantwoordelijkheid is van de schoolleider én het schoolbestuur als werkgever.

Aanbevelingen

Schoolbesturen

 • Besteed meer aandacht aan de professionele ontwikkeling van (startende) schoolleiders
 • Neem belemmeringen voor inductie en professionalisering weg
 • Biedt startende schoolleiders de ruimte om te leren in de praktijk

Startende schoolleiders

 • Neem regie in eigen professionalisering
 • Vraag om ontwikkelgesprekken op regelmatige basis
 • Zorg voor voldoende tijd en ruimte om te professionaliseren

Landelijk beleid

 • Breng de nieuwe Beroepsstandaard onder de aandacht van het veld
 • Geef in de cao positie aan de beroepsgroep schoolleiders
 • Maak in de cao een afspraak over inwerkuren
 • Verken de mogelijkheden van een schoolleidersbeurs
 • Stimuleer regionale samenwerking bij de opleiding en begeleiding van schoolleiders

Download het volledige rapport Begeleiding startende schoolleiders vo.

Gerelateerde onderwerpen